Hjem
icon

Erstatning fra barnevernet - Hva skal til?

Mor og sønn sitter i sofaen sammen med hunden sin.

Dersom barnevernet har sviktet et barn i barndommen kan vedkommende ha krav på erstatning. Det er imidlertid rom for feil i det offentlige, men det finnes en nedre grense for hva som kan tillates av feilvurdering. Men hva skal til for å vå erstatning fra barnevernet? Og hvilke lover og regler gjelder?

Erstatning fra barnevernet - Dette får du vite:

Hva skal til for å få erstatning fra barnevernet?

Dersom du blir sviktet av barnevernet som barn, kan du ha krav på erstatning. Kommunen kan bli holdt erstatningsansvarlig hvis det kan påvises at én eller flere av deres ansatte har opptrådt uaktsomt i henhold til barnevernlovens krav til deres arbeid i slike saker.

Typisk vil en slik bebreidelse for handlinger være knyttet til:

  • Barneverntjenestens saksbehandling
  • Faglige vurderinger og eventuelle igangsatte tiltak/unnlatelse av tiltak

Et eksempel kan være at det ikke er fremmet sak om omsorgsovertakelse tidsnok eller i det hele tatt.

Obs!
Det er strenge vilkår for omsorgs­overtakelse, og generelt kan det sies at det skal en del til for å pålegge erstatningsansvar for unnlatt omsorgs­overtakelse, og dermed også for igangsatt omsorgsovertakelse.

Det er rom for feil i det offentlige, og det stilles ikke krav til barneverntjenesten om at de må gjøre alt helt riktig til enhver tid. Det er imidlertid en nedre grense for hva som kan tillates av feilvurderinger og mangelfull saksbehandling.

I tillegg til at barnevernet unnlater å utføre sine plikter, må den som krever erstatning ha blitt påført en skade.

Denne skaden kan være én eller flere av følgende:

  • Psykisk
  • Fysisk
  • Økonomisk

Det må også være en årsakssammenheng mellom skaden og uaktsomheten barneverntjenesten har utvist. Dersom skaden ikke hadde oppstått hvis svikten tenkes bort, vil vanligvis kravet til årsakssammenheng være oppfylt.

Hvis det er andre mer sannsynlige årsaker til skaden, vil vilkåret om årsakssammenheng som hovedregel ikke være oppfylt. Det er her behovet for god dokumentasjon kommer inn med full tyngde, gjerne i form av utredninger fra ulike spesialister.

Foreldelse av erstatningskrav

Foreldelsesloven oppstiller frister for når krav om erstatning foreldes.

Dersom kravet ikke fremsettes tidsnok, kan man heller ikke kreve erstatning. Krav som gjelder skadeerstatning foreldes tre år etter at skadelidte fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige.

Rettferdsvederlag fra staten

Hvis krav om erstatning overfor barnevernet er foreldet, kan man søke om såkalt rettferdsvederlag fra staten.

Obs!
Ingen har rettslig krav på rettferdsvederlag, og saken blir avgjort etter en individuell rimelighets­vurdering.

Rettferdsvederlag er en statlig oppreisningsordning, og er ment ved skade man har blitt påført av det offentlige, når dette ikke dekkes på annen måte. Søknad om rettferdsvederlag fremsettes for Statens sivilrettsforvaltning, og det er Stortingets utvalg for rettferdsvederlag som fatter vedtak i saken. Også her vil kravet til dokumentasjon være stort. Man kan ikke klage på vedtaket.

Fri rettshjelp i saker om erstatningskrav mot barnevernet

Det kan helt unntaksvis innvilges fri rettshjelp i saker som gjelder erstatningskrav mot barnevern, men det føres her en restriktiv praksis.

I vurderingen av hvorvidt fri rettshjelp skal innvilges, skal det legges vekt på om det er sannsynliggjort at søker har vært utsatt for svikt fra barnevernet, og om dette har medført at søkeren har plager av et visst omfang.

Dette må i så fall dokumenteres ved:

  • Legeattest
  • Sakkyndig uttalelse
  • Kopi av journaler
  • Andre dokumenter som sannsynliggjør skaden
Det er ikke nok at man selv hevder å ha plager.

Det vil også være relevant å dokumentere en eventuell behandling. Til en viss grad må det sannsynliggjøres at skaden relaterer seg til det offentliges uaktsomhet, altså barnevernets handlinger eller unnlatelse, såkalt årsakssammenheng.