Hjem

Ny kapitaliseringsrente gir høyere personskadeerstatning

Av: Codex Advokat

Fra og med 1. oktober 2022 gjelder det en ny kapitaliseringsrente ved utmåling av erstatning etter skadeserstatningsloven.

Den nye kapitaliseringsrenten fastsettes til 2,5 %, mot tidligere 4 %. Dette gir høyere erstatning til skadelidte.

En mann klemmer en dame

Les artikkelen i Finansavisen:
Venter større erstatningsbeløp

Kapitaliseringsrente ved personskadeerstatning

Personskadeerstatning utbetales som et engangsbeløp. Den som skader seg (skadelidte) kan ha et tap i flere år fremover, men hele erstatningen skal utbetales i dag. Dermed må fremtidige tap kapitaliseres eller neddiskonteres. Det betyr at man beregner nåverdien av det fremtidige tapet.

For å beregne nåverdien brukes en kapitaliseringsrente.

Jo lavere kapitaliseringsrenten er, dess høyere blir nåverdien og erstatningsutbetalingen.

For skadelidte er det derfor en fordel med lavere rente.

Bakgrunnen for ny og lavere kapitaliseringsrente

Det avgjørende ved fastsettelsen av kapitaliseringsrenten er hvilken avkastning skadelidte kan regne med å få på erstatningen. Kapitaliseringsrenten fastsettes som en realrente, som betyr at det må gjøres fratrekk for forventet inflasjon.

Helt til nå har det vært domstolene som har fastsatt kapitaliseringsrenten. Sist gang den ble endret og nedjustert var i 2014, i den såkalte kapitaliseringsrente‐dommen fra Høyesterett (Rt. 2014 s. 1203). Kapitaliseringsrenten ble fastsatt til 4 %.

Høyesterett mente den gangen at kapitaliseringsrenten burde fastsettes ved lov eller forskrift, for å oppnå større fleksibilitet ved behov for endringer av renten. Det ville også gitt bedre forutberegnelighet.

Etter at Høyesterett fastsatte kapitaliseringsrenten til 4 %, har det vært mange diskusjoner om nivået. Etter hvert har det blitt en bred oppfatning om at skadelidte ikke kan forventes å oppnå så høy avkastning etter fratrekk for inflasjon, og dermed har man også sett det som helt nødvendig å nedjustere kapitaliseringsrenten.

Det er et paradoks at Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) forventer årlig avkastning på 3 %, men man har samtidig forventet at skadelidte skal oppnå 4 %.

Den 5.10.2021 sendte Justis‐ og beredskapsdepartementet på høring et forslag til en ny forskrift om fastsettelse av kapitaliseringsrenten til bruk ved utmåling av personskadeerstatning etter skadeserstatningsloven.

Den 26. august 2022 ble Forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeerstatningsloven fastsatt ved kongelig resolusjon.

Den nye kapitaliseringsrenten settes til 2,5 % i de fleste tilfeller. Ved vergemål, når erstatningen skal plasseres på bankkonto, er den nye kapitaliseringsrenten på 1,5 %.

Høyere erstatning

Den nye kapitaliseringsrenten kan gi betydelig høyere erstatning for skadelidte. For eksempel vil den nye renten på 2,5 %, sammenlignet med 4 %, kunne utgjøre flere millioner kroner i høyere erstatning for en ung person med et årlig inntektstap på 150.000 kroner.

Selv om endringen er et skritt i riktig retning, stilles det fortsatt høye krav til skadelidte med en kapitaliseringsrente på 2,5 %. Det er ikke vanskelig å tenke seg til at en person som er påført en alvorlig skade og store økonomiske tap, har mange andre prioriteringer som kommer foran investeringer og avkastning.

Den nye kapitaliseringsrenten gjelder kun ved erstatning etter skadeserstatningsloven. Dette innebærer for eksempel at det foreløpig ikke er gjort endringer ved utmåling av yrkesskadeerstatning. Samtidig gjelder det et overordnet prinsipp om «full erstatning» og det er grunn til å stille spørsmål om hva domstolene vil gjøre i yrkesskadesakene fremover.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Njaal

Våre advokater
Ta kontakt

Del