Hjem

Koronaviruset – Regjeringens krisepakke 1

Av: Codex Advokat

Dato: 20.03.20

Bedrifter opplever nå et drastisk markedssvikt på grunn av spredningen av covid-19. I tillegg har offentlige tiltak som hjemmekontor, stengte skoler og barnehager fått store konsekvenser for både bedrifter, familier og enkeltpersoner. For mange bedrifter har de offentlige tiltakene ført til manglende vareleveringer, færre besøkende kunder og oppdrag. Slik nedgang kan gi grunnlag for permittering fordi arbeidstakerne ikke kan sysselsettes. Covid-19-pandemien har også ført til et økt behov for sykepenger, dagpenger og omsorgspenger.

Tre munnbind i forskjellige farger henger på veggen.

Sist oppdatert: 31.03.2020

Dette inneholder regjeringens krisepakke 1 for korona

Regjeringens første krisepakke ble vedtatt av kongen i statsråd 20.03.2020. Lovendringene er ment å være midlertidig (ut året 2020), hovedsakelig med tilbakevirkende kraft fra 16. mars 2020.

Videre i artikkelen følger en oppsummering av de viktigste lovendringene som har blitt vedtatt.

Permittering og koronaviruset

 • Arbeidsgivers lønnsplikt i permitteringsperioden er redusert fra 15 til 2 (arbeids)dager. Det vil si at i tillegg til å betale lønn i varslingsperioden (på 14 eller 2 dager), må arbeidsgiver betale full lønn til permitterte ansatte i 2 dager. For iverksatte permitteringer fryses det antallet avviklede lønnspliktdager som arbeidsgiver har utbetalt, fra og med 20. mars 2020.
 • Fra dag 3 sikres permitterte arbeidstakere full lønn (inntil 6G) i 20 dager fra permittering, det vil si at staten dekker fra dag 3 til 20.
 • Fra dag 21 går man over på dagpenger, dersom de øvrige vilkårene for rett til dagpenger er oppfylt.
 • For å få rett til dagpenger, må vanlig arbeidstid være redusert med minst 40 prosent (tidligere et krav om minst 50 % reduksjon).
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger er redusert fra 1,5 G til 0,75 G.
 • I tillegg er regelen om 3 dager karenstid mellom arbeidsgiverperioden og perioden for dagpenger bortfalt. Vi anbefaler alle våre klienter om å søke om dagpenger fra Nav så tidlig som mulig.

Sykepenger og koronaviruset

 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien reduseres fra 16 til 3 dager.
 • Merk at arbeidsgivere som betaler full lønn for et tidsrom hvor arbeidstaker har rett til sykepenger, kan kreve refusjon. Refusjonskravet må fremmes senest ni måneder etter den måneden lønnen ble utbetalt.

Omsorgspenger og koronaviruset

 • Omsorgspenger ytes også dersom en arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende er borte fra arbeid på grunn av atskole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien.
 • Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres fra 16 til 3 dager.
 • Antall dager med omsorgspenger er doblet. Det vil si at omsorgspenger ytes opptil 20 dager for hver av foreldrene.
 • Dager med omsorgspenger kan overføres fra én omsorgsperson til en annen i perioder der skoler eller barnehager er stengt på grunn av Covid-19-pandemien.
 • Merk at bestemmelsene om rett til omsorgspenger gis tilbakevirkende kraft fra og med fredag 13. mars 2020.
 • Arbeidsgivere som betaler full lønn for et tidsrom hvor arbeidstaker har rett til omsorgspenger, kan kreve refusjon. Refusjonskravet må fremmes senest ni måneder etter den måneden lønnen ble utbetalt.

Selvstendig næringsdrivende / frilansere og koronaviruset

 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere mottar sykepenger fra Nav regnet fra og med 4. fraværsdag. Dekningsgraden følger gjeldende regler.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere mottar omsorgspenger fra Nav regnet fra og med 4. fraværsdag, etter samme regler som arbeidstakere, og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av koronapandemien, vil bli kompensert fra og med dag 17 etter at inntekstbortfallet inntraff. Kompensasjonen utgjør om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt, begrenset oppad til 6G.
 • I tillegg har Stortinget bedt regjeringen komme tilbake med ytterligere forslag til kompensasjon for dem som er spesielt hardt rammet av konsekvensene av koronapandemien.

Alle utbetalinger fra Nav skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

I tillegg har regjeringen varslet følgende tiltak i krisepakke 2:

Arbeidsgiveravgift og koronaviruset

 • Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder.
 • I tillegg er det foreslått å kompenserer regionene uten arbeidsgiveravgift.

Merk at disse ikke er vedtatt i dag, og vil derfor ikke tre i kraft før de er vedtatt av kongen i statsråd.

Har du spørsmål om regjeringens krisepakke i forbindelse med koronaviruset? Snakk med oss.

Del