Hjem

Hvilken straff gir brudd på el-sparkesykkel-reglene?

Av: Codex Advokat

El-sparkesykler har de siste årene blitt svært populært, og det har dermed også oppstått et behov for regulering og klarere rammer for bruken av disse. Hvordan har situasjonen vært etter at den nye forskriften kom på plass? Hvilke strafferammer har domstolen operert med?

Vi vil i denne nyhetsartikkelen sette fokus på enkelte saker som har blitt behandlet i rettssystemet, og hvilken straff som ble idømt.

Generelt om straffeutmåling ved promillekjøring

Fra og med den 15. juni 2022 ble det bestemt at promillegrensen på 0,2 også skal gjelde for el-sparkesykler. Dette med grunnlag i de mange alvorlige ulykkene som har skjedd.

Det er vegtrafikkloven som er veiledende når man skal utmåle straff for promillekjøring på el-sparkesykkel og andre kjøretøy.

I vegtrafikkloven § 31 annet ledd bokstav b) fremgår det blant annet at straffen for føring av motorvogn ved alkoholkonsentrasjon over 0,5 til 1,2 «som regel» gir bot og betinget eller ubetinget fengsel. Ved utmåling av straffen etter annet ledd tas særlig hensyn til graden av påvirkning og hvilke farer kjøringen har medført, jf tredje ledd.

Eksempler fra rettspraksis

TOSL-2022-112997

En kvinne ble stoppet av politiet etter å ha kjørt elektrisk sparkesykkel i Oslo sentrum. Hun hadde vært ute og spist, og hadde da drukket om lag fire glass vin. Promillen ble målt til 0,98. Det er opplyst at hun ikke fremstod som beruset, og at det var intet å utsette på kjøringen.

Kvinnen forsøkte å argumentere med at hun ikke var klar over at det var straffbart å kjøre elektrisk sparkesykkel i ruspåvirket tilstand, men ble ikke hørt med dette. Hun ble funnet skyldig i å kjøre i ruspåvirket tilstand. Det interessante i denne saken er hvilken straff hun ble idømt.

Påtalemyndigheten mente at man måtte se hen til utmålingspraksisen som er etablert ved kjøring i ruspåvirket tilstand med bil.

Tingretten tok utgangspunkt i at det: «i mange saker vil være riktig med betinget eller ubetinget fengselsstraff i kombinasjon med en bot for kjøring av elsparkesykkel i ruspåvirket tilstand

Retten vurderte så den konkrete situasjonen. Politibetjentene som utførte promillekontrollen opplyste om at den strekningen kvinnen kjørte var lite trafikkert, og at hun kjørte pent. Hun fremsto ikke ruspåvirket, og betjentene ble overrasket over resultatet av utåndingsprøven. På bakgrunn av dette ble det konkludert med at kjøringen ikke medførte en konkret fare.

Retten fastsette en bot på kr 25.000, -. Påstand om tap av førerrett ble ikke tatt til følge. Hverken allmenne hensyn eller hensynet til trafikksikkerheten tilsa at dette var nødvendig.

TOSL-2022-134987

En mann var fører av en elsparkesykkel, og hadde en venn bakpå. Han opplyste om at han bare hadde kjørt 100 meter, og at han skulle stanse like ved der han ble stoppet av politiet. Retten la dette til grunn i saken. Det ble lagt til grunn at han kjørte elsparkesykkel for å kjøpe noe på Deli de Luca, som ikke var langt unna utestedet hvor mannen og hans venner var. Han hadde planer om å dra tilbake til utestedet.

Tingretten konkluderte her med at straffen i denne konkrete saken skulle fastsettes med utgangspunkt i alminnelige straffeutmålingsprinsipper, heller enn normeringen i vegtrafikkloven § 31 andre ledd.

Retten uttalte videre at:

«Når det gjelder utmåling av botens størrelse mener retten at boten bør settes lavere enn den veiledende normen på 1,5 ganger brutto månedslønn. En bot på 1,5 ganger brutto månedslønn står etter rettens syn ikke i forhold til lovbruddet her. Det er få holdepunkter for utmåling av botens størrelse da det som nevnt er lite og sprikende rettspraksis, kun fra tingrettene

Det ble opplyst at mannen hadde en promille på 1,3 og at månedslønnen var på kr 30.000, -.

Retten konkluderte til slutt med at boten skulle utmåles til 12.500, -, og det var da tilkjent en tilståelsesrabatt på kr 3.500, -. Han ble i tillegg idømt betinget fengsel i 15 dager.

Ved vurderingen av om mannen skulle miste førerretten, så var retten i tvil. Det ble blant annet vektlagt at politiet hadde informert ham om at han ikke kom til å miste førerkortet, og at han hadde innrettet seg etter dette. Retten påpekte videre at det ikke er en automatikk i at ruspåvirket kjøring med el-sparkesykkel skal medføre tap av førerretten i alle tilfeller hvor promillegraden har vært over 0,5. Det ble også lagt vekt på at kjøring av el-sparkesykkel ikke krever førerkort, og at hvis mannen ble fratatt førerkortet, så kunne han fremdeles kjøre el-sparkesykkel. Han utgjorde heller ingen trafikkrisiko, og hadde heller aldri tidligere brutt vegtrafikklovens regler.

Mannen ble ikke idømt tap av førerretten.

LB-2022-132351

En mann ble stoppet på el-sparkesykkel og politiet målte promillen til 0,8. I Oslo tingrett fikk mannen 14 dager betinget fengsel, kr 70.000, - i bot og ett års inndragning av førerkortet. Han fikk også pålegg om ny førerprøve. Dette ble anket og behandlet i lagmannsretten.

I henhold til forarbeider og rettspraksis skal boten som utgangspunkt tilsvare én og en halv gang brutto månedslønn. Forsvareren anførte at dette ikke burde gjelde ved promillekjøring på el-sparkesykkel.

Lagmannsretten delte seg i et flertall og et mindretall ved fastsettelsen av strafferammen.

Flertallet konkluderte med at rettskildene ikke åpnet for å fravike forarbeidene og fast rettspraksis om at boten (som hovedregel) skal tilsvare én og en halv gang brutto månedslønn ved kjøring av motorvogn i ruspåvirket tilstand. Det ble påpekt at departementet hadde hatt mulighet til å korrigere dette og vise til at praksis om en og en halv månedslønn ikke skulle være retningsgivende for kjøring i ruspåvirket tilstand med el-sparkesykler.

Boten ble fastsatt til kr 70.000, -, som var en og en halv månedslønn for mannen. Tap av førerrett i et år og pålegg om ny førerprøve ble også opprettholdt.

Oppsummering

Samlet sett ser man at rettspraksis er noe sprikende når det gjelder straffeutmålingen ved promillekjøring på el-sparkesykkel. Det er videre tydelig at retten i samtlige av sakene uttrykker tvil ved vurderingen, og det er vår oppfatning at det er et behov for en avklaring av praksis. Skal man vurdere promillekjøring på el-sparkesykkel på lik linje som promillekjøring med bil? Og er det riktig at man skal ta utgangspunkt i en og en halv månedslønn ved utmålingen av boten?

Godt å vite
Husk at det fra 1. september 2022 er forsikringsplikt på el-sparkesykler fra utleieselskaper, og at det fra 1. januar 2023 er forsikringsplikt på privateide el-sparkesykler. Dette betyr at du for ulykker etter dette tidspunkt kan kreve erstatning for eventuelle personskader fra det ansvarlige forsikringsselskapet.

Snakk med oss

Line

Line Naja Ronander

Senioradvokat

Portrett av Line

Del