Hjem

Flytte til Norge og lurer på skatt?

Av: Codex Advokat

Her får du nyttig informasjon om skatt hvis du planlegger å flytte eller nettopp har flyttet til Norge. At du flytter til Norge betyr at du blir skattepliktig hit også for inntekter og eiendeler du har i utlandet. Hvis skattemeldingen din er ufullstendig eller feil, kan du risikere å få straff.

Flytte til Norge og lurer på skatt

Må jeg betale skatt til Norge når jeg betaler skatt til landet jeg flyttet fra?

Ja så lenge du oppfyller kravet til å være bosatt i Norge etter norske skatteregler, må du betale skatt til Norge. Du blir skattemessig bosatt om du har oppholdt deg i Norge mer enn 183 dager i løpet av ett år eller mer enn i gjennomsnitt 90 dager pr år i løpet av tre år.

I en overgangsperiode kan det være du må levere skattemelding og betale skatt både i Norge og i landet du flyttet fra. Hvordan skatten skal fordeles mellom landene bestemmes i skatteavtale, forutsatt at Norge har inngått skatteavtale med det landet du flyttet fra. Er det ingen skatteavtale, kan du ha rett til fradrag i norsk skatt for skatt du har betalt i landet du flyttet fra.

Oppholder du deg i Norge i kortere tid, slik at du ikke er skattemessig bosatt her, kan du likevel være begrenset skattepliktig hit for visse inntekter og formue.

Jeg har eiendeler og inntekt i utlandet – må jeg gi opplysninger om dette?

Norge er ett av få land som har skatt på formue. Formuesskatten blir beregnet av netto formue, det vil si alle eiendeler med fradrag for gjeld.

Har du eiendeler i utlandet må du altså gi opplysninger om dette i skattemeldingen. Dette gjelder selv om eiendelen kan være unntatt fra skatteplikt etter skatteavtale.

Opplysningene vil ikke være forhåndsutfylt i skattemeldingen du mottar fra skatteetaten. Har du for eksempel eiendom, bankinnskudd, aksjer og verdipapirfond, pensjon- eller kapitalforsikring, biler eller andre eiendeler i utlandet, så må du selv fylle inn dette i skattemeldingen.

Hvordan verdsetter jeg eiendelene jeg har i utlandet?

Hovedregelen er at eiendeler settes til markedsverdien pr 31.12 for det enkelte inntektsår.

Har du bankinnskudd eller lån i utlandet skal dette verdsettes til innestående beløp pr 31.12 omregnet til valutakursen som var 31.12.

Det gjelder unntak for visse eiendeler og hvor det gis verdsettingsrabatter. For eksempel skal formuesverdien av fast boligeiendom eller fritidseiendom i utlandet settes til 30 % av markedsverdien.

Jeg har ufrivillig oppholdt meg i Norge på grunn av Covid-19 – blir jeg likevel skattemessig bosatt?

Skattereglene skiller som utgangspunktet ikke på hva årsaken er til at du har oppholdt deg i Norge mer enn 183 dager, slik at du anses skattemessig bosatt.

I forbindelse med Covid-19 har OECD foreslått regler og retningslinjer for å redusere de skattemessige virkningene av at en virksomhet, selskap og ansatte har utført aktivitet i et annet land enn tiltenkt. Unntaket i norske skatteregler er imidlertid begrenset til at virksomheter ikke etablerer fast driftssted i Norge om det er utført aktivitet her i lenger periode som følge av Covid-19.

Vi anbefaler derfor at du gir opplysninger til skattemyndighetene om du har oppholdt deg mer enn 183 dager i Norge selv om dette har vært ufrivillig som følge av pandemien.

Jeg har glemt å si fra om inntekt eller eiendeler i utlandet – hva gjør jeg?

Har du glemt å si fra om inntekter og formue slik at du har betalt for lite skatt, så kan du si fra til skattemyndighetene. En frivillig retting/skatteamnesti innebærer at du unngår å måtte betale tilleggsskatt.

Trenger du hjelp til å fylle inn skattemelding eller lurer på noe mer om skatt? Snakk med oss!

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt

Del