Hjem

Gry Merete Helgerud. Hvem er du?

Av: Codex Advokat

Vi tok en prat med vår skatteadvokat Gry Merete Helgerud om livet på og utenfor jobb. Hva gir henne energi når hun kobler av?

Gry Merete Helgerud

Hvem er du og hva jobber du med?

Jeg heter Gry Merete Helgerud og jobber i avdelingen Forretningsjuss, skatt og MVA. Jeg begynte å jobbe som advokat i 2013 og ble ansatt som senioradvokat i Codex høsten 2019.

Før 2013 jobbet jeg i skatteetaten i forskjellige avdelinger og stillinger. Jeg har jobbet med alt fra kompliserte kontrollsaker i Skattekrim til å være leder for skatteetatens organisering av faginformasjon som for eksempel Skatte-ABC og Merverdiavgiftshåndboken.

Hva spesialiserer du deg i?

Mitt spesialområde er skatt og naturlig tilgrensende fagområder. Jeg hjelper personer, selskaper og organisasjoner slik at de får rett skatt på riktig måte.

Jeg jobber bredt innenfor skatteretten med alt fra veiledning og rådgivning innenfor selskapsskatt, merverdiavgift, personskatt, internasjonal skatt (skatteavtaler) til å bistå i kompliserte kontrollsaker som involverer tilleggsskatt eller straff.

Jeg har en særlig interesse for saker hvor det er spørsmål om å ivareta klientenes rettssikkerhet i møte med myndighetene.

Rettssikkerhetsreglene setter rammebetingelser for myndighetenes saksbehandling og skal sikre den enkeltes rett til å få behandlet sin sak på en forsvarlig og riktig måte. At saken behandles på riktig måte vil også bidra til at resultatet blir riktig. Reglene ivaretar for eksempel viktige prinsipper som likhet, forutberegnelighet og skal forhindre myndighetsmisbruk.

Hva er viktig for deg å få til i en sak og hvilke retningslinjer jobber du etter?

I skattesaker ønsker jeg å finne den løsningen som gir lavest mulig skatt for klienten. Like viktig er det å bistå klientene med å gi riktige og fullstendige opplysninger til skattemyndighetene slik at de unngår tilleggsskatt eller straff. Fokuset mitt er derfor å ivareta klientenes interesser og finne den beste løsningen for klienten samlet sett.

I alle saker begynner jeg med å finne ut hvilke ønsker og behov klientene har og se dette opp mot de muligheter og det handlingsrommet som finnes.

I saker hvor det er viktig med forutberegnelighet kan det være aktuelt å be om bindende forhåndsuttalelse. I andre saker kan klienten være bekymret for å få straff fordi de har gjort feil, og da kan det være aktuelt å be om frivillig retting. Kontrollsaker er som regel en stor påkjenning for dem det gjelder. I slike saker er det spesielt viktig å ivareta klientens rettssikkerhet overfor skattemyndighetene.

I de fleste saker krever skattemyndighetene dokumentasjon og opplysninger, og jeg hjelper klientene med å systematisere og legge frem det som er relevant for saken.

Har skattemyndighetene gjort en riktig vurdering gir jeg også klientene beskjed om dette. I noen saker kan derfor det viktigste være å forklare skattereglene og forklare hva som er en realistisk løsning og/eller resultat.

Hva inspirerte deg til å starte med juss?

Jeg hadde egentlig lyst til å studere økonomi. Fordi jeg alltid har hatt en sterk rettferdighetssans, bestemte jeg meg likevel for å studere juss. På studiet fant jeg ut at skatterett var midt i blinken for meg hvor jeg kunne kombinere interessen for juss, tall og økonomi.

Hva er det mest givende med rollen din?

Som advokat trives jeg med å finne gode løsninger for klienten, og det er spesielt givende å finne løsninger som gjør at klienten får en bekymring mindre.

Jeg drives også av å kartlegge og «finne løsningen».

Dette er en spesiell fordel i kontrollsaker, hvor det ofte er det faktiske forhold som er avgjørende. Det hender at skattemyndighetene bygger en sak på antakelser, misforståelser eller feil vurderinger. Da er det givende å hjelpe klientene å fremlegge dokumentasjon, bevis og rettslige argumenter slik at skattemyndighetene må redusere eller henlegge kravet om skatt og/eller tilleggsskatt/straff.

Hvilke av FN sine bærekraftsmål står ditt hjerte nærmest?

Alle FNs bærekraftsmål er viktig. Hvis jeg må velge ett så må jeg på bakgrunn av min særlige interesse for rettsikkerhet og saksbehandlingsregler i skattesaker, velge mål nr. 16 om «Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner». Delmål 16.3 gjelder blant annet mål om å fremme rettsstaten og sikre likhet for loven, rettssikkerhet og rettsvern.

Demokrati, menneskerettigheter og rettssikkerhet er en bærebjelke i samfunnet, og heldigvis har vi i all hovedsak velfungerende rettsvesen og godt utbygde og velfungerende institusjoner i Norge. Grunnloven er i tillegg et sentralt fundament for å sikre grunnleggende rettsvern. I forlengelsen av dette er det viktig at tilliten til myndighetene ikke svekkes og videre at grunnleggende rettssikkerhet og vern opprettholdes.

Arbeidet med å hjelpe klienter med å få rett skatt på riktig måte ser jeg derfor på som mitt lille bidrag til å ivareta dette målet.

Hva engasjerer deg når du ikke er på jobb?

Skattereglene er et tema som engasjerer også utenfor jobb. Både skatt, men også andre ting blir gjerne samtaletema over en god middag med familie og venner.

Jeg er også veldig glad i å gå på tur. På vinteren går jeg gjerne på ski. De siste årene har jeg kombinert turer med Stolpejakt. Kombinasjonen med å oppdage steder jeg aldri har vært, jakt etter poeng og frisk luft både alene men også sammen med venner gir god energi.

Del