Hjem
icon

Forretnings­hemmeligheter og lojalitets­plikt

Fire personer sitter rundt et bord og diskuterer.

Det er verdifullt for samfunnet med konkurranse. I utgangspunktet har en arbeidstaker anledning til å søke og ta imot en stilling i en konkurrerende virksomhet, og på tilsvarende måte kan en bedrift rekruttere arbeidskraft fra konkurrenter. Det finnes imidlertid visse begrensninger i konkurransefriheten. Disse begrensningene gjøres på bakgrunn av ulovfestede regler om lojalitet i arbeidsforholdet, samt markedsføringsloven § 25.

Dette får du vite om lojalitetsplikt:

Hva er lojalitetsplikt?

Det foreligger en alminnelig og ulovfestet lojalitetsplikt i alle ansettelsesforhold. Denne fremgår av rettspraksis og juridisk teori. Lojalitetsplikten gjelder gjennom hele ansettelsestiden, inkludert oppsigelsesperioden. I enkelte tilfeller vil også lojalitetsplikten kunne gjelde etter avsluttet arbeidsforhold.

Omfanget av lojalitetsplikten må vurderes konkret for hvert tilfelle. Hensynet til konkurransefrihet må balanseres mot hensynet til lojalitet. Lojalitetsplikten kan for eksempel ikke utøves så strengt at den hindrer naturlig mobilitet i arbeidsmarkedet.

Enhver kritikkverdig konkurransehandling blir ikke ansett som illojal. Illojalitetsbegrepet er reservert for grov og direkte motarbeidelse av arbeidsgivers interesser.

Markedsføringsloven § 25

I markedsføringsloven § 25 står det:

I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Selv om markedsføringsloven i utgangspunktet kun omfatter forhold mellom næringsdrivende, og ikke et forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, har Høyesterettspraksis vist at mfl. § 25 også kan anvendes i tilfeller hvor en ansatt planlegger og starter en konkurrerende virksomhet under arbeidsforholdet, eller i oppsigelsesperioden.

Hva er god forretningsskikk?

Vilkåret om god forretningsskikk i markedsføringsloven § 25 gir instruksjoner om en skjønnsmessig bedømmelse. Ettersom den skjønnsmessige bedømmelsen vil utvikle seg i tråd med samfunnets utvikling, vil det ikke være nødvendig å innføre nye lovbestemmelser for å holde tritt med samfunnsutviklingen. Hvorvidt det foreligger et brudd på god forretningsskikk vil derfor være en konkret vurdering av hvert enkelte tilfelle. Det er domstolen som vil foreta denne konkrete vurderingen.

I en Høyesterettsdom (Iskremdommen Rt. 1998 s. 1315) står det om god forretningsskikk:

«[G]od forretningsskikk verner i likhet med de aktuelle spesialbestemmelsene om lojaliteten i næringslivet, og henviser til en alminnelig lojalitetsvurdering. Ved denne vurderingen kan både forhold av subjektiv karakter og de objektive kriteriene i saken være relevante».

Hva er de vanligste typene illojalitet?

De vanligste konflikttypene hvor markedsføringsloven § 25 kommer til anvendelse, er:

 • Etterligning av produkter og andre tjenester
 • Etablering av konkurrerende virksomhet
 • Negativ omtale av konkurrenter
lojalitet2
De vanligste typene illojalitet er etterligning av produkter, etablering av konkurrerende virksomhet og negativ omtale av konkurrenter.

Lojalitet i arbeidsforholdet

Det er visse momenter som tas med i en vurdering av hvorvidt en arbeidstaker har handlet i strid med lojalitetsplikten. Disse momentene er blant annet:

 • Stillingsnivå
  Jo høyere stillingsnivå man har i en virksomhet, jo strengere lojalitetsplikt har man.

 • Tidspunktet for handlingen
  Dersom de illojale handlingene foregår mens man er ansatt, vil lojalitetsplikten være skjerpet. Dersom vedkommende ikke lenger er ansatt i virksomheten når handlingen finner sted, vil lojalitetsplikten imidlertid ikke være like sterk.

 • Fratredelsesavtale
  Dersom det foreligger en fratredelsesavtale som gir svært gode betingelser sammenlignet med tidligere arbeidsavtale, vil dette kunne gi en skjerpet lojalitetsplikt. Dette vil vanligvis avtales i en klausul.

 • Konkurranseklausul
  Det er mulig å ta inn en konkurranseklausul i arbeidskontraktene til nøkkelpersoner i bedriften. Disse må i så fall utformes for hvert konkrete tilfelle, og vil naturlig nok skjerpe lojalitetsplikten.

 • Overtakelse av kundeforhold eller leverandør
  Dersom den ansatte tar med seg kundeforhold eller leverandører, vil dette kunne ansees som et brudd på lojalitetsplikten.

Hva skjer ved illojalitet?

Konsekvensene av en illojal handling kan være advarsel, oppsigelse eller avskjed, avhengig av handlingens omfang og grovhet. Dersom den illojale oppførselen er straffbar, kan det også medføre strafferettslig forfølging. Hvilke konsekvenser som følger vil avhenge av en konkret helhetsvurdering av situasjonen og handlingen.

Har du spørsmål knyttet til forretningshemmeligheter og lojalitetsplikt? Snakk med oss.