Hjem
icon

Hvordan løse firmanavn konflikter?

Ung kvinne som vurderer firmanavn.

Ethvert firma som skal drive virksomhet i Norge plikter å registrere seg i enhetsregisteret. Aksjeselskaper og andre foretak plikter i tillegg å melde seg til foretaksregisteret etter foretaksregisterloven. Denne artikkel vil omhandle hvordan konflikter vedrørende firmanavn bør angripes.

Alt du trenger å vite om konflikt ang. firmanavn:

Hvordan løse en firmanavn-konflikt?

Brønnøysundregisteret foretar ved registrering i enhets-/foretaksregisteret ikke navnesjekk med hensyn til mulige likheter i navn og virksomhetsområde med tidligere registrerte selskap.

Det kan derfor oppstå navnekonflikter mellom innehavere av lignende foretaksnavn og/eller varemerker.

Det oppstår erfaringsmessig også navnekonflikter mellom foretaksnavn og varemerker og såkalt sekundært forretningskjennetegn, som er innarbeidede navn, for eksempel «Petters pub» eller «Sørlandsekspressen».

Utgangspunktet er først i tid, best i rett.

Det innebærer at den som først tok i bruk navnet og registrerte dette har rettighetene til navnet overfor den som kommer som nummer to.

Dersom det oppstår konflikt om rett til et firmanavn kan denne løses gjennom klage til Patentstyret.

I foretaksnavneloven kalles slik firmaklage for administrativ overprøving. Patentstyret behandler krav om administrativ overprøving av foretaksnavn som er registrert i foretaksregisteret, såfremt klagen innkommer innen tre år fra registreringstidspunktet. Hvis fristen er oversittet, er ordinær domstolsbehandling et alternativ.

Klage kan imidlertid ikke rette seg mot enkeltmannsforetak, som i utgangspunktet anses ikke å ha vern for sitt navn etter foretaksnavneloven. Høyesterett har imidlertid i Canvas-avgjørelsen presumptivt lagt til grunn at også enkeltmannsforetak har et visst navnevern.

Firmaklage til Patentstyret – hva kreves?

For at en firmaklage skal være suksessfull kreves for det første at det foreligger bransjelikhet.

Vilkåret beror på en skjønnsmessig vurdering hvor faktisk bruk vil være det vesentligste momentet.

Det vil da blant annet legges vekt på om de varer og tjenester de omtvistede foretakene produserer:

  • har samme eller nærliggende bruksområder;
  • har felles råvareutspring;
  • forhandles gjennom samme kanaler; og
  • henvender seg til de samme kundegrupper.

Videre stilles det i samsvar med foretaksnavneloven § 3-2 krav om at firmanavnet har særpreg. Særpreg innebærer at navnet ikke er beskrivende. Fantasiord vil ha sterkest vern i en slik vurdering, det vil si ord som ikke har noen annen betydning.

Et foretaksnavn har på den annen side ikke særpreg hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, angir varens eller tjenestens art. Det samme gjelder hvis det bare utgjør sedvanlige betegnelser for varen eller tjenesten. Eksempler på forannevnte kan være Regnskap AS, Oslo sport, Gode Råd AS, Lørenskog tannlege, Velsmakende kaker og Rask transport AS.

Har det eldre foretaksnavnet tilstrekkelig særpreg, vil det ha fortrinnsrett på bekostning av det yngre navnet, som vil bli slettet – med andre ord først i tid, best i rett.

Hvordan få rett på sekundært forretningskjennetegn?

For å vinne rett med et sekundært (uregistrert) forretningskjennetegn i tvist med et yngre registrert firmanavn må det kunne dokumenteres at kjennetegnet er tilstrekkelig innarbeidet. Dette vil kunne være en omfattende prosess.

Av den grunn anbefaler vi registrering av et ønsket navn på firmaet, alternativt som et varemerke. Når et firmanavn eller varemerke er registrert, slipper man å dokumentere innarbeidelse.

Momenter ved vurdering av innarbeidelse vil kunne være;

  • hvor lang tid man har drevet virksomheten
  • hvordan virksomheten og det omtvistede navnet har vært markedsført, herunder hvor intensivt og i hvilket omfang
  • hvor mange enheter som har vært solgt
  • hvilke kundegrupper virksomheten retter seg mot, hvor kundene er og antall kunder
  • hvor kjent virksomheten er i kundekretsen

Domstolsbehandling eller administrativ overprøving?

Navnetvister kan også bringes inn for de ordinære domstolene.

Der kan det fremmes krav om sletting av navnet/fradømmelse av retten til å bruke det, krav om erstatning samt krav om sakskostnader. Av hensyn til tvistekostnadene er det hensiktsmessig å starte med administrativ overprøving, såkalt foretaksnavneklage, så lenge man er innenfor 3-årsfristen.

Codex Advokat bistår deg i firmanavnkonflikter

Codex Advokat har lang erfaring med navnetvister, og vi kan bistå både med rådgivning, administrativ overprøving og for retten. Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende samtale!

Har du spørsmål knyttet til firmanavn? Snakk med oss.