Hjem
icon

Hva skjer når foreldrene er ute av stand til å ivareta omsorgen for barnet?

Barn kysser mor på nesen. Hva skjer når foreldrene er ute av stand til å ivareta omsorgen for barnet?

Dersom en forelder er ute av stand til å ivareta omsorgen for barnet når en selv er syk, oppstår det et spørsmål om hvem som skal overta den midlertidige omsorgen for barnet. Dette er et dagsaktuelt tema på bakgrunn av Covid19/koronaviruset hvor foreldre plutselig kan bli syke og være ute av stand til å ivareta omsorgen for barnet.

Dette får du vite om omsorg for barn under sykdom:

Der foreldrene bor sammen

Dersom en forelder blir syk og foreldrene bor sammen, vil den friske forelderen kunne ivareta omsorgen for barnet. Problemstillingen er derfor mer aktuell der barnets foreldre ikke bor sammen og har avtalt en samværsordning for barnet.


Hva skjer hvis foreldrene praktiserer delt fast bosted og en av foreldrene blir syke?

Der foreldrene praktiserer delt fast bosted, er det naturlig at den av foreldrene som ikke er syk overtar omsorgen for barnet inntil den syke forelderen blir frisk.

Med delt fast bosted menes en ordning hvor barnet bor omtrent like mye hos hver av foreldrene og at foreldrene deler omsorgen for barnet.

I lys av Covid-19 utbruddet kan foreldre som ikke bor sammen møte nye utfordringer når de skal samarbeide om barna.

I likhet med myndighetene oppfordrer vi foreldre til å forsøke å finne frem til gode midlertidige løsninger som ivaretar barnets behov. Selv om alle må bidra til å hindre smittespredning, er det viktig at barnet får lov til å leve et så normalt familieliv som mulig.

Utgangspunktet er at avtalt eller fastsatt delt bosted og samvær gjennomføres som normalt. Dette kan likevel begrenses av myndighetenes tiltak for å hindre smittespredning.

Hvis den av foreldrene eller barnet har fått påvist smitte av Covid-19 / koronavirus, eller mistenker at man er smittet, må den andre forelderen orienteres om dette.

Den faste ordningen må deretter midlertidig tilpasses de pålegg og anvisninger som myndigheten gir. Barn frarådes å dra til et hjem hvor det er påvist koronavirus eller hvor helsepersonell mistenker smitte.

Rådene fra helsemyndighetene justeres jevnlig. Sjekk rådene fra Helsedirektoratet på www.helsenorge.no. Når den syke forelderen eller barnet blir frisk, kan foreldrene gå tilbake til den avtalte faste samværsordningen.

Dersom barnet eller foreldrene er ilagt karantene (etter reise eller kontakt med noen som er smittet/kan være smittet), kan barnet i utgangspunktet veksle mellom hjemmene som normalt.

For barn eller foreldre som er i risikogrupper er det viktig å følge Folkehelseinstituttets råd. Så lenge barn eller foreldre er friske og uten symptomer, kan barnet være sammen med foreldrene som normalt

Hvordan håndtere situasjonen der bostedsforelderen blir syk og ikke kan ta vare på barnet?

Dersom barnet bor fast hos den ene forelderen og denne forelderen blir syk, oppstår et spørsmål om hvem som skal overta den midlertidige omsorgen for barnet. I disse tilfellene kan det ofte være naturlig at samværsforelderen ivaretar omsorgen for barnet inntil bostedsforelderen blir frisk. Dette betinger imidlertid at det vil være til det beste for barnet, og at det er praktisk mulig å gjennomføre.

Det er viktig å høre med barnet om hvilke behov og ønsker barnet har. Fra barnet er fylt 12 år plikter foreldrene å legge stor vekt på barnets mening. I slike situasjoner hvor barnets rutiner endres har barn behov for en forklaring tilpasset alder og modenhet.

Dersom barnet ikke kan være sammen med den ene forelderen som normalt, bør det legges til rette for at barnet kan holde kontakten med forelderen på annen måte. Her kan man være kreative. Det vil alltid være viktig at begge foreldre bidrar til at barnet føler seg ivaretatt.

Står det om noe sykdom i samværsavtalen?

Mange foreldre har avtalefestet i samværsavtalen at den ene forelderen skal overta den midlertidige omsorgen for barnet for det tilfelle at den andre forelderen blir syk. Hvis dette er avtalefestet, forplikter også foreldrene å følge samværsavtalen på dette punktet.


Bostedsforelderen må orientere samværsforelderen om vedkommende enten har fått påvist smitte av Covid-19/ koronaviruset, eller mistenker at man er smittet. I så fall må samværsforelderen være påpasselig hvorvidt også barnet er smittet, eller er smittebærer, og følge myndighetenes råd.

Der det ikke er avtalt at samværsforelderen skal overta den midlertidige omsorgen for barnet når bostedsforelderen blir syk, må foreldrene vurdere om dette er det beste for barnet.

Barneloven skisserer ikke hvordan en slik situasjon skal løses. Dette må som nevnt vurderes ut fra hva som er det beste for barnet. Barnets beste er et overordnet prinsipp i barneloven, og skal vurderes for alle avgjørelser som treffes på vegne av barn.

Hvis det er lang avstand mellom foreldrenes bosteder, og bostedsforelderen har ny ektefelle/samboer som kan ivareta omsorgen for barnet, kan det være naturlig å la denne overta omsorgen. Både samværsforelderen og barnet har imidlertid rett til at det allerede avtalte samværet skal gjennomføres, så fremt samværsforelderen ikke selv er syk. Det kan være naturlig at foreldrene i den forbindelse avtaler at det avtalte samværet skal forlenges frem til bostedsforelderen er frisk.

Hvis det er kort avstand mellom foreldrene, kan det være naturlig at samværsforelderen overtar den daglige omsorgen for barnet inntil bostedsforelderen blir frisk. Dette betinger igjen at det er til det beste for barnet. Hva som er det beste for barnet må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dersom barnet er lite og ikke har hatt særlig mye samvær eller kontakt med samværsforelderen, kan det være at det beste for barnet vil være at bostedsforelderens samboer/ektefelle ivaretar omsorgen inntil bostedsforelderen blir frisk.

Som nevnt over plikter foreldrene å høre hva barnet ønsker dersom barnet er i stand til å ha en egen mening om hvem som skal ivareta omsorgen når bostedsforelderen er syk.

Hva kan vi i Codex Advokat bistå med?

Det kan være utfordrende når den av foreldrene som har omsorgen for barnet blir syk. Vi anbefaler at foreldrene utviser romslighet overfor hverandre og søker å løse utfordringen til det beste for barnet.

Dersom det ikke oppnås enighet, kan Codex Advokat bidra til å løse tvisten mellom foreldrene.


Les også