Hjem
icon

MVA: Justeringsregler for fast eiendom og varige driftsmidler

Mann som snakker i telefonen.

Formålet med justeringsreglene er å reflektere momsfradraget på fast eiendom og varige driftsmidler, i bruken av dette. Justeringsregelverket er omfattende og komplekst. Det foreligger mange uttalelser fra myndighetene og dommer i rettssystemet som utfyller det som fremgår av loven og forskriften. Nedenfor følger en helt overordnet fremstilling av temaet.

Alt du trenger å vite om justeringsreglene:

Generelt om regelverket

I merverdiavgiftsretten er bruken av anskaffelsen helt sentral når man skal vurdere fradragsretten.

Hvordan brukes bygget, maskinen og IT-utstyret? Brukes det i en momspliktig virksomhet, i ikke-momspliktig virksomhet eller kanskje privat av eieren?

Det er bare bruk i momspliktig virksomhet som gir rett til momsfradrag. Justeringsreglene er innført for å sikre korrekt momsfradrag dersom bruken av anskaffelsen skulle endre seg.

Er bruken først avgiftspliktig i noen år, før bruken endrer seg til å bli ikke avgiftspliktig, så skal momsfradraget justeres ned når bruken endres til å være ikke-avgiftspliktig.

Motsatt, skulle bruken av eiendommen eller driftsmidlet først være knyttet til en ikke momspliktig aktivitet, før den endres til å være avgiftspliktig, så skal momsfradraget justeres opp.

Nærmere om fast eiendom

Fast eiendom benyttes ofte både i avgiftspliktig og ikke avgiftspliktig bruk.

I store bygg, er det eksempelvis vanlig å leie ut til både avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige leietakere.

Utleie til førstnevnte vil ofte være omfattet av utleiers frivillige registrering (les mer her), og derfor være til avgiftspliktig bruk for utleier.

Utleier av lokalene vil fradragsføre merverdiavgift på oppføring, drift og vedlikehold av disse lokalene. Skulle leietaker endre avgiftsstatus fra avgiftspliktig til ikke-avgiftspliktig, eller lokalene bli leiet ut til en ikke-avgiftspliktig leietaker i løpet av en 10 års periode, må utleier justere ned fradraget han har gjort på påkostninger i lokalet.

Ser vi for oss at leietakeren først var ikke-momspliktig, for eksempelvis et legekontor, og denne leietakeren etter 4 år byttes ut med et IT-firma som leier lokalene de neste 6 årene, så har utleier rett til å justere opp fradrag som knytter seg til påkostninger i dette lokalet. Justeringen gjøres med 1/10 del av beløpet, hvert år de neste 6 årene.

Det er kun påkostninger som omfattes av justeringsreglene – merverdiavgift på kostnader til drift og vedlikehold skal ikke justeres. Videre, så er merverdiavgiftsbeløpet på påkostningen nødt til å overstige 100.000 kr for å omfattes av regelverket. Denne grensen gjelder per byggetiltak/påkostning.

Varige driftsmidler

Justeringsperioden for varige driftsmidler er 5 år, kontra 10 år for fast eiendom. Det samme prinsippet gjelder her: endres bruken av driftsmidlet fra avgiftspliktig til ikke- avgiftspliktig bruk, så skal fradragsført merverdiavgift justeres ned. Endres det fra ikke-avgiftspliktig til avgiftspliktig, så skal MVA-justeres opp.

Flere forhold utløser justering

Endringer i bruken av eiendommen eller driftsmidlet (kapitalvaren) fører til årlig justering av merverdiavgift. Salg, fører til endelig justering. Det innebærer at hele justeringsbeløpet som et utgangspunkt må tilbakeføres. Heldigvis er det anledning til å overdra justeringsforpliktelsen (eller -retten) til kjøper av kapitalvaren, men dette forutsetter at det inngås en formriktig avtale innen visse frister.

Vær oppmerksom

Eier du næringseiendom skal du være særlig oppmerksom på justeringsreglene, som vi for øvrig kunne holdt et heldags seminar om. Fremstillingen ovenfor må derfor ikke ansees å være komplett, men er som nevnt ment som en overordnet fremstilling.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Justeringsreglene er svært formalistiske, og det kan bli dyrt å gjøre en liten feil. Vi hjelper deg å unngå feil.
  • Rådgivning innen forretningsjus.
  • Alle spørsmål knyttet til justeringsreglene.

Har du spørsmål knyttet til justeringsreglene? Snakk med oss.