Hjem

Regressansvar og avkortning

Av: Codex Advokat

Ved salg av bolig er det mange som velger å tegne boligselgerforsikring for å beskytte seg mot ansvar og uforutsette kostnader. I enkelte tilfeller beslutter likevel boligselgerforsikringen å avvise et reklamasjonskrav fra kjøper.

Dame med briller og en kaffekopp sitter foran pc

Når avvises reklamasjonskrav?

Boligselgerforsikringen kan avvise kravet med begrunnelse om å rette kravet direkte mot selger, eller snu seg mot selger for å få hele eller deler av reklamasjonskravet dekket i etterkant. Dette oppstår som regel i de tilfeller der forsikringsselskapet mener at selger har gitt mangelfulle eller uriktige opplysninger ved utfylling av egenerklæringsskjemaet.

Egenerklæringsskjema

Ved tegning av boligselgerforsikring må selger fylle ut et egenerklæringsskjema der en rekke spørsmål om selgers kjennskap til boligens tilstand skal besvares. I forbindelse med signering av egenerklæringsskjemaet bekrefter selger at opplysningene som er gitt er korrekte og avgitt etter beste skjønn. Skjemaet utgjør videre en del av grunnlaget for inngåelsen av forsikringsavtalen med forsikringsselskapet.

Regresskrav

Uriktige eller mangelfulle opplysninger i egenerklæringsskjemaet kan medføre avkortning eller et regresskrav fra forsikringsselskapet. I henhold til Høyesterettsavgjørelse HR-2021-2102-A, er det Forsikringsavtaleloven (FAL) §§ 4-2 jf. § 4-1 som hjemler denne adgangen.

En forutsetning for regresskravet er at selger kan legges mer enn lite til last for å ha oppgitt ufullstendige eller uriktige opplysninger ved utfylling av egenerklæringsskjemaet. Dersom forsikringsselskapet mener at dette er tilfellet, så vil selger risikere å motta varsel om at kravet ikke dekkes av selskapet eller at selger må dekke hele eller deler av regningen selv.

Vilkår som må oppfylles

Det er likevel flere vilkår som må være oppfylt for at boligselgerforsikringen skal kunne vinne frem med avkortning eller regress. Selskapet må sende et skriftlig varsel om avkortning, bortfall eller nedsettelse av forsikringsdekningen. Dette varselet skal sendes uten ugrunnet opphold etter at selskapet er gjort kjent med de opplysningene som kan gi grunnlag for avkortning eller regress. Varselet må inneholde selskapets standpunkt og grunnlaget for kravet. I varselet må det i tillegg fremgå opplysninger om klageadgangen.

Dokumentasjon

Det er viktig at du som selger sparer på all dokumentasjon som gjelder utbedringer som er gjort i boligen, herunder både dokumentasjon du har mottatt fra tidligere eier og dokumentasjon på arbeider som er gjort i din eiertid. Denne dokumentasjonen vil kunne komme til nytte dersom du skulle motta et varsel om avkortning eller regress fra forsikringsselskapet ditt.

Det er også viktig å være oppmerksom på reklamasjonsfrister som løper mot tredjeparter ved mottak av et varsel om avkortning eller regress. Dette kan for eksempel være krav mot tredjeparter som har gjennomført arbeider i boligen i din eiertid, eller krav mot tidligere salgsledd.

Codex Advokat Oslo AS besitter spisskompetanse innenfor forsikringsrett. Ta gjerne kontakt med oss i dag for en samtale.


Hannah Rachel Cowan. Foto

Hannah Rachel Cowan

Advokat


Snakk med oss

Del