Hjem

Oslo kommunes vedtak om opparbeidelse av vei er ugyldig

Borgarting lagmannsrett 25. mars 2022. Borgarting lagmannsrett avsa dom i sak LB-21/024330 mellom Oslo kommune og Bergskogen Eiendom AS 25. mars i år. Saken gjaldt gyldigheten av kommunens vedtak om veiopparbeidelse etter plan- og bygningsloven § 18-1 første ledd bokstav a, og da særlig hvilke kvalitetskrav kommunen kan stille til opparbeidelsen innenfor rammen av loven. Det var også et spørsmål om erstatning dersom vedtaket ble kjent ugyldig.

Kjøresterke veiskuldre