Hjem
icon

Varemerkeloven § 1

En smilende mann med briller.

Varemerker kan ha stor verdi for en virksomhet. Retten til et varemerke hindrer at andre kan ta i bruk et likt eller liknende varemerke i sin virksomhet, for like eller liknende varer og/eller tjenester.

Varemerkeloven har en rekke bestemmelser som regulerer retten til et varemerke og hvilke rettigheter man har som innehaver av et varemerke. Varemerkelovens § 1 er en av de svært sentrale bestemmelsene i loven.

Viktige forhold du trenger å vite om varemerkeloven § 1:

Hva innebærer varemerkeloven § 1?

Bestemmelsen fastslår at enhver kan oppnå enerett til å bruke et varemerke som sitt kjennetegn i næringsvirksomhet.

Tidligere var varemerker utelukkende knyttet til faktiske varer, men i nyere tid er også tjenester omfattet. Bestemmelsen åpner altså for at «enhver» som driver «næringsvirksomhet» kan ha rett til å bruke et varemerke som kjennetegn for sin vare eller sine tjenester.

Andre ledd i vml. § 1 åpner for at foreningers medlemmer kan ha enerett til et varemerke for varer eller tjenester som medlemmene kollektivt tilbyr – dette kalles et fellesmerke.

Bestemmelsens tredje ledd gir vern personnavn eller forretningsnavn, så fremt disse er beskyttet etter de lover som gjelder for den type kjennetegn, for eksempel foretaksnavneloven.

Vernet er geografisk avgrenset og har et annet type vern enn registrerte/innarbeide varemerker, ettersom de bare beskyttes mot «urettmessig bruk», og bruken kan dermed være rettmessig etter andre regler, og avhengig av omstendighetene.

Eneretten til et varemerke gir en eksklusiv rett til å benytte seg av kjennetegnet med de begrensninger som følger av lovgivningen ellers. Eneretten innebærer også en eksklusiv rett til å lisensiere bruken eller avhende merket.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Eneretten til et varemerke kan ha stor økonomisk verdi for virksomheten din.
  • Codex Advokat har lang erfaring med spørsmål om retten til et varemerke.
  • Vi bistår deg dersom du opplever at noen krenker din varemerkerett eller dersom du er usikker på hvilken rett du egentlig har til et kjennetegn.

Har du spørsmål knyttet til varemerkeloven § 1? Snakk med oss.