Hjem

Ingen oppjustering av gevinst og utbytte på aksjer mv. for dødsbo

Av: Codex Advokat

Skatteklagenemnda fattet nylig et vedtak som gjaldt beskatning av aksjefondsgevinst og utbytte for dødsbo. Skatteklagenemnda la til grunn at det ikke er hjemmel for oppjustering for dødsbo da bestemmelsen kun gjelder fysiske personer. Saken gjaldt inntektsåret 2018 hvor oppjusteringsfaktoren var 1,33. Det omtvistede beløpet var på 2.266.830 kroner. For inntektsåret 2023 er oppjusteringsfaktoren 1,72.

Dame som sitter foran pc og noterer

Skattefastsettingen

Det var uomtvistet at dødsboet hadde mottatt et utbytte på aksjene i et selskap. Mottatt utbytte var på 6 666 676 kroner. Pga. manglende rapportering hadde ikke utbyttet blitt tatt med i skattemeldingen til dødsboet. Som følge av at selskapet sendte korrigert aksjeoppgave om det utdelte utbyttet, varslet skattekontoret om endring, og fattet deretter vedtak slik at fastsettingen ble endret.

Av skatteoppgjøret fremgikk det at utbyttet / gevinsten hadde blitt oppjustert med 2.266.830 kroner iht. oppjusteringsfaktoren på 1,33.

Dødsboets klage

Dødsboets advokat klaget på skatteoppgjøret og argumenterte for at oppjustering av utbytte og gevinst er ment for personlige aksjonærer og som sådan ikke gjelder dødsbo. Dødsboets advokat viste til at dødsboet er et eget skattesubjekt, og at etter bestemmelsens ordlyd omfattes kun «personlige aksjonær». Videre at formålet med regelen om oppjustering er ønsket om å redusere motivet (satsforskjellene) for at eiere som arbeider i eget selskap, tar ut utbytte i stedet for lønn (inntektsskifting).

Det ble videre vist til at det ikke skal beregnes personinntekt for dødsbo. At det i senere års Skatte-ABC var tatt inn at det også for dødsbo skulle foretas oppjustering kunne ikke anses som hjemmel. Det ble uansett vist til at oppjustering for dødsbo ikke var tatt med i 2018 utgaven av Skatte-ABC. Det ble også vist til lovens systematikk ved at det for regelen om skjerming var spesifikt tatt inn at denne regelen også omfatter dødsbo.

Skattekontoret fastholdt vedtaket

Skattekontoret fastholdt vedtaket, og saken ble etter hvert oversendt til Skatteklagenemnda. Skatteetatens synspunkt var at reglene også gjelder for dødsbo, og viste bl.a. til at fordi det var inntatt en presisering om at dødsbo var omfattet av skjermingsregelen, tilsa det at dødsbo også måtte omfattes av oppjusteringsregelen. Det ble også vist til Skatte-ABC, og at dødsbo ikke var omfattet av 2018-utgaven var uten betydning.

Skatteklagenemndas konklusjon

Sekretariatet, som forbereder saken for Skatteklagenemnda, var ikke enig i Skattekontorets argumentasjon. Skatteklagenemnda viste til at det ikke var holdepunkter for å tolke ordlyden i bestemmelsene utvidende til også å omfatte dødsbo. Skatteklagenemnda viste her både til lovens systematikk og formålet med bestemmelsen slik det var argumentert av dødsboet. Konklusjonen var altså at det ikke er lovhjemmel til oppjustering av gevinst og utbytte etter skatteloven §§ 10-11 og 10-31 for dødsbo.

Avgjørelsen er en viktig avklaring som kan være relevant for mange dødsbo.

Saken kan leses i sin helhet på Skatteetaten: Oppjustering av gevinst og utbytte for dødsbo

Codex Advokat bistod dødsboet i den aktuelle saken. Har du spørsmål knyttet til skatt for dødsbo, skatterett for øvrig eller annet? Snakk med oss - vi hjelper deg!


John Aage Hvardal

Advokat og partner

Forretningsjus og skatt


Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt

Del