Hjem

Koronavirus/COVID-19 – Hvordan påvirker det samværsretten?

Av: Codex Advokat

Det har vært mange foreldre som har kontaktet oss fordi de er usikre på hvordan de skal forholde seg til samvær under koronautbruddet. Kan det gjennomføres samvær som vanlig dersom en av foreldrene er i karantene eller er i isolasjon?

Her finner du synspunktene og rådene til familierettsavdelingen hos Codex Advokat, om hvordan foreldre skal forholde seg til samværssituasjonen under virusutbruddet.

En far står foran et vindu med sine to små barn.

Sist oppdatert: 31.03.20

Dette får du vite om koronaviruset og samværsretten:

Samvær og koronavirus (COVID-19) – Hvilke regler gjelder?

Reglene og retningslinjene for karantene, isolasjon og samvær har endret seg i løpet av pandemien. Denne artikkelen gir kun et øyeblikksbilde av våre synspunkter i februar 2022, og kan endre seg i tråd med samfunnsutviklingen fremover.

Hva er barnets beste?

Barnets beste er et overordnet prinsipp i barneloven, og skal være grunnleggende for alle avgjørelser som treffes på vegne av barn.

Prinsippet om barnets beste skal rette fokus mot barnets behov og interesser, og er fundamentalt for både foreldre og domstolene i deres beslutninger i alle forhold som gjelder barn.

Når avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær tas, er det alltid på grunnlag av hva som er til barnets beste i det konkrete tilfellet. Dette gjelder også under pandemien i spørsmål om koronavirus og samvær.

Prinsippet om barnets beste gjør seg i stor grad gjeldende også i dagens situasjon i lys av koronautbruddet. Det overordnede hensynet i samværsspørsmålet når det kan være risiko for smitte, er at samvær kun skal gjennomføres dersom det er til barnas beste. Dette beror på en konkret vurdering av blant annet:

  • Er det en reell risiko for at barnet kan bli smittet?
  • Er barnet i en risikogruppe, eller kan barnet smitte andre som er i en risikogruppe?
  • Hvor viktig er det for barnet at samvær gjennomføres i tiden fremover?
  • Kan samværet totalt sett gjennomføres på en måte som ivaretar barnet i dagens situasjon?

Hva er den gjensidige retten til samvær?

Barn har rett til å være sammen med begge foreldre, og foreldrene har rett til samvær med barna sine.

Etter barneloven har barn og foreldre en gjensidig rett til samvær.

Den gjensidige samværsretten er også et grunnleggende hensyn i norsk lov, og således viktig for samværsspørsmålet også i dagens situasjon.

korona samværsrett2
Barn og foreldre har en gjensidig rett til samvær.

Barnets beste og den gjensidige retten til samvær – Hvilket hensyn er viktigst?

Den gjensidige retten til samvær er viktig, og samvær med en forelder anses som regel til å være til barnets beste. Situasjonen kan være annerledes dersom det er risiko for at barnet kan bli smittet. Dersom de to hensynene står mot hverandre, hvilket står sterkest?

Er det til barnets beste å opprettholde kontakt med foreldrene dersom det er en reell risiko for at samværsforelderen er smittet av koronaviruset?

Gjeldende retningslinjer

Bufdir har gitt uttrykk for at hovedregelen er at samvær skal gå som normalt. Dette til tross for risiko for smitte og karantene. Dette er fordi retten til samvær står sterkt og kan knyttes til den grunnleggende retten til familieliv som er nedfelt i blant annet menneskerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon.

Vi slutter oss til dette. Det er samtidig viktig å understreke at det kan være konkrete forhold som gjør at det i noen spesifikke tilfeller er best at samvær ikke gjennomføres. Dette kan være dersom en foreldrene er i en risikogruppe, det er stor sannsynlighet for at barnet eller nærstående av barnet blir smittet, eller andre helt spesielle grunner som gjør at samværene må utsettes eller endres.

I disse tilfellene oppfordrer vi foreldrene til å finne gode alternative løsninger. Kan samværene for eksempel være utendørs en periode? Dersom samværet skjer med tilsyn, kan det brukes en annen tilsynsperson?

Det er viktig å opprettholde kontinuerlig kontakt med begge foreldre, spesielt for yngre barn. Dersom et samvær må utgå på grunn av korona, mener vi det er viktig at dette erstattes raskt.

Ingen foreldre skal bruke koronasituasjonen til å kansellere samvær uten at det er en god grunn for det.

korona samværsrett 3
Utgangspunktet er at samværet skal gå som normalt.


Hva er samfunnsansvaret for å begrense smitte?

Det er viktig å huske på at vi alle har et samfunnsansvar for å begrense spredningen av smitte. Dersom gjennomføringen av samvær utsetter barnet eller deg selv for smitte, utsetter det også samfunnet for smittespredning.

Tiltakene som er iverksatt per i dag er midlertidige, og vi råder alle våre klienter og foreldre til å overholde restriksjonene og anbefalingene som til enhver tid er gitt av FHI. Det kan være disse gjør at dere må gjøre endringer i samværet, reiseveien eller gjennomføringen. Men det betyr ikke at samværet nødvendigvis skal utgå. .

Kan man nekte samvær på grunn av koronaviruset?

Det er uheldig dersom en av foreldrene utnytter dagens situasjon til å hindre eller nekte samvær uten reell grunn.

Den klare hovedregelen er at samværet skal gå som normalt.

Det er ikke nok at en forelder mistenker den andre forelderen, barnet eller andre nærkontakter av barnet for å kunne være smittet. Det må være en reell grunn for at samværet eventuelt bortfaller.

En forelder som utnytter en slik situasjon, er ikke i stand til å vurdere hva som er barnets beste. Dette fordi det som oftest er til barnets beste å ha kontakt med begge foreldrene, og ikke minst å opprettholde den stabiliteten og forutsigbarheten som en eksisterende samværsordning representerer.

Foreldre som ikke klarer å bli enige om det skal gjennomføres samvær eller ikke, oppfordres til å ta kontakt med advokat som kan bistå i den konkrete vurderingen av hvorvidt samværet bør gjennomføres.

Vi anbefaler at foreldrene gjør en innsats for å bli enige om hva som vil være til barnets beste.

Kan en forelder selv velge bort samvær dersom vedkommende er redd for smitte?

Dersom en forelder er redd for å bli smittet av koronaviruset og derfor ikke ønsker å gjennomføre samvær med barnet sitt, gjelder mye av det som allerede er nevnt over. Det kan være gode grunner for at det ikke skal gjennomføres samvær dersom det er en risiko for smittespredning, spesielt dersom forelderen som ikke vil ha samvær er i en risikogruppe.

I disse tilfellene anbefaler vi igjen at foreldrene er rause med hverandre, og viser fleksibilitet og forståelse for at perioden fremover blir noe utenom det vanlige.

Hva er vår oppfordring?

Vi oppfordrer foreldre til å forsøke å bli enige om samværsspørsmål i denne spesielle situasjonen. Det er foreldrene som er nærmest å gjøre en vurdering av hvorvidt samvær skal og bør gjennomføres. Utgangspunktet er at det skal gjennomføres samvær, og at dette er til barnets beste i de aller fleste tilfellene.

Husk at kontakt også i en kort periode kan opprettholdes via telefon og sosiale medier, noe begge foreldre kan tilrettelegge for. Foreldre kan selv finne frem til kreative løsninger for at barn og forelder kan opprettholde jevnlige kontaktpunkter.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Saker som omhandler samværsrett kan være en stor påkjenning. Alle familierettslige problemstillinger må håndteres individuelt og på korrekt måte. Spesielt vanskelig blir det når vi står i en så krevende situasjon som koronaviruset skaper.

Codex Advokat har lang erfaring med å bistå i saker som omhandler samværsretten. Dersom du er usikker på hvordan du skal forholde deg til samvær og koronaviruset/COVID-19, ta kontakt med oss. Vi kan gi deg råd om hva som er til barnets beste. Vi er her for deg. Snakk med oss.

Del