Hjem
icon

Naboen graver på min tomt

Vinterlandskap med en koselig hytte.

Du har kommet hjem fra jobb og avdekket at naboen står på eiendommen din med en gravemaskin i full sving og graver på din tomt – i denne artikkelen skal vi si noe om hva du kan gjøre for å stanse gravingen.

Viktige forhold du trenger å vite hvis naboen graver på din tomt:

Kan du som grunneier stanse gravingen?

Spørsmålet om stansing av anleggsvirksomhet på egen eiendom oppstår ofte i forbindelse med beplantningstiltak, eller når naboen graver grøfter for å legge nye vann og avløpsrør, eller ny fiberledning.

Hovedregelen er at du i kraft av å være grunneier kan nekte naboen anleggsvirksomhet på din eiendom.

Det innebærer at naboen er avhengig av ditt samtykke for å gjøre inngrep i det du har eksklusiv rådighet over. Fra hovedregelen kan det tenkes noen unntak, f.eks. når det er tale om ekspropriasjon for gjennomføring av en reguleringsplan, hevdet bruksrett eller hvis det foreligger tillatelse på avtalerettslig grunnlag som du er bundet av.

Hvorvidt du har hjemmel til å nekte naboen å grave er et sammensatt og komplisert spørsmål som bør vurderes av en advokat.

Har det oppstått misforståelser?

Oppdager du at naboen graver på din tomt, vil vi først og fremst anbefale deg å snakke med naboen og undersøke hvorfor han har tatt seg til rette på din eiendom.

  • Kan det tenkes at det er tale om en uskyldig feil, f.eks. fordi han har misforstått hvor eiendomsgrensene går?
  • Kan det tenkes at naboen ikke graver på din eiendom fordi grensegjerdet står feil?
  • Kan det tenkes at det er tale om brudd på privat vann- og avløpsledning som har foranlediget et akutt tiltak?

Hvis naboen føyer seg etter dine instrukser er saken forhåpentligvis løst.

Viser det seg at naboen mangler tillatelse, og vedkommende ikke innretter seg etter pålegg om stans fra deg, kan du etter omstendighetene vurdere å fremsette en begjæring om midlertidig forføyning til den lokale tingretten.

Hva er midlertidig forføyning?

Midlertidig forføyning er en særlig rettergangsform som gir deg anledning til å kreve at den som graver skal stanse arbeidene umiddelbart.

For å sannsynliggjøre et slik krav må du vise til at naboen ikke har rettslig grunnlag (hovedkrav) for å grave på eiendommen din.

Videre må du sannsynliggjøre at du har en sikringsgrunn for å stanse arbeidene – det kan for eksempel være nødvendig å stanse arbeidene for å avverge vesentlige skader/ulemper på eiendommen din.

I tillegg til vilkåret om hovedkrav og sikringsgrunn kreves det at den skade/ulempe som naboen bli påført ved at forføyningen tas til følge ikke står i et åpenbart misforhold til den interesse du har i at den tas til følge.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Advokatene i vår eiendomsavdeling er spesialister på eiendomsrett. Vi kan bistå deg med følgende:

  • Vurdering av om naboen kan ta grave på eiendommen din eller ikke
  • Vurdering av om du kan få stanset anleggsvirksomheten
  • Varsel om mulig saksanlegg med krav om stansing
  • Begjæring om midlertidig forføyning

Har du spørsmål knyttet til naboen graving på din tomt? Snakk med oss.