Hjem
icon

Kan du holde tilbake husleie?

Kvinne som ringer på en dør.

Husleieloven regulerer leieforhold av bolig, og viktige hensyn bak loven er leietakers vern ovenfor utleier. Som leietaker kan du holde tilbake husleie hvis du har et krav mot utleier, som følge av forsinkelse eller mangler ved leieobjektet. Utgangspunktet er at du bare kan holde tilbake så mye av husleien at det sikrer det kravet du har mot utleieren.

Viktige forhold du trenger å vite om tilbakeholdelse av husleie:

Forsinkelser i leieforholdet?

Ved forsinkelse i leieforholdet kan utleier ikke kreve at leietaker betaler i forsinkelsesperioden, og ved delvis forsinkelse har leietakeren krav på et forholdsmessig avslag i husleien.

Dette for eksempel ved at du ikke får tilgang til hele det avtalte leieobjektet med en gang.

Det samme gjelder hvis leieobjektet har mangler, og derfor ikke er kontraktsmessig.

Mangler i leieforholdet?

Leietaker har også rett til å holde tilbake husleie for å sikre erstatningskrav som oppstår som følge av forsinkelse eller mangel.

Dette kan være krav på erstatning fordi utleier ikke sørger for nødvendige utbedringer av mangler, slik at du som leietaker er påført et økonomisk tap.

En annen situasjon er erstatning for tap på grunn av utleiers forsinkelse, for eksempel ekstra utgifter til lagring fordi din tilgang til en bod er forsinket.

I et leieforhold som ikke gjelder utleie av bolig, for eksempel utleie av lagerbygning, kan man avtale at regelen om tilbakeholdelse av husleie ikke skal gjelde.

Vær sikker på kravet

Det er leietaker som bærer risikoen for at vedkommende har et rettmessig krav mot utleieren.

Dersom det viser seg at du ikke har et krav mot utleier likevel vil du være i betalingsmislighold, og kan risikere at utleier har rett til å heve leieforholdet. Dersom du som leietaker er i tvil om du har et krav mot utleier, kan det være lurt å deponere den omtvistede husleien. Deponering hindrer at utleier kan heve leiekontrakten.

Deponering gjennomføres ved at leietaker varsler utleier om at han ønsker å deponere husleie, samt årsaken til dette.

Utleier gis en frist på 14 dager til å medvirke ved opprettelse av felles konto.

Det opprettes deretter en konto som bare kan disponeres av leietaker og utleier i fellesskap, der leietaker setter inn det deponerte beløpet. Dersom utleier forholder seg passiv til varselet, eller ikke ønsker å medvirke til opprettelsen av felles konto, kan leietaker selv opprette en separat konto der det omtvistede beløpet settes inn.

Dersom partene ikke kommer til enighet, kan ikke beløpet utbetales før det foreligger en rettskraftig avgjørelse. Dersom det viser seg at utleier har krav på det deponerte beløp, har leietaker misligholdt sin betalingsplikt og utleier kan kreve skyldig leie utbetalt med tillegg av vanlig forsinkelsesrente.

Deponering av omtvistet beløp må ikke forveksles med depositum innbetalt ved leieforholdets begynnelse.

Hvis du først har et krav mot utleier som følge av forsinkelse eller mangel, bærer du ikke risikoen for at det beløpet du holder tilbake er like stort som selve kravet. Dermed, hvis du holder tilbake mer husleie enn kravet du har, betyr ikke dette at du kommer i betalingsmislighold.

Det må likevel foreligge en viss forholdsmessighet mellom kravet og leien du holder tilbake. Det vil si at det er i de tilfellene det viser seg at du ikke har noe rettmessig krav mot utleier, at du kommer i betalingsmislighold.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Codex Advokat har lang erfaring med husleierett og bistår både deg som er utleier og leietaker.
  • Vi vil også undersøke om du har krav på rettshjelpsdekning eller fri rettshjelp.

Har du spørsmål knyttet til tilbakeholdelse av husleie? Snakk med oss.