Hjem
icon

Skatt for konsern

Ansatte sitter foran datamaskin

Et konsern er sammenslutningen av selvstendige selskaper til én økonomisk enhet. Et konsern oppstår når et såkalt morselskap har bestemmende innflytelse over ett eller flere andre selskaper, såkalte datterselskaper. Det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan beskatning skal foregå for et slikt konsern. Denne artikkelen tar for seg de viktigste aspektene ved beskatning for konserner.

Dette får du vite om skatt ved konsern:

Hva er et konsern?

Et konsern er en betegnelse for sammenslutningen av et morselskap, såkalt holdingselskap, som har bestemmende innflytelse over ett eller flere datterselskap.

Vanligvis er det slik at vilkåret om bestemmende innflytelse vil være oppfylt dersom ett av to kriterier er oppfylt:

  • Morselskapet har kontroll over stemmeflertallet, altså mer enn 50 %
  • Morselskapet har kontroll over flertallet i datterselskapets styre

Konsernkravet i Skatteloven er imidlertid noe forskjellig fra dette. For at et konsern skal oppfylle vilkåret for skattemessig konsern, er det et krav at morselskapet eier mer enn 90 % av aksjene, samt et krav til stemmerett for mer enn 90 % av aksjene på generalforsamlingen. Dette er regulert i Skatteloven § 10-2 til § 10-4.

Konsernbeskatning

Hovedregelen for konsernbeskatning er at de enkelte selskapene innenfor konsernet skal skattlegges som separate skattesubjekter.

På visse vilkår er det imidlertid anledning for de ulike selskapene å unngå beskatning. Dette kan være ved:

  • Konsernbidrag
    Dette innebærer å overføre bidrag mellom selskapene med skattemessig virkning. Konsernbidrag ansees ikke som utbytte i relasjon til skatteloven. Ved skattefastsettelsen vil da konsernets egne betegnelse legges til grunn.
  • Konserninterne overføringer
    Dette innebærer å overføre eiendeler i mellom de ulike selskapene innenfor konsernet. Dersom overføringene skjer i henhold til loven, kan disse foretas uten at gevinsten skal beskattes, selv om gevinsten ellers ville vært skattepliktig.

I enkelte tilfeller kan Finansdepartementet også gi dispensasjon fra kravene for skattefritak for konserninterne overføringer. Dette gjøres i et enkeltvedtak.

Skattemessige fordeler for holdingselskapet

Holdingselskapet, eller morselskapet, har den skattemessige fordelen at de kan selge aksjer og motta utbytte fra aksjer tilnærmet skattefritt. Dette kalles fritaksmetoden. Holdingselskapet kan ved denne metoden reinvestere midlene uten beskatning.

Det er imidlertid verdt å merke seg at skattefritaket kun gjelder for aksjer hvor selskapet er registrert som hjemmehørende i EU/EØS.

Et vanlig kallenavn på holdingselskaper er «sparegrisselskap». Dette fordi det er svært gunstig skattemessig å ha et holdingselskap dersom du ønsker å reinvestere gevinster og utbytter.

Har du spørsmål knyttet til skatt for konsern? Snakk med oss.

Les også