Hjem

Strandsonen – Endringer i plan- og bygningsloven og nye statlige planretningslinjer for strandsonen

Av: Codex Advokat

Dato: 30.06.21

Strandsonen er særlig attraktiv for både utbyggere og allmennheten, og er det arealet i Norge som skaper mest interesse og konflikt.

Motstridende interesser kan her komme på spissen. På den ene siden står naturverninteresser og allmenhetens behov for tilgjengelighet og ferdselsrett til strandsonen, og på den andre siden står grunneiers behov for å råde over egen eiendom samt utbyggingsinteresser.

Regjeringen har nylig vedtatt endringer av betydning for utbygging i strandsonen, og vi vil i denne artikkelen redegjøre kort for dette.

Bygging i strandsonen - nye statlige planretningslinjer
Del