Hjem

Skatt på erstatning

Av: Codex Advokat

Venter du en erstatningsutbetaling fra et forsikringsselskap eller noen andre? Da må du i utgangspunktet betale skatt på erstatningen. Dette kan deles inn i formueskatt, inntektsskatt og avkastning av formue som kapitalinntekt på 28 %. Denne artikkelen viser en oversikt over hvilke erstatningsposter som er skattepliktige.

En hånd som holder en mobiltelefon.

Dette får du vite om skatt på erstatning:

Hvordan beregnes erstatning?

Når det skal beregnes hvor mye du har krav på i erstatning, beregnes dette ut ifra hvor mye du har tapt på grunn av skaden.

For å vite hvor mye du kan kreve i erstatning må det sammenliknes hvor mye du tjener med skaden, og hva du ville kunne fått i lønn uten skaden.

Du kan også ha krav på menerstatning hvis du har fått en varig og betydelig skade. I tillegg har noen rett på oppreisningserstatning for tort og svie.

Påført inntektstap

Du må betale inntektsskatt av erstatning for påført inntektstap. Ved beregning av erstatning for påført inntektstap, gjøres det derfor et påslag i erstatningen som skal dekke skatten du må betale.

Tips! Sett av penger når du mottar erstatningsutbetalingen, slik at du kan betale eventuell senere restskatt.

Tidspunktet for når skatten skal beregnes kan få stor betydning for hvor mye du må skatte av erstatningen.

Forsikringsselskapet skal normalt rapportere hele erstatningsbeløpet i det året utbetalingen skjer, men slik at det spesifiseres hvor stort inntektstapet er for det enkelte år tilbake i tid. Skatten skal fastsettes og betales i det året du får utbetalt erstatningen, men selve beregningen av skatten skal følge de reglene og satsene som gjaldt for det aktuelle inntektsårene tilbake i tid. Du skal altså ikke sende ny skattemelding/endringsmelding for de tidligere årene.

Hvis forsikringsselskapet ikke har innrapportert inntektstapet på det enkelte år, kan skatten bli for høy. Det samme gjelder om forsikringsselskapet har rapportert inn erstatningen for påført inntektstap og menerstatning i en post. I slike tilfeller må du ta kontakt med skattekontoret eller rådgiver for å forsikre deg om at skatten blir riktig.

Fremtidig inntektstap

Erstatning for fremtidig inntektstap utbetales vanligvis som et engangsbeløp.

Det skal da ikke betales inntektsskatt av erstatning for fremtidig inntektstap.

Setter du pengene i banken og dette fører til at du kommer i formuesposisjon, må du betale formuesskatt.

Tjener du renter på erstatningen vil rentene være skattepliktig som kapitalinntekt.

Hvis erstatningen gjelder tap for en begrenset tidsperiode eller erstatningen skal utbetales i faste terminer kan dette føre til at erstatningen likevel blir skattepliktig. Det er derfor viktig å kjenne til reglene for utbetaling av erstatning.

Hvilken ordning som velges for utbetaling av erstatningen kan få stor betydning for hvor mye skatt du må betale. Du bør da sørge for at du ikke taper på valg av utbetalingsordning ved at det legges et skattepåslag på beløpet.

Ménerstatning

Du må ikke betale inntektsskatt av menerstatning.

Menerstatning er erstatning for skade av ikke-økonomisk art og skal gi kompensasjon for ulempene du har fått som følge av skaden. Erstatningen skal kompensere for tapt livsutfoldelse, som for eksempel at du ikke lenger kan utøve fritidsaktiviteter som før. Rett på menerstatning forutsetter vanligvis at du har fått en varig og betydelig skade som gir en medisinsk invaliditet på 15 % eller mer.

I tilfeller med store skader kan menerstatningen utgjøre en stor del av det samlede erstatningsbeløpet. Setter du pengene i banken og tjener renter på beløpet vil rentene være skattepliktig. Kommer du i formuesposisjon må du betale formuesskatt.

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning er erstatning for tort og svie og skal på tilsvarende måte som menerstatning gi kompensasjon for skade av ikke-økonomisk art. Det skal derfor ikke betales inntektsskatt på oppreisningserstatning.

Tjener du renter på erstatningen vil renteinntektene være skattepliktig som kapitalinntekt. Kommer du i formuesposisjon må du betale formuesskatt.

Renter

Alle renteinntekter er som hovedregel skattepliktig.

Får du utbetalt renter på erstatningen fra forsikringsselskapet vil disse rentene være skattepliktig. Det samme gjelder renter/avkastning som du tjener på utbetalt erstatning.

Renter fra forsikringsselskapet beregnes fra erstatningskravet ble fremsatt og til erstatningen utbetales. Rentene kan i noen tilfeller omfatte et større beløp. På samme måte som ved erstatning for påført inntektstap kan det da være lurt å sørge for å fordele renteinntektene på de årene de ble opptjent.

Er du usikker på hva du skal gjøre kan Codex Advokat hjelpe deg.

Codex Advokat hjelper deg i din situasjon.

Vi bistår deg blant annet med:

  • Alle spørsmål knyttet til skatt på erstatning
  • Rådgivning innen skatterett
  • Beregning av erstatning

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner


Del