Hjem

Koronavirus/COVID-19 – Hvordan påvirker det samværsretten?

Av: Codex Advokat

Dato: 19.03.20

Det er mange foreldre som kontakter oss fordi de er usikre på hvordan de skal forholde seg til samvær under koronautbruddet. Kan det gjennomføres samvær som vanlig dersom en av foreldrene er i karantene eller har symptomer på viruset?

Her finner du synspunktene og rådene til familierettsavdelingen hos Codex Advokat, om hvordan foreldre skal forholde seg til samværssituasjonen under virusutbruddet.

En far står foran et vindu med sine to små barn.

Sist oppdatert: 31.03.20

Dette får du vite om koronaviruset og samværsretten:

Samvær og koronavirus (COVID-19) – Hvilke regler gjelder?

Hva skjer dersom forelderen har vært i nærkontakt med andre som er smittet eller satt i karantene? Og hva gjør foreldre som har barn med reisevei til og fra samvær?

Hva er barnets beste?

Barnets beste er et overordnet prinsipp i barneloven, og skal være grunnleggende for alle avgjørelser som treffes på vegne av barn.

Prinsippet om barnets beste skal rette fokus mot barnets behov og interesser, og er fundamentalt for både foreldre og domstolene i deres beslutninger i alle forhold som gjelder barn.

Når avgjørelser om foreldreansvar, fast bosted og samvær tas, er det alltid på grunnlag av hva som er til barnets beste i det konkrete tilfellet.

Prinsippet om barnets beste gjør seg i stor grad gjeldende også i dagens situasjon i lys av koronautbruddet. Det overordnede hensynet i samværsspørsmålet når det kan være risiko for smitte, er at samvær kun skal gjennomføres dersom det er til barnas beste. Dette beror på en konkret vurdering av blant annet:

  • Er det en reell risiko for at barnet kan bli smittet?
  • Er barnet i en risikogruppe, eller kan barnet smitte andre som er i en risikogruppe?
  • Hvor viktig er det for barnet at samvær gjennomføres i tiden fremover?
  • Kan samværet totalt sett gjennomføres på en måte som ivaretar barnet i dagens situasjon?

Hva er den gjensidige retten til samvær?

Barn har rett til å være sammen med begge foreldre, og foreldrene har rett til samvær med barna sine.

Etter barneloven har barn og foreldre en gjensidig rett til samvær.

Den gjensidige samværsretten er også et grunnleggende hensyn i norsk lov, og således viktig for samværsspørsmålet også i dagens situasjon.

korona samværsrett2
Barn og foreldre har en gjensidig rett til samvær.

Barnets beste og den gjensidige retten til samvær – Hvilket hensyn er viktigst?

Vanligvis er den gjensidige retten til samvær i tråd med hva som er barnets beste. Situasjonen blir noe annerledes dersom det er risiko for at barnet kan bli utsatt for smitte. Dersom de to hensynene står mot hverandre, hvilket står sterkest?

Er det til barnets beste å opprettholde kontakt med foreldrene dersom det er en reell risiko for at samværsforelderen er smittet av koronaviruset?

Når bør samvær ikke gjennomføres?

Utgangspunktet er at avtalt eller fastsatt delt bosted og samvær gjennomføres som normalt.

Dersom samværsforelderen er i karantene fordi vedkommende har vært i en risikosone, vært i nærkontakt med en person som har fått påvist smitte, eller har symptomer som kan tyde på koronaviruset, er vår generelle anbefaling at det ikke bør være samvær. Dette gjelder så lenge det er en reell fare for at forelderen er smittet.

Vi anser dette for å være i tråd med de generelle retningslinjene og anbefalingene fra FHI.

Vår generelle anbefaling er at det ikke bør være samvær så lenge det er en reell fare for at forelderen er smittet. Dette er i tråd med FHI sine generelle retningslinjer og anbefalinger.

Det kan derimot være annerledes dersom man er i karantene for eksempel etter reise til utlandet, uten at man har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist koronaviruset, og heller ikke har noen symptomer på smitte.

Selv om man har en avtale eller dom/rettsforlik som sier at det skal være samvær, mener vi altså at det kan være grunnlag for at denne ikke skal overholdes dersom samværsforelderen:

  • Er i karantene fordi vedkommende har vært i en risikosone
  • Har vært i nærkontakt med en person som har fått påvist smitte
  • Har symptomer som kan tyde på koronaviruset
  • Selv mener det er reell fare for at vedkommende er smittet

Dersom et barn eller noen i bostedsforelderens husstand er i en risikogruppe på grunn av spesielle forhold eller behov, bør man være spesielt forsiktig.

Dette innebærer at man må sørge for at barnet, eller den det gjelder i denne korte perioden, unngår unødvendige kontaktpunkter med andre. Terskelen for at det ikke skal være samvær er i disse tilfellene lavere enn dersom barnet ikke er i en risikogruppe.

Dersom begge foreldrene og barna er friske uten symptomer, og ikke har vært i kontakt med noen som er smittet, kan samværet etter vår mening gjennomføres som vanlig. Pandemien må således ikke misbrukes unødvendig for å nekte samvær. Det anbefales likevel å ta alle forholdsregler, spesielt i forbindelse med reisen fra den ene forelderen til den andre.

korona samværsrett 3
Dersom foreldrene og barna er friske uten symptomer, kan samværet etter vår mening gjennomføres som vanlig.

Hvordan kan reiseveien tilrettelegges?

Det kan være grunn for å tilrettelegge slik at reiseveien til og fra samværet blir best mulig. Reise til og fra samvær bør gjennomføres på en måte som utsetter barna for minst mulig risiko for smitte. Det oppfordres til å unngå offentlig kommunikasjon, og at foreldrene samarbeider for å tilrettelegge reiseveien best mulig, for eksempel ved å møtes i bil på halvveien.

Dersom dette medfører lengre reisetid eller større reisekostnader, oppfordrer vi foreldrene til å på forhånd bli enige om dette. I en slik unntaksperiode vi nå står overfor anbefaler vi alle foreldre å være rause med hverandre for å sikre barnet og samfunnet på en best mulig måte.

Dersom det er nødvendig å krysse landegrensen for å gjennomføre samvær eller delt bosted med barn, er man unntatt fra plikten om å gå i karantene etter ankomst til Norge. Les oppdateringer angående dette på Helse- og omsorgdepartementets sider. Ettersom andre lang kan ha egne restriksjoner for innreise og karantene, anbefaler vi at du sjekker dette i forkant av reisen, da dette kan få betydning for samværet.

Hva er samfunnsansvaret for å begrense smitte?

Det er viktig å huske på at vi alle har et samfunnsansvar for å begrense spredningen av smitte. Dersom gjennomføringen av samvær utsetter barnet eller deg selv for smitte, utsetter det også samfunnet for smittespredning.

Tiltakene som er iverksatt per i dag er midlertidige, og vi råder alle våre klienter og foreldre til å overholde restriksjonene og anbefalingene som er gitt av FHI. Dette gjelder selv om man går glipp av samvær. Det er også viktig å være oppdatert på utviklingen av tiltakene som anbefales og iverksettes, da disse endres. I de tilfeller samvær bør unngås anbefaler vi foreldre å finne en løsning for kontakt mellom barnet og samværsforelderen, for eksempel ved bruk av telefon- og videosamtaler.

Kan man nekte samvær på grunn av koronaviruset?

Det er uheldig dersom en av foreldrene utnytter dagens situasjon til å hindre eller nekte samvær uten reell grunn.

Dersom begge foreldrene er friske, ikke har vært i nærkontakt med noen som er smittet og ikke har symptomer, og barnet ikke er i en risikogruppe, er det ingen grunn til at det ikke skal være samvær.

Det er ikke nok at en forelder mistenker den andre for å kunne være smittet. Det må være en reell grunn for at samværet eventuelt bortfaller.

En forelder som utnytter en slik situasjon, er ikke i stand til å vurdere hva som er barnets beste. Dette fordi det som oftest er til barnets beste å ha kontakt med begge foreldrene, og ikke minst å opprettholde den stabiliteten og forutsigbarheten som en eksisterende samværsordning representerer.

Foreldre som ikke klarer å bli enige om det skal gjennomføres samvær eller ikke, oppfordres til å ta kontakt med advokat som kan bistå i den konkrete vurderingen av hvorvidt samværet bør gjennomføres.

Ved uenighet mellom foreldrene, er det per i dag dårlige utsikter for å få dette bestemt raskt av domstolen. Domstolen har for øyeblikket redusert virksomhet, og behandler ikke saker om samvær etter barneloven, med mindre det er helt spesielle forhold. Domstolene avvikler så mange saker som mulig, samtidig som smittevernet og sikkerheten for alle involverte blir ivaretatt.

Det er mulig samværsspørsmålet vil kunne avgjøres etter skriftlig behandling, men vi anbefaler at foreldrene gjør en innsats for å forsøke å bli enige om hva som vil være til barnets beste.

Vi anbefaler at foreldrene gjør en innsats for å bli enige om hva som vil være til barnets beste.

Kan en forelder selv velge bort samvær dersom vedkommende er redd for smitte?

Dersom en forelder er redd for å bli smittet av koronaviruset og derfor ikke ønsker å gjennomføre samvær med barnet sitt, gjelder mye av det som allerede er nevnt over. Det kan være gode grunner for at det ikke skal gjennomføres samvær dersom det er en risiko for smittespredning, spesielt dersom forelderen som ikke vil ha samvær er i en risikogruppe.

I disse tilfellene anbefaler vi igjen at foreldrene er rause med hverandre, og viser fleksibilitet og forståelse for at perioden fremover blir noe utenom det vanlige.

Hva er vår oppfordring?

Vi oppfordrer foreldre til å forsøke å bli enige om samværsspørsmål i denne spesielle situasjonen. Det er foreldrene som er nærmest å gjøre en vurdering av hvorvidt samvær skal og bør gjennomføres. Utgangspunktet skal være barnets beste. Ingen av foreldrene er tjent med å spre smitte, verken til barnet eller videre i samfunnet.

Husk at kontakt også i en kort periode kan opprettholdes via telefon og sosiale medier, noe begge foreldre kan tilrettelegge for. Foreldre kan selv finne frem til kreative løsninger for at barn og forelder kan opprettholde jevnlige kontaktpunkter.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Saker som omhandler samværsrett kan være en stor påkjenning. Alle familierettslige problemstillinger må håndteres individuelt og på korrekt måte. Spesielt vanskelig blir det når vi står i en så krevende situasjon som koronaviruset skaper.

Codex Advokat har lang erfaring med å bistå i saker som omhandler samværsretten. Dersom du er usikker på hvordan du skal forholde deg til samvær og koronaviruset/COVID-19, ta kontakt med oss. Vi kan gi deg råd om hva som er til barnets beste. Vi er her for deg. Snakk med oss.

Del