Hjem
icon

Tvangs­oppløsning av sameie

Kvinne som leser noen dokumenter i stuen sin.

I utgangspunktet kan den enkelte sameier kreve at sameiet skal oppløses. Dette gjelder så lenge det ikke er avtalt noe annet. Det skal imidlertid mye til for at en sameier ikke kan kreve oppløsning. Et sameie kan oppløses enten frivillig eller rettslig.

Viktige forhold du trenger å vite om tvangsoppløsning av sameie:

Tvangsoppløsning av sameie

Tvangsoppløsning vil si at sameiet blir tvunget til oppløsning.

I tilfeller der eiendommen ikke kan deles fysisk, må eiendommen selges etter reglene for tvangssalg.

Personen som krever oppløsning, trenger ikke å oppgi noen begrunnelse for valget. Det er imidlertid viktig at oppløsningen ikke strider med lovens regler.

Høyesterett har uttalt at:

«Et vesentlig hensyn er at en sameier skal kunne komme ut av sameiet og få frigjort sin kapital, i situasjoner hvor ingen vil kjøpe sameieandelen, eller bare til en urimelig lav pris. Men oppløsningsretten skal også være en sikkerhetsventil «mot mangt gale som kan koma på i ei sameige», for eksempel når samarbeidet mellom sameierne skjærer seg. Et oppløsningsforbud kan derfor være et sterkt inngrep i sameiernes handlefrihet og deres mulighet for å finne rasjonelle løsninger i konfliktsituasjoner.»

Høyesterett har her slått fast at det kreves tydelige holdepunkter for at oppløsningsretten skal anses som fraveket.

Frivillig oppløsning av sameie

Frivillig oppløsning av et sameie er mer tids- og kostnadseffektivt for sameierne enn oppløsning via retten.

Hvis en sameier vil oppløse sameiet må det gis en rimelig frist til de andre sameierne. Varslingsmeldingen bør beskrive tydelig at sameiet ønskes oppløst.

Hvis alle de andre sameierne blir med på å oppløse sameiet kan hele eiendommen selges. Alternativt kan de andre sameierne danne et nytt sameie ved å kjøpe deg ut.

Det vil være viktig at sameiet utarbeider et regnskap. Regnskapet bør vise:

  • Hvilken ideell andel partene eier
  • Hvor stor egenkapital hver av sameierne har skutt inn i sameiet
  • Fordeling av utgifter, nedbetaling av lån og lignende

Oppgjøret skal være rettferdig der alle partene får riktig andel ved salg og resterende gjeld.

Rettslig oppløsning av sameie

Sameiere kan nekte å godta en frivillig oppløsning. Neste steg vil da være å bringe saken inn for retten. Da må du sende inn en begjæring til gjeldende tingrett.

Når retten mottar en begjæring vil retten ta stilling til om sameiet kan bli oppløst. Dersom alle formkrav er oppfylt vil det normalt bli oppnevnt en rettslig medhjelper som foretar salget av sameiet. En rettslig medhjelper er ofte en advokat eller en eiendomsmegler.

Et salg av sameiet blir annonsert på vanlig måte der mulige interessenter får informasjon knyttet til salget før en budrunde.

Ved budrunde har de andre sameierne fortrinnsrett. For å kunne benytte seg av fortrinnsretten må sameierne tilpasse seg det høyeste budet som er gitt av en ekstern budgiver.

Ved tvangsoppløsning av et sameie vil den rettslige prosessen normalt ta lengre tid enn ved et frivillig salg. Det er ikke uvanlig at det kan ta seks måneder. I noen tilfeller er det nødvendig med en tvangsoppløsning for å få oppløst et sameie.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til tvangsoppløsning av sameie
  • Juridisk rådgivning
  • Støtte i sak
  • Tvisteløsning
  • Forhandlinger

Tvister i forbindelse med sameier blir vanligvis dekket av innbo- eller husforsikringen din såfremt tvisten ikke er unntatt dekning. Rettshjelpsdekningen dekker i praksis en advokat som kan bistå deg, og reduserer dermed kostnadene knyttet til oppløsning av sameie. Les mer om rettshjelpsdekning.

Har du spørsmål knyttet til tvangsoppløsning av sameie? Snakk med oss.