Hjem
icon

Har du inngått en bindende avtale?

Bindende avtale

En avtale kan inngås i flere ulike former. Ofte stiller partene til forhandlinger før en avtale vedtas. Hvordan vet du om avtalen er bindende?

Viktige forhold du trenger å vite om bindende avtaler:

Når er en avtale inngått?

Etter hovedregelen i norsk rett, vil en avtale være inngått ved aksept av et tilbud. I mange tilfeller tror partene at avtalen kun er bindende etter at begge parter har signert et dokument. Dette stemmer imidlertid ikke. Etter avtaleretten er det et grunnleggende prinsipp om formfrihet. Dette innebærer at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig avtale. Det er summen av alle relevante omstendigheter som avgjør om en avtale er vedtatt og er bindende.

Dette innebærer at en avtale allerede på forhandlingsstadiet kan anses å være bindende. Høyesterett har i flere tilfeller konkludert med at når partenes adferd gir «rimelig grunn til å tro» at den andre har bundet seg til avtale, og de «vesentligste punkter i avtalen er klarlagt», så er den bindende.

Ved forhandlinger oppstår det ofte spørsmål knyttet til tidspunktet avtalen kan anses å være inngått.

Det er ikke uvanlig at partene har helt ulike meninger om hvorvidt avtalen er bindende eller ikke. Det er også vanlig at det er ulike meninger tilknyttet om noen punkter i avtalen kan anses som vesentlige. Derfor kan det være hensiktsmessig at at partene tidlig i forhandlingene for eksempel avtaler/tar forbehold om at signering må foreligge for at avtalen skal være bindende.

Hva er et signeringsforbehold?

Høyesterett avsa en dom 4. februar 2014 som avklarer viktige forhold tilknyttet et signeringsforhold. Blant annet rekkevidden av et signeringsforbehold, krav til utforming og om forbeholdet kan bortfalle.

Saken handlet om forhandlinger tilknyttet salg av 70 % av aksjene i en større marina. Innledningsvis tok den mulige kjøperen forbehold med et ønske om å få videre til forhandlinger om kjøp under full konfidensialitet og «under den forutsetning at ingen av partene har krav mot den annen dersom forhandlinger ikke fører frem til en signert avtale.»

I forhandlingsprosessen ble partene enige om alle vesentlige punkter i avtalen. Dette ble videre kvalitetssikret av partenes advokater, samt at det ble foretatt en due diligence.

Et halv år senere ble avtaleutkastet signert av selger, og deretter videresendt til den mulige kjøperen. Kjøperen ville ikke gjennomføre avtalen, og påberopte seg derfor signeringsforbeholdet.

Dette medførte til at høyesterett konkluderte at det ikke var inngått en bindende avtale, da avtalen måtte være signert av begge parter.

Hva er konsekvensen av et signeringsforbehold?

Forutsatt at et signeringsforbehold står seg, kan partene normalt forkaste eller godta forhandlede og fullstendige utkast til avtaler, uten begrunnelse.

Høyesterett har fastslått at et signeringsforbehold skal kunne påberopes i forhandlingssituasjoner, frem til en avtale er forkastet eller signert, så fremt klarhetskrav oppfylles.

Dette innebærer at forbeholdet må uttrykkes så klart at «motparten ved vanlig oppmerksomhet og aktsomhet kan forstå at det er stilt et slikt vilkår.» Kravene for tydelighet blir desto mer viktige, lengre ut i forhandlingsprosessen.

Kan signeringsforbeholdet bortfalle?

I henhold til saken avgjort av Høyesterett, ville selgeren at signeringsforbeholdet skulle anses som bortfalt av ulike grunner.

 1. Det ble foretatt en due diligence av selskapet
 2. Forbeholdet var ikke inntatt i avtaleutkastet
 3. Utkast til avtale ble kvalitetssikret av advokater
 4. Partene oppnådde enighet om avtalevilkår
 5. Forbeholdet var bortfalt på grunn av passivitet

I saken påpekte Høyesterett at det kreves tydelige holdepunkter for at et signeringsforbehold er falt bort.

Kontraktsjekk

Orden og forutsigbarhet. Det er stikkord for Codex Advokat, som tilbyr kontraktsjekk. Hva innebærer denne tjenesten? Du får en grundig juridisk gjennomgang og analyse av dine kontrakter og avtaler.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Spørsmål knyttet til bindende avtaler
 • Opprettelse av avtaler
 • Forhandlinger
 • Tvisteløsning
 • Kontraktsjekk
 • Gjennomgang av kontrakter

Har du spørsmål knyttet til avtaler? Snakk med oss.

Thomas Hem

Forretningsadvokat