Hjem

Rekkefølgekrav er ugyldig – Høyesterett avklarer rekkevidden i dom av 4. mai 2021

Av: Codex Advokat

Høyesterett avsa 4. mai 2021 dom i sak mellom Selvaag Bolig Bispelua AS og Staten om gyldigheten av rekkefølgekrav i reguleringsplan for utbyggingsområde på Mortensrud i Oslo. Statsforvalteren ble ansett for å ha anvendt loven feil, og vedtaket ble ansett for å være ugyldig. Dommen er avsagt under dissens 3-2.

Turvei i utbyggingsområde
Del