Hjem

Insolvens og restrukturering

Forretningskvinne fører et møte ved et bord med medarbeidere eller klienter

Insolvens kan foreligge når et aksjeselskap ikke lenger klarer å innfri sine økonomiske forpliktelser. En mulighet for å løse problemet kan være å utføre ulike krisetiltak og til slutt ende opp med en restrukturering, slik at selskapet reddes fra konkurs.

Dette får du vite om insolvens og restrukturering:

Hva er insolvens?

En grunnforutsetning for insolvens er at et aksjeselskap ikke lenger klarer å innfri sine økonomiske forpliktelser.

Etter konkursloven § 61 er insolvensbegrepet definert av to komponenter:

1. Illikviditet, altså det at skyldneren ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller

2. Insuffisiens eller underbalanse, altså at skyldnerens gjeld overstiger verdien av eiendelene

Ved insolvens må selskapet være varig ute av stand til å innfri forpliktelsene sine. Avgjørelsen om hvorvidt insolvens foreligger kan by på vanskelige bevis- og vurderingsspørsmål. Ofte vil en insolvensvurdering avhenge av hvorvidt selskapet vil kunne overleve økonomisk.

Insolvens er et vilkår for å slå et selskap konkurs. I et aksjeselskap er det styret som skal ta denne vurderingen. Formålet med en konkursbehandling er å sikre kreditorfellesskapet, slik at kravene mot selskapet kan gjøres opp i størst mulig grad.

insolvens-og-restrukturering2
Insolvens er når et aksjeselskap ikke lenger klarer å innfri sine økonomiske forpliktelser.

Hva er restrukturering?

For å gjennomføre en restrukturering må omfanget av problemene til selskapet avklares, og det må vurderes om det finnes løsninger som kan sikre grunnlaget for videre drift. Restrukturering er som oftest noe som gjøres for å prøve å redde et selskap, og unngå at selskapet blir slått konkurs. Restrukturering kan gjelde både finansielt og industrielt.

Restrukturering innebærer gjerne at en rekke juridiske og økonomiske tiltak må iverksettes. I en slik prosess vil det være viktig å tidlig avklare hva som er den beste selskapsstrukturen for det/de aktuelle selskap(et), når det gjelder økonomisk situasjon, konkurransesituasjon, risiko og strategi.

Det er sammensatte og kompliserte vurderinger som må gjennomføres for at resultatet skal bli hensiktsmessig, og som regel vil det være behov for bistand av erfarne advokater og andre rådgivere for at løsningen skal bli god.

Restrukturering kan for eksempel innebære:

 • Fusjon
  Fusjon er sammenslåing av selskaper, altså at aksjeselskapet blir slått sammen med ett eller flere andre selskaper. De berørte selskapene må da utarbeide en fusjonsplan, som må godkjennes av generalforsamlingen. Fusjon behandles i aksjelovens kapittel 13.

 • Fisjon
  Fisjon innebærer at selskapet blir delt opp. Selskapet må da utarbeide en fisjonsplan, som må godkjennes av generalforsamlingen. Fisjon reguleres i kapittel 14 i aksjeloven.

 • Due diligence
  Due diligence er en selskapsgjennomgang. Dette vil gi en dekkende oversikt over selskapets faktiske, rettslige og økonomiske forhold.

 • Emisjoner
  Emisjoner er en form for finansiering, som henter ny egenkapital. Det innebærer utstedelse av verdipapirer, altså aksjene i et aksjeselskap. Dette medfører at aksjekapitalen blir forhøyet.

 • Joint ventures
  Joint venture betyr «fellesforetak», og er et økonomisk samarbeid mellom flere selskaper. Et slikt samarbeid bør reguleres gjennom en aksjonæravtale.

Dette krever formelle vedtak av selskapets styre og eiere.

Restrukturering kan også gjøres i et velfungerende selskap, hvor formålet er å forbedre selskapet ytterligere.

[Gratis guide] 4 måter å restrukturere et selskap på


Hva kan Codex Advokat hjelpe deg med?

Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Rådgivning til selskaper som har fått økonomiske problemer
 • Restrukturering av virksomheter
 • Restrukturering av gjeld, såkalt refinansiering eller sanering
 • Kreditorforhandlinger
 • Bistand overfor potensielle investorer i forbindelse med refinansiering
 • Deltagelse i bostyrer og gjeldsnemnder
 • Patentrettslige spørsmål

Har du spørsmål knyttet til insolvens og restrukturering? Snakk med oss.

Les også