Hjem

Advokatmekling - en bærekraftig tvisteløsnings­prosess

Mange opplever i løpet av livet å havne i en konflikt. Kommer ikke partene til enighet om en løsning, vil det neste steget de fleste ser for seg være en domstolsbehandling. Men en domstolsbehandling kan ofte være konfliktdrivende og ressurskrevende, og i de fleste saker vil parter være mer tjent med en minnelig løsning av saken enn en dom. Det finnes alternative konfliktløsningsmetoder, og advokatmekling er en av dem.

En samtale mellom
icon

Viktige forhold du trenger å vite om advokatmekling:

Hva er advokatmekling?

Advokatmekling er en enklere form for tvisteløsning hvor en advokat bistår partene som mekler, for å hjelpe partene til å komme frem til en minnelig løsning av en konflikt. Advokaten er en nøytral tredjeperson og vil ikke ta parti med noen av partene, men vil forsøke å legge til rette for at partene kommer til en felles enighet gjennom forhandlinger.

Advokaten har ikke myndighet til å avgjøre konflikten, men vil bistå partene til å bli enige om en mellomløsning.

Ofte ved bruk av kreativ tankegang, praktiske løsninger og juridisk forståelse kan man gjennom advokatmekling klare å forhandle frem en løsning som passer begge parter godt.

Advokatmekling er en frivillig ordning, så forutsetningen for å bruke advokatmekler i en tvist er at partene har et felles ønske om å forsøke å komme frem til en minnelig løsning og at begge parter er villige til å forhandle. Partene bør være samarbeidsvillige og konstruktive i meklingen for å kunne ha nytte av advokatmekling.

I en prosess med advokatmekling vil partene være aktive i meklingen, og det er partene selv som tar de endelige avgjørelsene. Dermed er det partene selv som er ansvarlige for utfallet av meklingen og ta eierskap til løsningen, mens advokaten vil tilrettelegge prosessen slik at meklingen skjer på en hensiktsmessig måte.

I hvilke saker kan man bruke advokatmekling?

Advokatmekling kan brukes i alle saker, men egner seg spesielt godt i arv- og familiesaker, og kan være et godt alternativ i saker som omhandler blant annet barn, barnets faste bosted og samvær.

Mekling kan være en god mellomløsning i disse familiekonfliktene, hvor målet med meklingen er å komme frem til en enighet med en skriftlig avtale som avslutter konflikten.

Bringes en sak om barnets faste bosted inn for domstolene, vil domstolen avsi en dom om en ikke kommer til enighet under saksforberedelsen. En sak om barn vil ikke avsluttes selv om man har fått en dom. Foreldrene vil vanligvis måtte samarbeide i mange år fremover, og en dom vil sjelden bidra til å bedre samarbeidet mellom foreldrene.

Får partene hjelp av en advokatmekler for å enes om en løsning, vil advokaten bistå foreldrene med å fremforhandle en løsning skreddersydd foreldrenes situasjon og hva som vil være det beste for barnet. Gjennom en meklingsprosess vil foreldrene gjerne oppleve at samarbeidsklimaet bedres og at foreldrene klarer å fokusere på barnet og på tiden fremover.

Hovedmålet med advokatmekling er å komme frem til en løsning som gjør at partene kan fungere godt sammen i fremtiden.

Fordeler med bruk av advokatmekling i en konflikt

Det er knyttet flere fordeler til bruk at advokatmekling fremfor andre konfliktløsningsmetoder.

Raskere

En av fordelene med advokatmekling er at man oftest klarer å oppnå en løsning og et resultat raskere enn hva for eksempel domstolsbehandling fører til. Man kan løse en sak med noen timer mekling som ellers ville gått over flere måneder, kanskje år, ved en rettslig behandling.

Tidsmomentet er spesielt viktig når konflikten omhandler barn. Drar saken ut i tid, vil ofte konflikten tilspisses og bli vanskeligere å løse. Jo lenger konflikten strekkes ut i tid, desto vanskeligere vil konflikten oppleves både for barna og foreldrene.

Billigere

En annen fordel er at advokatmekling ofte vil være en rimeligere og mindre ressurskrevende prosess enn konfliktløsning for domstolene. I de fleste sakene vil advokatmeklingen bestå av noen timer til forberedelse og gjennomgang av saken, for deretter noen timer til selve meklingen.

Kostnaden ved advokatmekling tilsvarer som regel advokatens alminnelige honorar og vil vanligvis deles mellom partene.

En hovedforhandling for domstolene over et par dager vil raskt kunne få en kostnad på størrelsesordenen 100 000-150 000 kroner for én part ved bruk av advokat. Taper en av partene saken helt, kan den tapende part risikere å måtte dekke motpartens saksomkostninger i tillegg til egne.

Kontroll over resultatet

Ved å forsøke å løse konflikten gjennom advokatmekling vil partene ha fullstendig kontroll på sakens utfall. Advokaten vil bistå som en mekler og medhjelper som tilrettelegger, og resultatet gjennom mekling gir ofte større rom for kreative løsninger som bygger på partenes situasjon. Man vil ha større mulighet for å komme frem til en løsning skreddersydd partenes situasjon, og det er partene som selv styrer sakens utfall.

Mer rom for følelser

Under en meklingsprosess vil det ofte være større rom for personlige og følelsesmessige sider av konflikten i motsetning til ved en rettslig behandling av en konflikt. Domstolen vil vanligvis kun vektlegge relevante hensyn, mens i mekling vil det være mer plass for at en part kan få gitt uttrykk for vanskelige følelser. Har man fått muligheten til å uttrykke følelser, kan det ofte føre til at partene lettere klarer å legge konflikten bak og ha fokus på tiden fremover.

Bærekraftig advokatmekling

  • Advokatmekling legger opp til at partene sammen skal kunne enes om en løsning som fungerer for begge partene, både nå og for fremtiden. En behandling for domstolene vil ofte oppleves som en konflikteskalerende prosess, hvor begge parter har som mål å vinne. Spesielt i saker hvor barn er involvert, kan det være en dårlig løsning for fremtidig samarbeid å få en dom, hvor i alle fall en av partene er misfornøyd med resultatet.
  • Man har et bedre utgangspunkt for å klare å samarbeide i fremtiden om man sammen har kommet frem til en felles enighet.
  • Advokatmekling kan være et bærekraftig alternativ til en tvisteløsningsprosess.

Har du spørsmål knyttet til advokatmekling? Snakk med oss.