Hjem

Nye og strengere regler for bruk av elsparkesykkel

Av: Codex Advokat

Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy vi har sett de siste tre årene, har vi dessverre også sett et uakseptabelt høyt antall skader. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor gjør vi nå ytterligere innstramminger i regelverket knyttet til bruken av disse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nye regler for elsparkesykkel

Med bakgrunn i ovennevnte blir det nå innført nye og strengere regler for bruk av små elektriske kjøretøy, bl.a. for elsparkesykkel.

I tillegg til elsparkesykkel omfatter «små elektriske kjøretøy» bl.a. store tohjulinger som Segway, mindre enhjulinger og ståbrett (eks. Airwheel) og elektriske skateboard.

Hvordan et kjøretøy blir definert i trafikkreglene har betydning for hvor det kan benyttes og hvilke konsekvenser det får om man bryter reglene. Reglene som i denne artikkelen angis gjelder elsparkesykkel gjelder også andre små elektriske kjøretøy.

Pliktig ansvarsforsikring for elsparkesykkel, gjelder både utleiesykler og privateide

En viktig endring er at elsparkesykler vil bli omfattet av bilansvarsloven og at det må tegnes ansvarsforsikring knyttet til den konkrete elsparkesykkelen – tilsvarende som for andre typer «motorvogner» som omfattes av bilansvarsloven.

Denne regelendringen trer først i kraft for profesjonelle aktører (de som leier ut elsparkesykler).

Utleie elsparkesykler blir omfattet av bilansvarsloven fra den 01.09.22 og utleiefirmaene må ha tegnet ansvarsforsikring før denne datoen.

Privateide elsparkesykler vil bli omfattet av bilansvarsloven fra 01.01.23 og ansvarsforsikring må være tegnet innen denne datoen.

Objektivt ansvar ved personskade

En viktig konsekvens av å omklassifisere elsparkesykler fra «sykkel» til «motorvogn» er at bilansvarsloven regler kommer til anvendelse ved personskade.

I henhold til bilansvarsloven er det et objektivt ansvar ved personskade. Dvs. at skadelidte vil ha krav på erstatning uavhengig av skyld, og at de rettigheter man måtte ha som skadelidt kan rettes mot et ansvarlig forsikringsselskap og ikke må rettes mot en privatperson.

Dette gjelder for skadelidte uavhengig av om det er tale om fotgjenger som blir påkjørt av en elsparkesykkel eller om det er en såkalt «singelulykke», dvs. at det er fører av elsparkesykkelen som kommer til skade uten at andre er involvert.

At erstatningskrav kan rettes mot et forsikringsselskap innebærer større sikkerhet for skadelidte enn om kravene måtte rettes mot en privatperson som kan hende ikke har økonomiske midler til å betale en erstatning.

Regelendringer fra den 15.06.22

Viktige endringer som trer i kraft 15.06.22.

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 vil også gjelde ved bruk av elsparkesykkel
  • Det blir 12 års aldersgrense for bruk av elsparkesykkel
  • Påbud med hjelm for barn under 15 år
  • «små elektriske kjøretøy» omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn»

Det er i utgangspunktet de samme regler/sanksjoner ved ruspåvirket kjøring som gjelder ved bruk av elsparkesykkel som øvrige typer motorvogner. Men det fastsettes særlige formildende regler for hvor lenge man kan miste førerretten ved ruspåvirket kjøring med elsparkesykkel, tilsvarende reglene som gjelder for moped.

Det vil også bli gjort tilpasninger i trafikkreglene. Det vil bli gitt særlige trafikkregler og skiltregler for elsparkesykkel. Med unntak av hva som er nevnt under strekpunktene ovenfor vil disse være tilsvarende som for sykkel – bl.a. vil det fortsatt være anledning til å kjøre elsparkesykkel på fortau.

Bør du bruke advokat ved ulykke med elsparkesykkel?

Har du fått en personskade etter å ha vært involvert i en ulykke med en el-sparkesykkel kan du ha krav på erstatning. En advokat kan hjelpe deg med å vurdere hvilken erstatning du har krav på og kan bistå deg med å fremme et erstatningskrav mot forsikringsselskapet. Advokaten kan også bistå deg med å undersøke dine øvrige forsikringsdekninger som kan komme til anvendelse og eventuelt fremme krav også i den sammenheng.

Når elsparkesykler omfattes av bilansvarsloven kan det være hensiktsmessig å få hjelp fra en advokat til å vurdere om du har krav på erstatning etter reglene i bilansvarsloven/skadeserstatningsloven.

Advokaten kan føre saken din mot det ansvarlige forsikringsselskap og hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på.

Godt å vite! Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand når personskadesaken faller inn under bilansvarsloven.

Advokaten vil hjelpe deg med å vurdere ditt erstatningsansvar og kan kontrollere holdbarheten av et eventuelt erstatningskrav fremsatt mot deg personlig. Advokaten kan også bistå deg i eventuelle forhandlinger med den som har blitt skadet.

Dette hjelper Codex Advokat deg med

Codex Advokat jobber for å sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Du får blant annet hjelp med:

  • Å vurdere hvilke regler som gjelder i din sak.
  • Å vurdere aktuelle forsikringsdekninger.
  • Beregne og fremsette erstatningskrav.
  • Kontrollere og vurdere av erstatningskrav.
  • Bistand i forhandlinger om erstatningskrav.


Vi gir deg en bekymring mindre. Snakk med oss.


Nils Peter Munch-Møller

Advokat og assosiert partner

Erstatning- og forsikringsrett

Del