Hjem
icon

Lisensiering av varemerke og patent

En gjeng kolleger sitter rundt et bord.

Som rettighetshaver/innehaver av et varemerke eller patent har man anledning til å la andre aktører markedsføre og omsette de aktuelle produktene. I slike situasjoner er det vanlig at rettighetsinnehaveren («lisensgiveren») inngår en lisensavtale med brukeren («lisenstakeren»). Lisenstakeren betaler da en royalty fra sitt salg tilbake til lisensgiveren.

Dette får du vite om lisensiering av varemerke og patent:

Hva er lisensiering?

Lisensiering innebærer å gi en annen aktør tillatelse til å benytte seg av dine rettigheter, i dette tilfellet et varemerke eller et patent. Lisensavtaler er tidsbegrensede, regulerer hva og hvordan varemerket eller patentet kan brukes og inneholder bestemmelser om betaling. Betalingen er vanligvis enten en éngangsbetaling eller nærmere regulert royalty, ofte kalt lisensavgift, eventuelt en kombinasjon av disse.

Royalties er vederlag i forbindelse med lisenstakerens salg av produkter eller tjenester under varemerket, og som betales til lisensgiveren.

Lisensiering av varemerke

Lisensiering av varemerke er helt ordinært for multinasjonale selskaper, slik som for eksempel Coca-Cola Company. Merket eies av et amerikansk selskap, men det er inngått lisensavtale med det norske selskapet Coca-Cola Enterprises Norge, som har ansvar for produksjon, salg og distribusjon av Coca-Cola i Norge.

Lisensiering av patent

Lisensiering av patenter kan være todelte:

  1. Som patenthaver kan du gi lisens til andre aktører
  2. Som selskap kan du kjøpe et patent fra en patenthaver for å kunne benytte deg av den patenterte løsningen i egne produkter

Et eksempel på det første kan være når en flyprodusent inngår lisensavtaler for å kunne benytte seg av viktige elektroniske komponenter i deres fly.

Et eksempel på det andre kan være når Apple benytter seg av hundrevis av patenter fra andre aktører for å utvikle en iPhone.

Hva inneholder en lisensavtale?

Dersom det avtales lisensiering av et varemerke eller et patent, inngås det normalt en lisensavtale. En lisensavtale er et bindende juridisk dokument, og det er derfor viktig at innholdet i kontrakten er nøye gjennomtenkt og tilpasset partene og formålet med avtalen.

En lisensavtale inneholder bestemmelser som regulerer hvordan et varemerke eller patent skal brukes, og hva som skjer ved eventuell misligholdelse.

En lisensavtale bør inneholde blant annet:

  • Hvem som er avtalepartene
  • Omfanget av lisensen
  • Hvorvidt det foreligger eksklusivitet
  • Hvilke geografiske områder lisensen skal gjelde for
  • Hvem som dekker kostnadene ved eventuelle inngrep
  • Hvem som har rett til å gjøre endringer og forbedringer
  • Betalingsvilkår

Ved inngåelse av en lisensavtale vil lisensgiveren kunne nå nye markeder raskere og enklere, samt utnytte varemerket eller patentet i en større utstrekning og dermed få økte inntekter. Lisenstakeren vil kunne oppnå konkurransefortrinn gjennom lisensieringen, samt inntekter fra salget.

Har du spørsmål knyttet til lisensiering av varemerke og patent? Snakk med oss.