Hjem
icon

Markedsføringsloven § 30 - ulovlig etterligning

Ung mann som ser ned på mobilen.

Det kan oppleves frustrerende dersom du har brukt betydelige ressurser på å utvikle et produkt, en reklame eller en merkevare og andre deretter etterligner din frambringelse. Markedsføringsloven § 30 forbyr ulovlige etterligninger. Hva skal til for at noe skal utgjøre en ulovlig etterligning i strid med markedsføringsloven § 30?

Viktige forhold du trenger å vite om markedsføringsloven § 30:

Hvem omfattes av markedsføringsloven § 30?

Loven angir at bestemmelsen gjelder i "næringsvirksomhet".

Vilkåret er forstått slik at den den krenkende part må opptre i næringsvirksomhet for at en etterligning skal være ulovlig etter markedsføringsloven § 30.

Det er ikke et krav at den som har utviklet originalen selv opptrer i næringsvirksomhet.

Vilkåret i loven innebærer at en privatperson kan etterligne en annens original så lenge det er til privat bruk.

Samtidig er en privatpersons egne oppfinnelser vernet av bestemmelsen mot utnyttelse fra næringsdrivende.

Etter mfl. § 30 er en etterligning ulovlig dersom det er en fare for forveksling mellom originalfrembringelsen og den etterlignende frambringelsen, og etterligningen anses å være en urimelig utnyttelse av originalprodusentens innsats eller resultater.

Hvilke objekter er vernet etter mfl. § 30?

Loven lister opp en del ulike kategorier etterligningsvernet skal omfatte.

Dette gjelder kjennetegn, produkter, kataloger og reklamemidler. I tillegg er det en mer åpen kategori: "andre frembringelser".

Varemerker, design og lignende, som ikke har oppnådd vern etter spesiallovgivningens bestemmelser, kan likevel være vernet etter mfl. § 30.

Det er vilkårene i mfl. § 30 som må være oppfylt for at slikt vern er oppnådd. Dette må vurderes konkret i den enkelte sak.

Når foreligger det en ulovlig etterligning?

For at bestemmelsen skal kunne anvendes, må tre kumulative vilkår være oppfylt. Det må foreligge:

 1. en etterligning;
 2. urimelig utnyttelse av originalprodusentens innsats eller resultater; og
 3. forvekslingsfare mellom originalproduktet og det kopiproduktet.

Foreligger det en etterligning?

For at det skal foreligge en etterligning, er det et krav om at originalproduktet må ha foreligget før kopiproduktet.

Videre må originalproduktet ha vært brukt som inspirasjon for utformingen av kopiproduktet. I tillegg må kopiprodusenten ha hatt kjennskap til originalproduktet. Dersom frembringelsene er svært like, vil det imidlertid foreligge en kunnskapspresumsjon.

Er det en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater?

Vurderingen er konkret og skjønnspreget.

Det er flere momenter som kan inngå i vurderingen ettersom de gjør seg gjeldende for det enkelte sakstilfellet.

Her skal vi redegjøre for noen typiske vurderingsmomenter:

 • Dersom den krenkede part har lagt ned en betydelig egeninnsats i form av tid og ressurser i forbindelse med utvikling eller markedsføring, vil utnyttelse av denne innsatsen enklere anses som urimelig.
  • Dersom den krenkede parts frembringelse er en kopi av noen andres frambringelse skal det mer til for at en etterligning skal anses en urimelig utnyttelse.
 • Den originale frembringelsens særpreg vil påvirke hvor beskyttelsesverdig den er. Dersom det er et lite karakteristisk produkt skal det mer til for at dette anses beskyttelsesverdig.
 • En sterk, innarbeidet markedsposisjon vil ha stor betydning for et produkts behov for vern.
 • Dersom etterligneren har opptrådt sterkt klanderverdig vil dette tale for urimelig utnyttelse.
 • Dersom etterligneren har prøvd å variere sin frembringelse for å skape en nødvendig distanse til andre produkter kan dette tilsi at det ikke foreligger en urimelig utnyttelse. Hvor vid variasjonsplikten er, vil avhenge av det aktuelle produktet og hvilken bransje en befinner seg i.

  Dersom variasjonsmulighetene er svært begrenset, vil dette tale mot at det foreligger en urimelig utnyttelse. Motsetningsvis vil manglende variasjon hvor det foreligger gode muligheter for dette tilsi at det foreligger en urimelig utnyttelse.

Foreligger det en fare for forveksling?

Dersom det er en risiko for at en gjennomsnittskunde i kundegruppen for den aktuelle frembringelsen kan forveksle originalen og etterligningen, vil dette vilkåret være oppfylt.

Det kreves ikke bevist at det har oppstått faktiske forvekslinger.

Flere ulike momenter kan være aktuelle slik som pris, ulike kundesegment, særpreg ved de ulike frembringelsene og grad av likhet.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Codex Advokat har lang erfaring med etterligningssaker. Vi kan bistå deg med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Har du spørsmål knyttet til markedsføringsloven § 30? Snakk med oss.