Hjem

Forsikringsplikt for elsparkesykkel

Av: Codex Advokat

Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy de siste tre årene, særlig elsparkesykkel, har det også vært et høyt antall skader. For å ivareta sikkerheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter, så ble det i sommeren 2022 innført innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse.

Dette får du vite om elsparkesykkel og forsikring:

Pliktig ansvarsforsikring for elsparkesykkel, gjelder både utleiesykler og privateide elsparkesykler

Utleie-elsparkesykler ble omfattet av bilansvarsloven fra den 01.09.22 og alle utleie-elsparkesykler må ha pliktig ansvarsforsikring fra 01.09.22.

Privateide elsparkesykler ble omfattet av bilansvarsloven fra 01.01.23 og ansvarsforsikring må være tegnet innen denne datoen.
Ansvarsforsikringen skal dekke skader på person, i tillegg til tingskader.

Ansvarsforsikringen skal dekke skader på person, i tillegg til tingskader.

Utleie-elsparkesykler

Forsikringsplikten startet for utleie elsparkesyklene den 01.09.22. Det er utleiefirmaene som må tegne ansvarsforsikring for sine elsparkesykler, slik at kundene på vanlig måte kan leie en elsparkesykkel slik som tidligere. Men utleiefirmaets utgifter til obligatorisk forsikring vil nok gjenspeiles i utleieprisen slik at det nok er blitt dyrere å leie en elsparkesykkel enn det var tidligere (før forsikringsplikten).

Dersom utleieselskapene etter den 01.09.22 leier ut elsparkesykler uten samtidig å ha lovpålagt ansvarsforsikring påtar selskapet seg en betydelig risiko. Dette da utleievirksomheten da kan bli holdt økonomisk ansvarlig ved en eventuell personskade.

Private elsparkesykler

Elektronikkbransjen anslår at det er flere hundre tusen privateide elsparkesykler i Norge.

De fleste forsikringsselskap tilbyr i dag (mars 2023) ansvarsforsikring for privateide elsparkesykler.

Prisene varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap, i tillegg til at prisene også kan påvirkes av kundens alder, om det er tegnet andre forsikringer i tillegg osv. Det anbefales at man gjør litt undersøkelser vedrørende pris før man tegner forsikring – noe som jo er et generelt råd når man skal kjøpe en forsikring.

Pr. i dag (mars 2023) kan det se ut til at prisene for å ansvarsforsikre en privateid elsparkesykkel ligger i spennet ca. kr 50,- til kr 100,- pr. mnd.

Det er viktig å være klar over at det bare er lovlige elsparkesykler man får forsikret. Lovlig vil si at max hastighet er 20 km/t.

Elsparkesykler som ikke er sperret på max 20 km/t er ikke tillatt å bruke på offentlig vei, i tillegg til at man heller ikke får tegnet ansvarsforsikring

Ansvarsdekningen gir økonomisk trygghet

Tegning av ansvarsforsikring vil sikre føreren av elsparkesykkelen rent økonomisk ved at alle utgifter og alt inntektstap, herunder i alle fremtidige år, som har sin årsak i skader fra ulykke med elsparkesykkel, erstattes fullt ut. Dersom elsparkesykkelen er uforsikret og uhellet er ute, og skaden medfører bortfall av arbeidsevne, kan alternativet bli å leve på uføretrygd fra NAV.
Samtidig vil ikke ansvarsdekningen på sykkelen være begrenset til å erstatte skade på føreren. Også skade på andre personer eller annens eiendom, typisk en bil, vil være omfattet av ansvarsdekningen. Denne dekningen er ubegrenset.

Kun én prosent er forsikret

Organisasjonen Elektronikkbransjen meldte pr. august 2022 at det på dette tidspunktet i året var solgt om lag 230 000 elsparkesykler i Norge. Digi.no har angitt salget i 2021 til ca. 205 000 sykler. Det kan av disse tallene utledes at det finnes flere hundretusen elsparkesykler i Norge.
Pr. 12.01.2023 meldte bil24.no at kun én prosent av de private elsparkesyklene har tegnet ansvarsforsikring. Selv om vi har kommet litt lenger inn det første året med pliktig ansvarsforsikring, er det grunn til å tro at de aller fleste elsparkesyklene fortsatt er uforsikrede.

Billig å tegne ansvarsforsikring

NRK undersøkte i desember 2022 hva det ville koste å forsikre en elparkesykkel. Kostnaden viste seg å ligge på mellom kr 59 og 82 pr. måned, dvs. mellom kr 700 – 1 000 dersom man velger å være forsikret gjennom hele året.
Etter vårt skjønn er kostnaden ved å forsikre elsparkesykkelen svært lav i forhold til det potensielle økonomiske ansvaret som kan oppstå for eieren av kjøretøyet; skade på en selv og/eller andre personer og deres eiendom. Foruten det ev. inntektstapet en selv påfører seg selv i en ulykke kan ansvaret overfor andre personer og deres eiendom beløpe seg til mange millioner om man velger å holde elsparkesykkelen uforsikret.

Promillegrense ved bruk av elsparkesykkel

Fra den 15.06.22 trådte endringer knyttet til bruk av elsparkesykkel i kraft.

Blant annet ble den alminnelige promillegrensen på 0,2 ved bruk av motorvogn gjort gjeldende også for elsparkesykkel.

Straffereaksjonen ved promillekjøring med elsparkesykkel har variert betydelig og det har vært behov for avklaring.

Avklaring kom gjennom Høyesteretts dom HR-2023-298-A avsagt 160223. En mann var i tingrett og lagmannsrett blitt dømt til 14 dager betinget fengsel pluss kr 70.000,- i bot for å ha kjørt med elsparkesykkel med en promille på 0,8 i Oslo sentrum.

Ved sin vurdering la Høyesterett avgjørende vekt på at bruk av elsparkesykkel er forbundet med vesentlig lavere risiko enn bilkjøring, og at dette tilsa et klart lavere straffenivå. Straffen ble satt til en bot på 15 000 kroner. Dette ble ansett for et passende bøtenivå ved bruk av elsparkesykkel med promille rundt det aktuelle nivået, når forholdet – som her – var tilstått. Det ble ikke ilagt tap av førerrett.

Bør du bruke advokat ved ulykke med elsparkesykkel?

Har du fått en personskade etter å ha blitt påkjørt av en el-sparkesykkel kan du ha krav på erstatning. En advokat kan hjelpe deg med å vurdere hvilken erstatning du har krav på og kan bistå deg med å fremme et erstatningskrav mot forsikringsselskapet. Advokaten kan også bistå deg med å undersøke dine øvrige forsikringsdekninger som kan komme til anvendelse og eventuelt fremme krav også i den sammenheng.

Når elsparkesykler omfattes av bilansvarsloven kan det være hensiktsmessig å få hjelp fra en advokat til å vurdere om du har krav på erstatning etter reglene i bilansvarsloven/skadeserstatningsloven.

Godt å vite!

Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand når personskadesaken faller inn under bilansvarsloven.

Advokaten vil hjelpe deg med å vurdere ditt erstatningsansvar og kan kontrollere holdbarheten av et eventuelt erstatningskrav fremsatt mot deg personlig. Advokaten kan også bistå deg i eventuelle forhandlinger med den som har blitt skadet.

Hva gjør våre advokater for deg?

Codex Advokat jobber for å sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • Vurdere hvilke regler som gjelder i din sak
  • Vurdere aktuelle forsikringsdekninger
  • Beregne og fremsette erstatningskrav
  • Kontrollere og vurdere erstatningskrav
  • Bistå i forhandlinger om erstatningskrav

Vi gir deg en bekymring mindre. Snakk med oss.


Nils Peter Munch-Møller

Advokat og assosiert partner

Erstatning- og forsikringsrett

Del