Hjem
icon

Varemerkekrenkelse

En gruppe mennesker som arbeider med design.

Å inneha rettigheten til et varemerke innebærer å ha eneretten til å bruke dette i næringsvirksomhet. Men når foreligger det egentlig krenkelse av varemerkeretten? Og hvilke konsekvenser kan slike krenkelser få?

Viktige forhold du trenger å vite om varemerkekrenkelse:

Hva innebærer varemerkeloven § 4?

Varemerkeloven § 4 angir hvilke handlinger som er forbudt i forbindelse med et beskyttet varemerke.

Innehaveren av varemerket kan imidlertid samtykke til andres bruk av eget varemerke slik at det ikke blir tale om krenkelse.

Det følger av bestemmelsen første ledd at ingen uten samtykke fra innehaver kan bruke et tegn som er identisk med, eller ligner, et varemerke for identiske eller lignende varer eller tjenester.

Et merke er identisk med et annet dersom det er fullstendig likhet, eller dersom forskjellene mellom to merker er så små at ulikhetene kan overses av en alminnelig kjøper innenfor den aktuelle kundekrets.

Varemerkeloven § 4 tredje ledd definerer når noe anses som "bruk". De ulike tilfeller som er nevnt i bestemmelsen er ikke ment som en uttømmende definisjon.

Loven definerer bruk blant annet som å sette et varemerke på vare eller emballasje, å selge eller bringe varer på markedet, å innføre eller utføre varer med varemerket på samt å bruke det aktuelle varemerket på forretningspapirer og i reklame.

Varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a

Bestemmelsen forbyr bruk av "identiske" merker for samme varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for.

Dersom det krenkede merket er et registrert merke, vil bruk av merket i forbindelse med alle varer og tjenester merket er registrert for, utgjøre krenkende bruk.

I tilfeller hvor merket har oppnådd vern gjennom innarbeidelse er det kun de varer eller tjenester merket anses innarbeidet for som er avgjørende.

Varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b

Første ledd bokstav b er ment for de tilfeller hvor det foreligger en forvekslingsfare selv om kjennetegnene og varene og/eller tjenestene ikke er identiske.

Det følger av bestemmelsen at identiske eller lignende merker ikke kan benyttes ved samme eller lignende varer eller tjenester.

Vilkåret for forvekslingsfaren er at omsetningskretsen for de aktuelle varene eller tjenestene står i fare for å ta feil av kjennetegnene, eller tro at det foreligger en forretningsmessig forbindelse mellom merkene.

For å avgjøre hvorvidt det foreligger forvekslingsfare må det foretas en helhetsvurdering av kjennetegnene, hvor blant annet visuell, fonetisk og konseptuell likhet vil få betydning.

Kjennetegnslikheten og vareslagslikheten må vurderes i sammenheng, hvor kravene til kjennetegnslikhet settes lavere dersom varene er identiske, og kravet til vareslagslikhet settes lavere dersom kjennetegnene er identiske.

Tilleggsbeskyttelse for velkjente merker

Varemerkeloven § 4 andre ledd gir et tilleggsvern til velkjente varemerker.

Disse har gjerne behov for en sterkere beskyttelse da det er flere som vil ønske å assosieres med slike merker. Det er ikke tillatt å bruke merket på en måte som vil medføre en "urimelig utnyttelse av," eller "skade", slike merkers særpreg eller goodwill. I slike tilfeller er det ikke krav til forvekslingsfare.

Det sentrale er om andre benytter seg av et velkjent varemerke for å skape tilknytning til slike merker og den markedsposisjon merket innehar.

Hvilke konsekvenser kan brudd på varemerkeloven § 4 få?

Lovens kapittel 8 angir en rekke sanksjoner i forbindelse med brudd på varemerkeloven.

Dersom noen krenker en annens enerett til et varemerke kan de ved dom forbys å gjenta eller gjennomføre handlingen. I tillegg kan inngriperen dømmes til å betale erstatning for skade som følger av inngrepet, eller vederlag for bruken av det beskyttede merket.

Vederlag og erstatning skal fastsettes av det grunnlaget som er gunstigst for rettighetshaveren. Dersom det er handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, skal inngriperen i stedet for vederlag og erstatning betale vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Juridisk rådgivning og strategi
  • Forhandlinger
  • Tvisteløsninger

Har du spørsmål knyttet til varemerkekrenkelse? Snakk med oss.