Hjem

Når arbeidstaker fantegår

Av: Codex Advokat

Dersom du som arbeidsgiver opplever at en arbeidstaker fantegår, kan det få uheldige konsekvenser, både innad i bedriften og ut til eventuelle kunder. For et nærmere innblikk i hva du kan gjøre når arbeidstaker fantegår, er det lurt å lese videre.

Mann ser i kameret

Hva betyr det å "fantegå"?

Når en arbeidstaker fantegår, betyr det at vedkommende blir borte fra jobb uten å si fra.

Som oftest refereres det til de tilfellene hvor arbeidstakeren plutselig avslutter et arbeidsforhold uten å si fra, eller unnlater å jobbe i oppsigelsestiden etter at oppsigelse er meddelt.

Arbeidstaker fantegår – hva gjør jeg?

En arbeidstaker har arbeidsplikt ut oppsigelsestiden, slik den fremgår i arbeidsavtalen. Dersom arbeidstakeren på rettsstridig vis ikke stiller sin arbeidskraft til disposisjon i oppsigelsestiden, foreligger det brudd på arbeidsavtalen.

Les mer om: Arbeidsavtale: Hva bør du vite? [Guide]

Trekk i lønn og feriepenger

Når arbeidstaker bryter arbeidskontrakten ved å fantegå, kan du som arbeidsgiver foreta trekk i arbeidstakers lønn og feriepenger, jf. arbeidsmiljøloven § 14-15(2)(e). Trekkadgangen forutsetter at imidlertid at du har lidt et økonomisk tap som følge av at arbeidstakeren har fantegått.

Det økonomiske tapet må dermed dokumenteres, og det må vises til årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og fantegåingen.

Eksempler på slikt økonomisk tap er utgifter til overtidsbetaling til øvrige ansatte som må trå til i fraværet, samt utgifter i forbindelse med å kunne erstatte den fraværende.

Hvordan gå frem når arbeidstaker fantegår?

Selv om det kan dokumenteres at du har lidt et tap som følge av at arbeidstaker fantegår, er det viktig å påse at du går frem på riktig måte.

Drøftelser med arbeidstaker

Før du foretar trekk i arbeidstakers lønn, bør du så langt det går forsøke å få i stand et drøftelsesmøte med arbeidstakeren. Ved slike drøftelser har arbeidstakeren rett til å ha med seg en tillitsvalgt eller annen rådgiver.

Hensikten med drøftingene er at dere skal få en bedre oversikt over hverandres syn på saken, samt at du får informert arbeidstaker om det økonomiske tapet og trekkadgangen. Arbeidstaker må eksempelvis gis mulighet til å forklare seg, og gi en formening om hvor mye som eventuelt kan trekkes.

Hvor mye kan jeg trekke i lønn?

Dersom du etter drøftelsene kommer frem til at du vil foreta trekk i lønn, er det viktig å være oppmerksom på at trekket må begrenses slik at arbeidsgiver har tilstrekkelig å leve av. Hvor mye dette er vil bero på en skjønnsmessig vurdering.

Husk beregningsoppgaven

Som arbeidsgiver har du plikt til å gi arbeidstaker en beregningsoppgave som viser til beregningsmåten for lønnen, samt beregningsgrunnlag for feriepenger og lønnstrekket. Dersom du ikke kan vise til en beregningsoppgave, kan du bli sittende med risikoen for eventuelle feilutbetalinger.

Oppsigelse når arbeidstaker fantegår?

Dersom arbeidstaker urettmessig blir borte fra jobb, foreligger det grunnlag for oppsigelse og avskjed.

I slike tilfeller kan det likevel som oftest legges til grunn at vedkommende ikke er interessert i å returnere til arbeidsplassen, og at en oppsigelse eller avskjed derfor ikke vil ha mye for seg. Det vil derfor være mest hensiktsmessig å sørge for dokumentasjon på at du som arbeidsgiver legger til grunn at arbeidstakeren har sagt opp selv, samtidig som du gjør oppmerksom på at vedkommende har brutt arbeidsplikten i oppsigelsestiden.

Sørg samtidig for å be arbeidstaker korrigere eventuelle misforståelser. Slik dokumentering kan eksempelvis gjøres gjennom e-post eller brev til arbeidstakeren.

Trenger du juridisk bistand?

Arbeidsgiver? Slik hjelper vi deg:  

  • Bistand med saksbehandlingen ved urettmessig fratreden
  • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker 
  • Prosess for domstolene 

Arbeidstaker? Slik hjelper vi deg: 

  • Vurdering av om det foreligger urettmessig fratreden
  • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver 
  • Prosess for domstolene 

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater

Del

Flere artikler