Hjem
icon

Lisensering av knowhow

En mann står og lener seg ved et bord hvor det sitter tre andre personer.

Dersom en bedrift har forretningshemmeligheter eller knowhow, må disse beskyttes overfor samarbeidspartnere og kunder. Dette kan gjøres gjennom lisensavtaler og andre typer avtaler.

Dette får du vite om lisensiering av knowhow:

Hva er en lisensavtale?

Ved en lisensavtale, eller lisensiering, vil en lisenstaker få rettighetene til å benytte seg av en lisens, i dette tilfellet en knowhow, som lisensgiveren disponerer. En lisensavtale er et juridisk bindende dokument, og det er derfor viktig at innholdet i avtalen er nøye gjennomtenkt og utarbeidet.

En lisensavtale bør blant annet inneholde:

  • Hvem som er avtalepartene
  • Omfanget av lisensen
  • Hvorvidt det foreligger eksklusivitet
  • Hvilke geografiske områder lisensen skal gjelde for
  • Betalingsvilkår
  • Rettighetsklausuler

Når det inngås en lisensavtale eller andre typer salgsavtaler, bør avtalene alltid inneholde klausuler som regulerer rettighetene til en forretningshemmelighet eller knowhow. Avtalen bør inneholde en eksemplifisering av en konkret knowhow, og hvordan samarbeidspartneren og/eller kundene skal behandle denne informasjonen.

Knowhow-lisenser gis for at lisenstakeren skal få tilgang til forretningshemmeligheter som er nødvendige for å få utnyttet det lisensierte produktet/tjenesten. Slike lisenser må imidlertid inneholde klausuler som sikrer lisensgivers rettigheter og hindrer illojal utnyttelse.

Hva bør du tenke på ved lisensiering av knowhow?

Lisensen må sikre lisenshavers knowhow. Avtalen må også regulere hvorvidt materialet kan tilgjengeliggjøres for andre, eventuelt på hvilken måte. Jo tydeligere kontrakten er på hvem som har rettighetene og eierskapet over knowhowen, jo bedre er det. Det må presiseres i kontrakten at eierforholdet tilhører egen virksomhet.

I tillegg er det viktig at virksomheten gjør seg opp en mening om den praktiske gjennomføringen av sikringstiltak i forbindelse med en lisensavtale. Vurderinger av sikringstiltak kan for eksempel være:

  • Dersom knowhowen omfatter en kildekode, bør det tas stilling til hvorvidt koden skal tilbys til kontraktsparten, eventuelt om den skal sikres gjennom en escrow-avtale eller deponi.
  • Dokumenter som skal overleveres bør rettighetsmerkes og markeres som konfidensielle.
  • Det må vurderes om kontraktsparten skal ha tilgangskontroll/sporingskontroll, og om denne tilgangen skal være tidsbegrenset.
  • Dersom kontraktsparten skal benytte seg av underleverandører, må disse forholdene reguleres, blant annet i forbindelse med hvilken tilgang de skal ha til forretningshemmeligheter og knowhow.

En lisensavtale bør også regulere hvilke rettslige forføyelser rettighetshaveren har ved en eventuell krenkelse. Det er ikke uvanlig å sette et minimumsbeløp for erstatning ved krenkelse.

Ved internasjonale avtaler det også viktig for virksomheten å være oppmerksom på lovvalg og vernetingsklausuler. I tillegg bør bedriften utarbeide en non-disclosure agreement (NDA) som benyttes ved kontakt med kunder og potensielle kunder.

Har du spørsmål knyttet til lisensiering av knowhow? Snakk med oss.