Hjem
icon

Sluttoppgjør med forbruker

En entreprenør står og maler veggen i en leilighet.

Forbrukeren har en del ufravikelige rettigheter, men også byggmester/håndverker har en del rettigheter til sin fordel. Når arbeidet er avsluttet og skal sluttfaktureres er det viktig å kjenne lovens bestemmelser. Klager på fakturaen kan normalt avvises dersom det har gått mer enn én måned fra fakturaen ble mottatt.

Dette får du vite om sluttoppgjør med forbruker:

Hvilken forbrukerlovgivning gjelder ved ny bolig eller håndverkstjeneste?

Ved både håndverkstjeneste og oppføring av ny bolig vil lovens bestemmelser gjelde, henholdsvis Håndverkertjenesteloven og Bustadoppføringslova. Bestemmelsene er ufravikelig til ugunst for forbrukeren.

Borettslag eller boligsameier vil imidlertid aldri komme under noen av disse lovene, ettersom de ikke ansees som privatpersoner.

Forbrukerens signatur på overtakelse

Ved opprettelse av ny bolig bør byggmesteren alltid sørge for å få forbrukeren til å signere på at boligen er overtatt, før forbrukeren får lov til å flytte inn. Dersom byggmesteren ikke får denne signaturen, og det gjenstår mindre arbeider, vil dagmulkten fortsette å løpe frem til disse arbeidene også er avsluttet. Dersom forbrukeren har signert på protokollen for overtakelse, vil dagmulkten slutte å løpe.

Ved arbeid på brukt bolig er det ikke like viktig med signatur på at arbeidene er overtatt. Byggmester bør likevel sende et brev eller en e-post om at arbeidene ansees som ferdig, med de unntak og eventuelle reklamasjoner som foreligger.

Kravene til en korrekt sluttfaktura

Sluttfakturaen skal alltid inneholde alle kravene til entreprenøren. Dersom det fremsettes krav senere, kan forbrukeren avvise disse. Fakturaen skal inneholde begrepet «sluttfaktura», og det skal fremgå at den inneholder entreprenørens endelige krav på betaling.

Ved ny bolig skal kontraktssummen med eventuelle tillegg faktureres, etter Bustadoppføringslova § 42. Disse tilleggene er:

  1. Krav på tilleggsbetaling som er fremsatt i forbindelse med endringer

  2. Tilleggsbetaling der det ikke er fremsatt krav på tilleggsbetaling i forbindelse med endringene, men hvor forbruker visste eller måtte forstå at endringen medførte rett til å kreve tillegg

På grunn av dette anbefales det derfor at byggmesteren er nøyaktig med å melde endringer og tillegg fortløpende, slik at det i ettertid ikke oppstår ubehagelige og unødvendige diskusjoner om tilleggsarbeider og ekstra betaling.

Ved utførelse av arbeid på brukt bolig må håndverkeren levere en spesifisert faktura, etter Håndverkertjenesteloven § 36 (1). Denne skal gjøre forbrukeren i stand til å vurdere både arten og omfanget av arbeidet som er gjort og materialene som er brukt. Dersom forbrukeren ikke har fått en kontrollerbar faktura, må vedkommende kreve spesifikasjon av fakturaen i god tid før fakturaens forfallsdato. Forbrukeren vil da ikke ha plikt til å betale før tilstrekkelig spesifikasjon er mottatt.

Rett til å protestere på fakturaen

Forbrukeren har rett til å klage på sluttfakturaen. Dersom forbrukeren imidlertid ikke protesterer i tide, har byggmester/håndverker rett til å avvise protesten med begrunnelsen at protesten er kommet for sent.

For nye boliger står det i Bustadoppføringslova § 48, 3. ledd:

«Rekning for sluttoppgjer utan atterhald er bindande for forbrukaren dersom innvending ikkje er reist seinast ein månad etter at rekninga er motteken.»

Byggmesteren må da påberope seg at forbrukeren har protestert for sent. Normalt sett skal domstolen da avvise protesten uten å vurdere om protesten er berettiget eller ikke, med mindre dette fører til urimelige resultater. Byggmesteren må påberope seg forsinkelsen uten ugrunnet opphold, altså så raskt det lar seg gjøre.

Ved arbeid på brukt bolig står det i Håndverkertjenesteloven § 36 (3):

«En forbruker som har fått rekning, er bundet av den prisen som er oppført, om forbrukeren ikke innen rimelig tid sier fra at prisen ikke blir godtatt.»

Dersom forbrukeren protesterer på en faktura, bør håndverkeren avvise protesten dersom den har kommet etter fakturaens forfall. Forfallet forutsettes da å være minst én måned.

Forbrukerens rett til å kreve dagmulkt

Ved ny bolig kan forbrukeren kreve dagmulkt etter Bustadoppføringslova § 18, 2. ledd. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt dagmulkt er avtalt i kontrakten. Dagmulkten er normalt 1 ‰ av kontraktssummen per dag, i inntil 100 dager etter den avtalte overtakelsesdatoen. Forbrukeren har i utgangspunktet ikke anledning til å kreve både dagmulkt og erstatning.

Ved arbeid på brukt bolig løper det ingen dagmulkt selv om håndverkeren er forsinket. Kun dokumentert økonomisk tap kan kreves erstattet som følge av forsinkelsen.

Kravet om dagmulkt eller erstatning skal fremmes innen én måned fra mottatt sluttfaktura. Byggmester/håndverker bør umiddelbart avvise krav som er fremmet senere enn dette.

Purring, inkasso og frist for å fremme krav for forliksrådet

Alle entreprenører bør ha rutine på å purre på forfalte sluttfakturaer, senest én uke etter forfall. Protester som kommer etter en slik purring bør alltid avvises på bakgrunn av at de ble fremmet for sent.

En faktura vil bli ansett som omtvistet dersom den er protestert på, uavhengig av hvorvidt protesten ble fremmet i tide. Denne kan da ikke sendes til inkasso, ettersom det strider mot inkassoforskriften. Det skal da sendes et prosessvarsel.

For byggmestre/håndverkere vil det være en fordel å benytte seg av en advokat med kjennskap til og erfaring fra prosessvarsel og forliksklage. Dersom forbrukeren har skaffet seg juridisk bistand, anbefaler vi å ikke gå via forliksrådet, men heller gå direkte til stevning for tingretten. Dette vil spare deg for både tid og kostnader.

Har du spørsmål knyttet til sluttoppgjør med forbruker? Snakk med oss.

Tine Granlund

Advokat og partner

Eiendom og entreprise