Hjem
icon

Design­registrering: Din Guide

Fargepaletter og utforming av design.

Dersom din bedrift har utviklet et eget design, bør dette registreres. Dette kan gi stort konkurransefortrinn, da det vil gi virksomheten enerett til å utnytte designet kommersielt i et begrenset tidsrom. Dette vil hindre konkurrerende aktører i å utnytte den innsats og de investeringer som er lagt ned for å utforme designet eller bygge opp designets goodwill i markedet.

Alt du trenger å vite om design:

Hva er design?

En designregistrering beskytter utseende eller formen til et produkt, eventuelt til deler av et produkt.

Produktet kan være en fysisk gjenstand, grafiske symboler, typografiske skrifttegn og lignende. Det kan også være en spesiell sammenstilling av gjenstander, slik som innredningen i et utstillingsvindu. Uttrykket designet gir må imidlertid være skapt og bearbeidet. Det kan altså ikke være tatt direkte fra naturen.

Designet må være nytt og ha individuell karakter

Kravet til at designet må være nytt, innebærer at det ikke kan finnes annen identisk design allment tilgjengelig før den dag søknaden ble innlevert.

Regelen er objektiv slik at en søkers uvitenhet om en faktisk foreliggende design er uten betydning.

Det avgjørende er om det et eller annet sted i verden fantes en identisk design på søknadstidspunktet. Design er identisk dersom de karakteriserende trekkene ved designene kun adskiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter. Vurderingen her er vanligvis ganske streng.

Nyhetsvilkåret omfatter all offentliggjøring av designet i form av utstilling, kommersiell utnyttelse eller annen eksponering. Det er imidlertid noen unntak fra nyhetskravet.

Det følger av designloven § 5 andre ledd første punktum at dersom det eksisterer et design men denne er ukjent for fagkretsene for den aktuelle sektoren i EØS-området, og en med rimelighet ikke kunne forvente at disse kretsene gjennom alminnelig næringsvirksomhet kjente til designet, er det ikke ansett for å være «allment tilgjengelig».

Videre i bestemmelsens andre punktum omfatter ikke tilgjengelighetsvilkåret de tilfeller hvor designet kun er kjent for personer hvis kjennskap bygger på en underforstått eller uttrykkelig forutsetning om fortrolighet, typisk en avtale. Det foreligger også et unntak ved misbruk overfor designeren eller den med rett til designet.

Videre foreligger det en såkalt «grace period». Dette betyr at bedriftens design kan ha vært på markedet i opptil 12 måneder før søknadsdagen. Bestemmelsen gir altså rom for å teste ut et design i inntil 12 måneder før søknad om registrering inngis.

Hvorvidt kravet til individualitet er oppfylt beror på om helhetsinntrykket den informerte bruker får ved designet er annerledes enn det inntrykket vedkommende vil sitte igjen med fra et annet design som er blitt tilgjengelig før søknadsdagen eller prioriteringsdagen.

I vurdering skal det blant annet tas hensyn til designers friheter ved utforming av designet, sett hen til de variasjonsmuligheter som foreligger. I noen tilfeller er det en del trekk ved et design som må være der for at designet skal oppfylle en teknisk funksjon. Slike trekk vil man ikke få enerett til.

Hvordan sikrer du retten til et design?

Designrett oppnås ved registrering.

Søknad om designregistrering må sendes inn til Patentstyret.

Et design må fornyes hvert femte år jf. designlovens § 23, og kan fornyes i ytterligere fire femårsperioder til maksimalt 25 år.

Når beskyttelsen opphører, kan designet utnyttes av enhver. I visse tilfeller kan imidlertid andres rett til å utnytte designet være begrenset i henhold til annen lovgivning. Det kan for eksempel stride mot god forretningsskikk etter markedsføringsloven å legge seg designmessig for nær konkurrentene

Hva koster det å sende inn en designsøknad?

Innsendelse av designsøknad i Norge har følgende kostnad:

7000 + mva + 1900*

(Salær Codex Advokat + Offentlig avgift Patentstyre)

Innsendelse av designsøknad i EU har følgende kostnad:

8000 + mva + EUR 350

(Salær Codex Advokat + Offentlig avgift EUIPO*)


*Offentlige avgift kan variere ut i fra antall klasser

Hvorfor bør du registrere designet ditt?

Dersom du registrerer designet ditt får du enerett på bruk av denne så lenge registreringen er gyldig.

Ingen andre kan da bruke eller legge seg tett opptil dette designet. I tilfeller hvor noen benytter et design som er svært lik den registrerte, foreligger det en presumsjon for at designet er kjent.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Strategisk rådgivning ved spørsmål om din virksomhets immaterielle rettigheter.
  • Vi har lang erfaring med design, og bistår med registrering både i Norge og internasjonalt.
  • Vi bistår også ved tvister samt utarbeidelse av lisensavtaler og strategier.
  • Ivaretakelse av dine immaterielle rettigheter.

Har du spørsmål knyttet til registrering av design? Snakk med oss.