Hjem
icon

Markedsførings­loven § 25: God forretningsskikk

Rødhåret jente med briller står med armene i kryss og ser inn i kameraet.

Det følger av markedsføringslovens § 25 at det i næringsvirksomhet er forbudt å foreta handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Bestemmelsen blir gjerne omtalt som markedsføringslovens generalklausul. Men når er det egentlig aktuelt å påberope seg vern etter bestemmelsen? Hva skal til for at en handling er i strid med "god forretningsskikk"?

Viktige forhold du trenger å vite om god forretningsetikk:

Når brukes markedsføringsloven § 25?

Bestemmelsen er ment å gi et visst vern i "næringsvirksomhet", "næringsdrivende imellom".

Dette innebærer at bestemmelsen kun kommer til anvendelse hvor det er tale om virksomhetsutøvelse og minst to profesjonelle aktører.

Forarbeidene til den eldre markedsføringslovens § 1, som mfl. § 25 er en videreføring av, slår fast at det må være tale om en vedvarende virksomhet. Det foreligger imidlertid ikke et profittkrav slik at ideelle organisasjoner også kan være omfattet.

Formålet med bestemmelsen er å hindre illojale konkurransehandlinger.

Det innebærer at de handlinger som hevdes å være i strid med god forretningsskikk må være konkurransehandlinger mellom de næringsdrivende. Arbeidsrettslige tvister og rene kontraktsrettslige tvister er dermed ikke omfattet av bestemmelsen.

Det finnes imidlertid grensetilfeller hvor bestemmelsen likevel kan komme til anvendelse. For eksempel hvor en ansatt ønsker å forlate en bedrift for å starte en konkurrerende virksomhet. Slike situasjoner kan omfattes både av reglene om god forretningsskikk, men også lojalitetsplikter i relasjon til arbeidsforholdet i seg selv.

Når er standarden "god forretningsskikk" brutt?

Vilkåret "god forretningsskikk" kan virke lite konkretisert.

Vurderingen er utpreget skjønnsmessig og vil bero på en bedømmelse av det aktuelle saksforholdet. Det skal foretas en alminnelig lojalitetsvurdering. Bransjenormer og den generelle oppfatningen i næringslivet vil være styrende for hvilke handlinger som anses illojale.

Praksis fra domstolene, næringslivets konkurranseutvalg og ICC Code kan også få betydning.

Dersom en handling har negative virkninger for forbrukere kan dette være et moment som taler for at en handling er illojal. Samtidig kan forbrukernes valgmuligheter være et selvstendig argument for å tillate et visst rom for handlinger selv om en næringsdrivende kan oppleve disse som krenkende overfor egen virksomhet.

De næringsdrivendes relasjon kan få betydning for bedømmelsen av hvilke handlinger som tillates. Dersom det tidligere har eksistert et nært samarbeidsforhold mellom dem kan en utnyttelse av dette i konkurransesammenheng raskt anses illojalt.

Næringslivets konkurranseutvalg har behandlet en rekke saker hvor relasjoner mellom partene har vært påberopt som et moment av betydning.

Erstatningskrav ved handlinger i strid med god forretningsskikk

Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av mfl § 25 skal overtrederen betale erstatning eller vederlag til den krenkede part.

Vederlag og erstatning fastsettes etter det grunnlaget i lovens § 48b som er gunstigst for den krenkede part.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Bistand fra advokat hvis du opplever en annen aktør i å opptre illojalt
  • Bistand fra advokat hvis du blir beskylt for å opptre illojalt
  • Rådgivning om reglene i markedsføringsloven § 25
  • Forhandlinger og tvisteløsninger
  • Bistand i rettssak

Har du spørsmål knyttet til markedsføringsloven § 25 - god forretningsskikk? Snakk med oss.