Hjem
icon

Varemerke­registrering i USA

En ung mann og kvinne jobber sammen på et grupperom.

USA er for mange norske aktører er viktig satsningsområde. Det er derfor for mange veldig aktuelt å registrere rettighetene sine på dette markedet.

En varemerkeregistrering i USA vil både bidra til å sikre at man ikke krenker andres rettigheter, samt beskytte virksomhetens kjennetegn mot at andre utnytter den goodwill og markedsinnarbeidelsen som virksomheten har opparbeidet.

Viktige forhold du trenger å vite om varemerkeregistrering i USA:

Hvordan oppnår man varemerkeregistrering i USA?

Varemerkerettighetene sikres i USA på samme måte som i Norge, ved å levere en varemerkesøknad til den det amerikanske patentstyret, nemlig United States Patent and Trademark Office (USPTO).

En varemerkesøknad kan leveres både direkte til USPTO, eller gjennom det internasjonale varemerkesystemet WIPO.

Dersom man skal søke i mange land samtidig er det ofte rimeligere å levere søknaden gjennom WIPO-systemet.

"Declaraion of use"

Dersom man søker om en varemerkeregistrering i USA uten å ha tilstedeværelse der, må man også levere en erklæring om at man har intensjon om å ta merket i bruk.

Hvis merket blir registrert, må man også levere en erklæring om at merket er tatt i bruk, 5 år etter at merket ble registrert.

Klassifisering

USPTO har et annet klassifiseringssystem av varer og tjenester enn det systemet man bruker i Norge og EU.

Forskjellen i klassifiseringssystemet løses imidlertid ved at USPTO omklassifiserer de søkte varer og tjenester etter at søknaden er levert.

Man kan således likevel levere en søknad til USPTO med de offisielle Nice klassene (de internasjonale klassene gjeldende for blant andre Norge og Europa).

Kontroll av søknaden

Etter at søknaden er levert, vil USPTO vurdere hvorvidt merket har tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres, samt hvorvidt det foreligger andre registreringshindringer (tidligere registrerte merker hvor det foreligger risiko for forveksling med det søkte merket).

Hvis saksbehandler kommer til at det foreligger hinder for registrering, enten i form av manglende særpreg eller risiko for forveksling med tidligere registrerte merker, vil behandlingen av søknaden stoppes. Søkeren vil i så fall få 6 måneder på å levere argumentasjon mot anførselen.

Innsigelse

Hvis merket blir akseptert til registrering, vil det publiseres i varemerketidende (the Offical Trademark Gazett).

Dersom en tredjepart mener at en registrering vil krenke deres rettigheter må de i løpet av innsigelsesperioden levere en innsigelse mot registrering av varemerket.

Løper innsigelsestiden ut uten at det har kommet innsigelse mot registreringen, vil merket bli endelig registrert og registreringsbevis utstedt.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Det er som hovedregel kun advokater med amerikansk bevilling som har tillatelse til å opptre ovenfor USPTO i forbindelse med varemerkesøknaden.
  • Vi i Codex Advokat har et godt samarbeid med flere advokatkontor i USA som kan benyttes i søknadsprosessen.
  • Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om varemerkeregistreringer i USA gjennom USPTO eller WIPO-systemet.

Har du spørsmål knyttet til varemerkeregistreringer i USA? Snakk med oss.