Hjem
icon

Registrering av varemerker

To menn sitter og diskuterer papirer seg imellom.

For å registrere et varemerke må det sendes søknad til Patentstyret. Et godt varemerke har gjerne stor verdi for en virksomhet, og et registrert varemerke vil kunne forhindre at andre virksomheter snylter på deres innsats med produkter, tjenester og innarbeidelse av varemerket i markedet.

Et registrert varemerke vil gi virksomheten enerett til å bruke merket, og ved urettmessig bruk kan merkehaver kreve opphør av krenkelsen, altså misbruket av varemerket, og erstatning.

Dette får du vite om registrering av varemerker / patent på navn:

Hvordan registrere et varemerke?

Når man skal registrere et varemerke i Norge, må det sendes søknad til Patentstyret, som er det offentlige organet som behandler søknader, og er registreringsmyndighet også for varemerket. Søknaden må omfatte både nåværende og fremtidig virksomhet for de varer og tjenester som varemerket skal brukes for. Det må være en gjennomtenkt, dekkende og fullstendig varefortegnelse over de produkter og tjenester varemerket skal omfatte. Når søknaden først er sendt inn, vil det nemlig ikke være mulig å legge til flere produkter eller tjenester i søknaden.

Det å sende inn en god søknad som bidrar til å sikre det du har interesse og nytte av, er i mange tilfeller krevende. Det er derfor vanlig at virksomheter benytter juridisk bistand for å oppnå dette.

Patentstyret vil deretter innvilge eller avslå søknaden. Det er fornuftig med profesjonell bistand ved utformingen av søknaden, slik at virksomheten oppnår de målsettinger man har med varemerkebeskyttelsen, både på kort og lang sikt.

«Patent på navn»

Å ta «patent på et navn» er en betegnelse som mange bruker om varemerkeregistrering. Denne begrepsbruken er imidlertid ukorrekt. For å sikre navnet til et varemerke, må dette gjøres gjennom en varemerkesøknad. Dersom man ønsker å sikre seg enerett til en oppfinnelse, er det imidlertid patent man skal søke om.

Hvorfor bør du få registrert et varemerke?

Varemerker er kjennetegn som skiller din virksomhets produkter eller tjenester fra andre aktører på markedet. Dersom virksomheten har opparbeidet seg goodwill i forbindelse med varemerket, og kunden har gode assosiasjoner til merket, er sannsynligheten stor for at de velger deres produkter fremfor konkurrerende virksomheters produkter.

Jusleksikon.no definerer goodwill som «en immateriell eiendel som for eksempel ligger i en forretnings gode navn og rykte, kundekrets og tilsvarende, og regnes som et anleggsmiddel».
På grunn av dette er det svært viktig å sikre virksomhetens rettigheter, slik at ikke andre virksomheter snylter på deres opparbeidede goodwill. Med konkret dokumentasjon vil det heller ikke være noen tvil om at du har rettighetene til det aktuelle varemerket, noe som gir anledning til å stanse konkurrenter som eventuelt krenker denne rettigheten.

Hva kan registreres som et varemerke?

Et varemerke kan bestå av ord, tall, bilder, figurer, former, farger, lyder eller en kombinasjon av disse.

Eksempler på dette er:

  • Ordmerker, slik som «Facebook» og «Maarud»
  • Figurmerker, slik som eplet til Apple eller Freiastorken
  • Kombinerte merker som inneholder både ord og bilder, slik som logoen til Burger King
  • Slagord, slik som «Et lite stykke Norge» og «Må ha det, bare må ha det»
  • Tredimensjonale merker, slik som Ferrero Rocher sin sjokoladeinnpakning
  • Tall og bokstaver, slik som IKEA eller 4711
  • Lydmerker, slik som fanfaren til 20th Century Studios eller lyden av myntene i Super Mario Bros

Internasjonal varemerkeregistrering

Dersom virksomheten har internasjonal tilstedeværelse, er det viktig å beskytte merkevaren i alle land. Dersom virksomheten har salg til for eksempel EU, vil det være viktig å sikre varemerket i EU.

Hva koster en varemerkesøknad?

Prisen på en varemerkesøknad vil variere noe, avhengig av hvorvidt det er snakk om en nasjonal eller internasjonal søknad.

Innsendelse av varemerkesøknad i Norge:
7500,- + mva + 3800,- *
Salær Codex Advokat Offentlig avgift Patentstyret

*Offentlige avgifter kan variere ut ifra antall klasser

Innsendelse av varemerkesøknad i EU:
8000,- + mva + EUR 1050,- *
Salær Codex Advokat Offentlig avgift EUIPO

*Offentlige avgifter kan variere ut ifra antall klasser

Codex Advokat bistår med internasjonale søknader i alle land.

Varighet, fornyelse og bruk av varemerke

Et varemerke vil være gyldig i 10 år av gangen, og kan fornyes et ubegrenset antall ganger. I teorien betyr dette altså at en varemerkeregistrering vil kunne vare evig. Det foreligger imidlertid en plikt til å bruke varemerket. Dersom dere ikke tar i bruk varemerket innen 5 år, vil en tredjepart kunne begjære varemerket slettet gjennom administrativ overprøving.

Hva innebærer en innsigelse mot et varemerke?

En innsigelse mot et varemerke innebærer at en tredjepart protesterer mot deres registrering av varemerke. En innsigelse må fremmes innen tre måneder etter at varemerket ble registrert.

Dersom noen fremmer en innsigelse, får dere anledning til å imøtegå innsigelsen. Her er det svært viktig å la seg bistå av en erfaren advokat, slik at situasjonen håndteres på best mulig måte. Når begge parter har satt frem sine argumenter, vil Patentstyret fatte en avgjørelse om å enten opprettholde registreringen, eller slette merket, helt eller delvis.

Dersom innsigelsesfristen har gått ut, er det mulig å begjære administrativ overprøving av varemerket. Dette innebærer at man angriper registreringens gyldighet.

Har du spørsmål knyttet til registrering av varemerker? Snakk med oss.