Hjem
icon

Bærekraft som business

Maria Kaurin

I anledning Bærekraftsuka så holder Karin P. Gjerlaug & Runa S. Falch fra Codex Advokat 20 september et webinar om et bærekraftig arbeidsliv fra et HMS perspektiv sammen med Juha Aspholm og Håvard Gilja i Rambøll.

Helt fra starten har Rambøll hatt fokus på bærekraft og ansvarlig forretningsdrift. Maria Mæhle Kaurin fra Rambøll forteller om deres mest sentrale bærekraftsmål, samt deres beste "bærekrafthistorie".

Hvilke bærekraftsmål er deres fokus område? Hvilke områder innenfor bærekraft er du/din organisasjon særlig opptatt av?

Som samfunnsrådgiver er mål 9 industri, innovasjon og infrastruktur og 11 bærekraftige byer og lokalsamfunn sentrale for oss.

Men skal vi lykkes med å bygge bærekraftig infrastruktur og byer må vi også tilrettelegge for god helse og livskvalitet (mål 3), rent vann (mål 6) og livet på land (mål 15), samtidig som vi må bidra til å stoppe klimaendringene (mål 13) og legger til rette for ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12).

For å lykkes med dette må vi tenke nye løsninger og innovasjon som ligger under mål 8. Vi har oppsummert vårt mål i en bærekraftsambisjon: «Gjennom våre prosjekter skal CO2-utslipp minimeres, naturen settes tilbake i stand og menneskers livskvalitet ivaretas».

Hva er det du er mest stolt av at din organisasjon har fått til de siste 5 årene i relasjon til bærekraftsmålene?

Vi er stolt over at bærekraftsmålene er integrert og innarbeidet i vår strategi og handlingsplaner og dette er verifisert gjennom tredjepartssertifisering.

Vi er også stolte over det store engasjementet vi opplever internt knyttet til dette temaet og det vi har klart å oppnå i prosjektene våre.

For eksempel har vi har bidratt til å muliggjøre ombruk av byggematerialer i Kristian August gate 13 gjennom Rambølls ombruksportal Rehub, funnet den mest klimavennlige løsningen for utvikling Granåsen Idrettspark ved å se utslipp av klimagasser i et livsløpsperspektiv og utviklet en plaststrategi for kommuner som skal føre til mindre forsøpling og plastforbruk, samt bedre gjenvinning av plast.

Hva er deres beste «bærekraftshistorie»?

En av våre suksesshistorier er fra veiprosjektet Ullsberg-Vindåsliene.

Selv om det er betydelig mengder CO2-utslipp knyttet til det og bygge vei, er det per i dag kjøringen på disse veiene som står for det klart største utslippet.

Ved å bruke Rambølls verktøy Waywize kunne man i tidlig fase identifisere at å velge en veirute over en annen ville redusere klimagassutslippet fra kjøring tilsvarende 1 milliard kroner over veiens levetid.

Andre ting som dere vil nevne i relasjon til deres bærekraftsarbeid?

I Rambøll tror vi at nytenkning og samarbeid er vesentlig for å finne de mest bærekraftige løsningene.

Vi er opptatt av å hente erfaring og ideer fra vår globale organisasjon, samtidig som vi også ønsker å samarbeide med andre aktører.

Vi samarbeider i dag for eksempel med flere aktører for å finne gode løsninger på ombruk i byggebransjen og vi er medlem av Skift, næringslivets klimaledere.

Et bærekraftig arbeidsliv – arbeidsgivers plikter før og etter arbeidsulykke

Et bærekraftig samfunn handler i stor grad om hvordan mennesker har det, hvor helse- og livskvalitet, økonomi og deltagelse i arbeidslivet er viktige nøkkelpunkter.

Hvis en er utsatt for en arbeidsulykke kan disse forholdene bli satt på prøve, og livet kan bli snudd opp ned for mange.

Det å forhindre arbeidsulykker er dermed et viktig bidrag til et bærekraftig samfunn. Like viktig er den etterfølgende prosessen, dersom ulykken først har funnet sted.

Lunsjwebinar: 20. september

Vi vil i vårt lunsjwebinar 20. september "Et bærekraftig arbeidsliv – arbeidsgivers plikter før og etter arbeidsulykke" gå inn på hva dette egentlig betyr for din virksomhet.

Vi vil også vise til noen praktiske eksempler sammen med Juha Aspholm og Håvard Gilje fra Rambøll.