Hjem
icon

Når har jeg krav på erstatning i kontraktsforhold?

Kontraktsbrudd

Kontraktsbrudd kan gi deg rett til erstatning. I selve kontrakten kan det angis vilkår for når erstatning kan kreves. Videre må det i utgangspunktet for å oppnå erstatning ved kontraktsbrudd foreligge et ansvarsgrunnlag (for eks. objektivt ansvar, uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsett), som har ledet til et økonomisk tap som står i årsakssammenheng med ansvarsgrunnlaget.

Viktige forhold ved erstatning i kontraktsforhold.

Mislighold og kontraktsbrudd

Et mislighold kan enten bety at ytelsen er mangelfull eller at det foreligger en forsinkelse. Videre må kjøper ha lidt et økonomisk tap som følge av selgers kontraktsbrudd for å ha krav på erstatning.

Ansvarsgrunnlag ved avtalebrudd

Om det foreligger et avtalebrudd beror normalt på en tolkning av kontrakten avstemt mot bakgrunnsrettens regler. For å konstatere et ansvarsgrunnlag hvor avtalen er utgangspunktet for å fastslå om en part har opptrådt eksempelvis uaktsomt. Videre må det som nevnt dokumenteres et økonomisk tap.

Det sentrale vilkåret for erstatning i kontraktsforhold er ansvarsgrunnlaget. Hovedregelen er at det kreves et såkalt uaktsomhetsansvar. En må da spørre seg om det finnes noe å bebreide kontraktsparten for kontraktsbruddet.

Objektivt ansvarsgrunnlag (ansvar uten skyld) gjelder på flere områder som for eksempel på kjøpsrettens område.

Kontrollansvaret

Kontrollansvaret er et såkalt objektivt ansvarsgrunnlag. Utgangspunktet er at det foreligger ansvarsgrunnlag, med mindre fire vilkår er oppfylt. Dersom disse vilkårene er oppfylt er selger likevel ansvarsfri.

Kjøpsloven og 4 vilkår i forbindelse med erstatningskrav

De 4 vilkårene for selger som kan medføre ansvarsfrihet er angitt i kjøpsloven § 27 første ledd andre punktum. Vilkårene er:

A. Hindringsvilkåret

Vilkåret tar sikte på alle forhold som gjør det «ekstraordinært tyngende å oppfylle». En slik hindring må også være av en viss varighet for at vilkåret skal være oppfylt.

B. Betraktningsvilkåret

Dersom selger med rimelighet kunne tatt hindringen i betraktningen på avtaletiden, er han ikke fri for ansvar. Hvorvidt vilkåret er oppfylt beror på en konkret vurdering.

C. Kontrollvilkåret

Det må foreligge forhold som ligger utenfor selgerens kontroll. Motsatt vil det som ligger innenfor det selgeren har kunnet påvirke, ikke kan påberopes som fritaksgrunner. Dette betyr at det skal svært mye til for at selger får medhold i at mangelen eller forsinkelsen lå utenfor hans kontroll.

D. Unngåelses- og overvinningsvilkåret

Det kreves at det har blitt vanskeligere eller mer kostbart etc. enn forutsatt fra tidspunktet avtalen ble inngått og oppfyllelse skal skje. Det skal mye til for ansvarsfritak. På den annen side kreves det ikke objektiv umulighet.

Vilkårene er strenge, og det skal mye til for at selger er ansvarsfri etter kontrollansvaret.

Adekvat årsakssammenheng

Kravet til årsakssammenheng innebærer at det skal foreligge en sammenheng mellom det økonomiske tapet kjøper har blitt påført og misligholdet.

Selger er bare ansvarlig for tap som er forårsaket av hans avtalebrudd. Du kan som kjøper enten få erstattet de utgifter som står i årsakssammenheng med misligholdet, eller utgifter som står i årsakssammenheng med at avtalen ikke ble noe av.

At årsakssammenhengen må være adekvat medfører en begrensning i hva du erstatningskrav for. Det er bare det som er en påregnelig følge av avtalebruddet som kan kreves erstattet.

Har du spørsmål om erstatningskrav ved kontraktsbrudd? Snakk med oss.

Thomas Hem

Forretningsadvokat