Hjem
icon

Markedsføringsloven

Smilende kvinne kledd i hvitt.

Som tittelen tilsier, angår markedsføringslovenbestemmelser hvordan markedsføring skal skje. Næringsdrivendes oppførsel i markedet både overfor hverandre, men særlig i møte med forbrukere, er nødvendig å regulere. Dette er markedsføringslovens formål.

Alt du trenger å vite om markedsføringsloven:

Hva er markedsføringsloven?

Markedsføringsloven lager rammer for hvordan næringsdrivende kan markedsføre sine produkter overfor forbrukere og hvilke avtaler en næringsdrivende kan inngå med en forbruker.

Loven regulerer i tillegg delvis forholdet mellom næringsdrivende hvor det stilles krav til god forretningsskikk. Loven gjelder på tvers av bransjer og har dermed betydning for enhver som opptrer som næringsdrivende.

Loven kan håndheves av ulike organer, særlig sentrale er Forbrukertilsynet og Markedsrådet. Andre forvaltningsorganer kan imidlertid også håndheve loven i de tilfeller hvor den næringsdrivendes virksomhet er innenfor dette organets virkeområde.

Forbrukere kan klage inn næringsdrivende på bakgrunn av deres praksis til Forbrukertilsynet som deretter kan undersøke forholdene og vedta at den næringsdrivendes praksis er ulovlig. Tilsynet kan også komme med ulike pålegg og fatte vedtak om overtredelsesgebyr og tvangsmulkt.

Avgjørelser i Forbrukertilsynet kan klages inn for Markedsrådet som har en endelig funksjon hvor en part må ta saken til retten dersom vedkommende ikke er enig i Markedsrådets beslutninger.

Hvilke krav har en forbruker etter markedsføringsloven?

Loven er i stor grad ment til å beskytte en forbruker mot villedende markedsføring og urimelig handelspraksis.

Etter loven følger det en plikt til å klargjøre at noe er en reklame. En næringsdrivende har også plikt til å fremsette korrekt informasjon om det som reklameres for.

Loven gir i vid utstrekning begrensninger for hvem en reklame kan rette seg mot og hvordan den kan være utformet. Det er for eksempel særlig strengt dersom en reklame retter seg mot barn. Da vil kravene til informasjon, grad av påvirkning og hvordan man generelt kan opptre være langt strengere enn ved reklame rettet mot voksne.

Forbrukere har gjennom loven en beskyttelse mot urimelige avtalevilkår. Markedsrådet og tidvis Forbrukertilsynet kan på bakgrunn av mfl. § 22 forby ulike vilkår dersom de er «urimelige» og «allmenne hensyn» tilsier et slikt forbud.

Hvordan regulerer markedsføringsloven forholdet mellom næringsdrivende?

Kapittel 6 i markedsføringsloven angår forholdet mellom næringsdrivende. I dette kapittelet finnes en rekke ulike bestemmelser som på hver sin måte stiller krav til partenes oppførsel. I mfl. § 25 er det som kalles «generalklausulen». Etter bestemmelsen kan ikke en næringsdrivende opptre i strid med «god forretningsskikk».

Villedende forretningsmetoder og krav til tilstrekkelig veiledning følger av mfl. §§ 26 og 27. Bestemmelsene stiller her krav til den næringsdrivendes reklame og at denne skal være redelig og pålitelig. Slik som overfor forbrukere er det ikke tillatt med uriktig eller villedende markedsføring som fremmer den næringsdrivendes interesser på feil grunnlag.

Å verne om en bedrifts forretningshemmeligheter kan har stor betydning for virksomhetens konkurransedyktighet. En bedriftshemmelighet kan være tekniske hemmeligheter men også informasjon om hvordan en virksomhet kommersielt innretter seg. Hvorvidt en opplysning anses som en bedriftshemmelighet må vurderes konkret ut fra vilkår utviklet i praksis.

Lovens § 29 angår informasjon om tekniske hjelpemidler og krav til hvordan en med kjennskap til disse skal oppføre seg. På samme måte som i mfl. § 28 foreligger krav til ikke å rettsstridig utnytte denne informasjonen.

Markedsføringsloven § 30 skal hindre ulovlige etterligninger. Bestemmelsen beskytter både en næringsdrivende og en privatperson mot at en annen næringsdrivende kopierer eller etterligner andres design, produkt, reklame med mer.

Det er ikke tillatt å utnytte noen andres oppnådde resultat eller den innsats som er lagt ned i utvikling og markedsføring ved å etterligne noen andres frambringelser.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Codex Advokat har lang erfaring med spørsmål som gjelder diverse bestemmelser i markedsføringsloven. Dersom du har møtt på problemstillinger angående markedsføringsloven kan vi i Codex Advokat bistå deg med dine spørsmål. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Har du spørsmål knyttet til markedsføringsloven? Snakk med oss.