Hjem

Koronaviruset – Regjeringens krisepakke 1

Av: Codex Advokat

Bedrifter opplever nå et drastisk markedssvikt på grunn av spredningen av covid-19. I tillegg har offentlige tiltak som hjemmekontor, stengte skoler og barnehager fått store konsekvenser for både bedrifter, familier og enkeltpersoner. For mange bedrifter har de offentlige tiltakene ført til manglende vareleveringer, færre besøkende kunder og oppdrag. Slik nedgang kan gi grunnlag for permittering fordi arbeidstakerne ikke kan sysselsettes. Covid-19-pandemien har også ført til et økt behov for sykepenger, dagpenger og omsorgspenger.

Tre munnbind i forskjellige farger henger på veggen.

Sist oppdatert: 16.11.2020

Dette inneholder regjeringens krisepakke 1 for korona

Regjeringens første krisepakke ble vedtatt av kongen i statsråd 20.03.2020. Lovendringene er ment å være midlertidig (ut året 2020), hovedsakelig med tilbakevirkende kraft fra 16. mars 2020.

Videre i artikkelen følger en oppsummering av de viktigste lovendringene som har blitt vedtatt.

Grunnet situasjonen som har oppstått i forbindelse med Covid-10 har det blitt foretatt en rekke lovendringer som har betydning for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Nedenfor finner du en oversikt over de viktigste endringene.

Permittering og koronaviruset

 • Permitteringsperioden er nå utvidet til 52 uker fra og med 1. november 2020. Det betyr at den maksimale perioden arbeidsgivere er fritatt for lønnsplikt utvides til 49 uker.
 • Det er innført en arbeidsgiverperiode II på fem dager etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021.Det innebærer at arbeidstakere som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar 2021 vil ha krav på lønn fra arbeidsgiver i en periode på fem dager.
 • Arbeidsgivers lønnsplikt i permitteringsperioden er økt til 10 dager. Det vil si at i tillegg til å betale lønn i varslingsperioden (på 14 eller 2 dager), må arbeidsgiver betale full lønn til permitterte ansatte i 10 dager. Endringen trådte i kraft 1. september og gis virkning for permitteringer som iverksettes fra og med 1. september 2020.
 • Den midlertidige ordningen om lønnskompensasjon til permitterte i maksimalt 18 dager ble opphevet 31. august 2020. Det betyr at arbeidstaker som blir permittert etter dette tidspunkt ikke har krav på lønnskompensasjon.

Dagpenger og koronaviruset

 • Regelen som innebar at kravet til redusert arbeidstid ble redusert fra 50 % til 40 % ble avviklet 1. november Blir du permittert fra 1. november 2020 eller senere, må vanlig arbeidstid være redusert med minst 50 %.
 • Det er innført en forhøyet dagpengesats. Det betyr at man vil få utbetalt 80 % av inntektene under 3 G, og 62,4 % av inntektene mellom 3 G og 6 G. Ordningen er foreslått videreført frem til og med 31. mars 2021.
 • Det er foretatt en endring av krav til minsteinntekt for dagpenger. Fra og med 1. november 2020 er kravet til arbeidsinntekt 1,5 G de siste 12 månedene, eller 3 G de siste 36 månedene. Før 1. november er kravet til arbeidsinntekt minst 0,75 G de siste 12 måneder, eller 3 G de siste 36 månedene.
 • Det ble innført en midlertidig oppheving av regelen om 3 dager karenstid mellom arbeidsgiverperioden og perioden for dagpenger. Ordningen gjelder ut 2020.
 • Det er innført ble midlertidig ordning fra 20. april til 31 desember 2020 som åpner for at arbeidstaker skal kunne kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring. Regjeringen har foreslått at den midlertidige ordningen skal gjelde frem til 1. juli 2021.

Sykepenger og koronaviruset

 • Arbeidstaker har rett til sykepenger ved fravær fra arbeidet grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom. Endringen gjelder frem til 31. desember, og er foreslått videreført frem til og med 31. mars 2021.
 • Arbeidsgiverperioden ved sykefravær som skyldes covid-19 ble redusert til tre kalenderdager med virkning fra 16. mars 2020. Endringen gjelder til 31. desember 2020, og er foreslått videreført frem til og med 31. mars 2021.
 • Merk at arbeidsgivere som betaler full lønn for et tidsrom hvor arbeidstaker har rett til sykepenger, kan kreve refusjon. Det må fremgå av egenmelding eller legeerklæringen at fraværet skyldes covid-19.

Omsorgspenger og koronaviruset

 • Omsorgspenger ytes dersom en arbeidstaker er borte fra arbeid på grunn av at skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien.
 • Fra 1. juli til 31. desember 2020 skal arbeidsgiver betale de 10 første dagene med omsorgspenger.
 • I perioden fra 1. juli til 31. desember gis arbeidstaker rett til samme antall dager med omsorgspenger som følger av folketrygdloven § 9-6. Dette gjelder uavhengig av hvor mange dager med omsorgspenger arbeidstaker har tatt ut tidligere i 2020.
 • Dager med omsorgspenger kan overføres fra én omsorgsperson til en annen i perioder der skoler eller barnehager er stengt på grunn av Covid-19-pandemien.
 • Arbeidsgivere som betaler full lønn for et tidsrom hvor arbeidstaker har rett til omsorgspenger, kan kreve refusjon. Arbeidsgiver kan søke refusjon fra den fjerde dagen for omsorgspenger som ble utbetalt i perioden fra 13. mars og frem til 30. juni.

Selvstendig næringsdrivende / frilansere og koronaviruset

 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere mottar sykepenger fra Nav regnet fra og med 4. fraværsdag. Endringen gjelder frem til 31. desember, og er foreslått videreført frem til og med 31. mars 2021.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere mottar omsorgspenger fra Nav regnet fra og med 11. fraværsdag.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronapandemien, vil bli kompensert fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet inntraff. Kompensasjonen utgjør 80 % av kompensasjonsgrunnlaget begrenset oppad til 6G, frem til 31. oktober 2020. Fra og med 1. november 2020 gis det kompensasjon med 60 % av grunnlaget oppad begrenset til 6 G.

Alle utbetalinger fra Nav skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

I tillegg har regjeringen varslet følgende tiltak i krisepakke 2:

Arbeidsgiveravgift og koronaviruset

 • Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder.
 • I tillegg er det foreslått å kompenserer regionene uten arbeidsgiveravgift.

Merk at disse ikke er vedtatt i dag, og vil derfor ikke tre i kraft før de er vedtatt av kongen i statsråd.

Har du spørsmål om regjeringens krisepakke i forbindelse med koronaviruset? Snakk med oss.

Del