Hjem
icon

Nedbemanningsprosesser - balansen mellom overlevelse og ansvarlighet

To personer som signerer dokumenter

Nedbemanningsprosesser kan være en utfordrende del av arbeidslivet som kan påvirke både selskaper og ansatte betydelig.

Hva er en nedbemanningsprosess?


Nedbemanningsprosesser er ofte nødvendige for å tilpasse seg endrede markedsforhold, teknologiske fremskritt eller økonomiske utfordringer. Det er svært viktig å gjennomføre dem på en grundig og ansvarlig måte.

Her vil du få en kort oversikt over hva nedbemanning innebærer, de viktigste trinnene i prosessen og gode råd om hvordan minimere negative konsekvenser for alle parter involvert.

Nedbemanning refererer til en strategisk innskrenkning av en organisasjons arbeidsstyrke. Dette kan innebære å si opp ansatte, tilby frivillige avganger, eller la være å fylle ledige stillinger når ansatte slutter. Formålet med nedbemanning er vanligvis å redusere kostnader, forbedre effektiviteten eller tilpasse seg endrede forretningsbehov.

Det er ikke slik at nedbemanninger bare kan foretas i de situasjoner der virksomheten sliter økonomisk.

Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver


I arbeidsmiljøloven stilles det flere krav til hvordan en arbeidsgiver skal gå frem i slike prosesser. Det stilles blant annet krav til saksbehandlingen, til at arbeidsgiver på samvittighetsfull måte utreder og vurderer om det skal nedbemannes, og til hvordan arbeidsgiver går frem i valget av hvilke arbeidstakere som skal sies opp.

Grensen for hva som er tillatt kan tidvis være vanskelig å trekke, og konsekvensen av å trå feil kan bli betydelige. Dette gjør at partene ofte lar seg bistå av advokat eller annen juridisk rådgiver.

Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at det er grunnlag for oppsigelse. Arbeidsgiver må da sannsynliggjøre følgende:

  • Det foreligger et bedriftsøkonomisk behov for å nedbemanne, at utvelgelsen av hvilke ansatte som sies opp er saklig
  • Arbeidsgiver har foretatt nødvendig rimelighetsavveining mellom bedriftens behov for å nedbemanne og de ulemper oppsigelsen påfører den ansatte.
  • Det ikke foreligger annet passende ledig arbeid i virksomheten.

Viktige trinn i nedbemanningsprosessen:

1. Planlegging:

Identifiser de konkrete målene for nedbemanningen, for eksempel kostnadsreduksjon eller omstrukturering. Vurder alternativer til oppsigelser, slik som andre kostnadsreduserende tiltak, undersøk muligheten for frivillige avganger eller naturlig avgang når ansatte slutter. Sett av rimelig med tid for prosessen – et stramt tidsbudsjett medfører ofte feil og forsømmelser.

2. Kommunikasjon:

Kommuniser planene for nedbemanningen klart og tydelig til tillitsvalgte og ansatte. Dette medvirker til å tydeliggjøre at arbeidsgiver har undergitt nedbemanningsprosessen en samvittighetsfull og forsvarlig behandling – noe som redusere risikoen for at en domstol kan tilsidesette oppsigelser som ugyldige.

3. Utvelgelse:

Etabler objektive kriterier for å velge hvilke ansatte som blir berørt. Dette gjøres gjerne i samråds med tillitsvalgte. Typisk benyttes ansattes kompetanse og erfaring, ansiennitet og sosiale forhold som kriterier.

4. Gjennomføring:

Kartlegg ansatte med hensyn til valgte kriterier og vurder om noen kan nyttes til annet passende arbeid. Avhold drøftingsmøter før evt. beslutning om oppsigelse fattes.

5. Dokumentasjon:

Dokumentasjon under prosessen er ofte avgjørende for å sikre at denne vil bli vurdert som forsvarlig gjennomført. Alle beslutninger som tas underveis bør være godt begrunnet og dokumentert. Også grunnlag for beslutninger bør kunne dokumenteres. Videre anbefales det at møtereferat føres, og at involverte deltakere bør gis anledning til å kommentere disse. På denne måten dokumenterer også arbeidsgiver de saksbehandlingsprosesser som gjennomføres.

Ansvarlig nedbemanning

Selv om nedbemanningsprosesser ofte er smertefulle, er det mulig å gjennomføre dem på en ansvarlig måte for å minimere negative konsekvenser. De viktigste trinnene er nevnt over, men man kan også avdempe virkningen for den enkelte ved f.eks. å tilby ressurser og hjelp til jobbsøking, opplæring og omskolering.

Videre kan det være greit å etablere en «erfaringsbank» etter prosessen, samt evaluere om det foreligger muligheter til å forbedre fremtidige strategier.

Har du spørsmål knyttet til nedbemanning? Snakk med oss.

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett