Hjem

En bærekraftig prosess etter en personskade

Av: Codex Advokat

En personskade etter ulykke innebærer for mange at livet blir snudd opp ned. Det vil for mange også innebære store belastninger, både helsemessig, økonomisk og ikke minst sosialt. Selv om en erstatning ikke kan bøte på alle konsekvensene etter en personskade, vil en erstatning bidra til å avhjelpe de økonomiske konsekvensene etter en personskade. Å sikre en bærekraftig prosess etter en personskade er i så måte viktig.

Prosess etter en personskade

Gangen i et personskadeoppgjør sett fra et bærekraftperspektiv

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for blant annet å utrydde fattigdom, sikre god helse og fremme livskvalitet, samt bekjempe ulikhet.

Et bærekraftperspektiv på prosessen i forbindelse med forsikringsoppgjør etter personskade, innebærer at det legges til rette for ivaretagelse av skadelidtes helse, økonomi og livskvalitet etter ulykken. Dette i tråd med FNs bærekraftsmål 1 om å utrydde alle former for fattigdom, bærekraftsmål 3 om å sikre god helse og fremme livskvalitet, samt FNs bærekraftsmål 10 om å redusere ulikhet i og mellom land.

Videre følger en oversikt over de viktigste stegene til en bærekraftig prosess.

1. Melding av ulykken til forsikringsselskapet

Ved personskader etter ulykke bør skaden meldes inn så fort som mulig til ansvarlig forsikringsselskap. Dette kan den enkelte gjøre selv, eller man kan la seg bistå av advokat. Forsikringsselskapene dekker nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand i forbindelse med behandlingen av saken. Advokatens rolle vil være å bidra til en trygg og forsvarlig behandling av personskadesaken ovenfor forsikringsselskapet.

En tidlig skademelding til forsikringsselskapene kan begrunnes ut ifra flere forhold.

For det første er det viktig å melde inn skaden så tidlig som mulig av hensyn til foreldelse. Dette fordi et krav om erstatning fra forsikringsselskap foreldes tre år etter at skadelidte fikk eller er burde fått kunnskap om kravet og den ansvarlige. Det er derfor viktig å melde inn skaden til ansvarlig forsikringsselskap så tidlig som mulig, slik at skadelidte ikke mister sitt krav på erstatningsutbetalinger.

Obs! Ved private ulykkesdekninger løper det ofte en meldefrist på ett år etter ulykken fant sted. Hvis den ikke meldes innen fristen, kan du miste rett på erstatningsutbetaling.

For det andre er det viktig å få meldt inn personskaden til forsikringsselskapet slik at utredningen kan starte, og at man også får klarhet i ansvarsforhold og årsakssammenheng på et tidlig stadium. Forsikringsselskapet eller skadelidte (eventuelt skadelidtes advokat) innhenter relevant medisinsk og økonomisk dokumentasjon for belysning av saken og erstatningskravet.

2. Utbetaling av løpende inntektstap

Det tar dessverre ofte lang tid før skadeomfanget etter en personskade er avklart, og de endelige helsemessige og økonomiske konsekvensene er avdekket. Skadelidte har imidlertid ofte et løpende økonomisk tap. En tidlig skademelding til forsikringsselskapene kan derfor også bidra til at skadelidte får utbetalt akontobeløp (foreløpige erstatningsutbetalinger) i påvente av ytterligere utredninger og avklaringer. Slike forskuddsutbetalinger bidrar til at skadelidtes økonomiske ressurser opprettholdes, slik at skadelidte kan fokusere på helsen og så fort som mulig komme tilbake til hverdagen igjen. Det er viktig for den enkelte, og samfunnet, at skadelidte blir rehabilitert og kommer tilbake til normalen så godt det lar seg gjøre. Erstatning for skadelidtes løpende økonomiske tap i form av blant annet kompensasjon for inntektstap og dekning av utgifter til behandling, vil bidra til at skadelidte kan ha fullt fokus på å komme seg til hektene igjen etter en personskade.

3. Endelig erstatningsberegning

Mange skadelidte blir stilt i en vanskelig økonomisk situasjon etter en personskade. Det kan for eksempel være at man ikke er i stand til å jobbe helt eller delvis. Man har kun krav på sykepenger en begrenset periode. Etter dette kan man ha krav på arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger innebærer langt lavere utbetaling enn lønn og sykepenger. Ofte vil skadelidte også ha behov for medisinsk behandling. Selv om mye av helsehjelpen er dekket av det offentlige gjennom egenandelsordninger, vil det likevel påløpe utgifter til egenandeler og eventuelt medisiner som ikke dekkes gjennom egenandelsordningene. En erstatning fra forsikringsselskapene bidrar til at skadelidte har økonomi til å få behandling, og dermed bidra til at vedkommende blir rehabilitert etter en personskade. Medisinsk behandlingen vil også kunne bidra til at skadelidte får bedre livskvalitet.

En erstatning kan også bidra til at det blir mindre ulikheter mellom de som er påført en personskade og de som ikke er det, ved at man får en erstatning som kompenserer for det økonomiske tapet man er påført. I tillegg kan man ha krav på menerstatning som er en kompensasjon for tap av livsutfoldelse en personskade medfører.

Når skaden har stabilisert seg, er det viktig å få utredet skadens art og omgang, samt dens betydning for skadelidtes funksjon i hverdagen. I mange saker vil det derfor være aktuelt å innhente en spesialisterklæring. Når spesialisterklæringen foreligger, vil saken ofte være tilstrekkelig opplyst for å fremme et endelig erstatningskrav i saken for både økonomisk og ikke økonomisk tap for den påførte og fremtidige perioden. Etter at erstatningskravet er fremmet, får man en tilbakemelding på hvordan forsikringsselskapet ser på saken. En endelig erstatningsutbetaling fra forsikringsselskapet skal sette skadelidte i samme økonomiske situasjon som vedkommende var i forut for personskaden.

Det mest bærekraftige er likevel å få begrenset konsekvensene hos den enkelte skadelidte etter en ulykke, og få folk tilbake i normal gjenge. God informasjon og rådgivning er dermed en forutsetning for bærekraft i personskadeoppgjør.

Har du spørsmål vedrørende gangen i et personskadeoppgjør ? Snakk med oss!


Dette kan Codex bistå deg med:

  • Erstatning ved personskade
  • Juridisk rådgivning
  • Bistand i sak
Del