Hjem
icon

Byggherreforskriften – viktige plikter for byggherren

En byggherre står inni et hus og holder opp papirer med plantegninger

Byggherreforskriften kommer til anvendelse når det skal utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeider. Formålet med forskriften er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser. Dette skal gjøres både i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeidet. Ved brudd på forskriften kan dette medføre straff i form av bøter eller verste fall fengsel. Det er derfor meget viktig at alle byggherrer setter seg godt inn i forskriften i forkant av et bygge- eller anleggsprosjekt. Denne artikkelen er ment å gi en kort innføring i forskriftens bestemmelser, og da primært kapittel 2 som regulerer byggherrens plikter.

Hvem retter forskriften seg mot?

Etter byggherreforskriften § 3 skal byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften sørge for at bestemmelsene i forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.

Hvis byggherren er en forbruker gjelder kun § 10 om forhåndsstemming.

Dette er de ansvarlige og det er de som skal sørge for at byggherreforskriften blir gjennomført. De er dermed pålagt en aktivitetsplikt. Byggherren er den som har det mest vidtrekkende ansvaret. Byggherren kan overlate deler av sine plikter til eksterne rådgivere.

Kapittel 2 i forskriften lister opp de plikter som gjelder for byggherren og som dermed enten må ivaretas av byggherren selv eller ved hjelp av en rådgiver. Kapittel 3 regulerer pliktene til de prosjekterende, mens kapittel 4 gjelder pliktene til de utførende.

Byggherrens plikter

Kapittel 2 i byggherreforskriften inneholder 12 enkeltbestemmelser som tar for seg pliktene til byggherren og hvilke regler byggherren må forholde seg til ved gjennomføringen av et bygge eller anleggsprosjekt.

Etter § 5 er det en rekke plikter som byggherren har. Han skal blant annet under hele prosessen:

 • Sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge eller anleggsplassen er ivaretatt.
 • Sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført.
 • Sørge for og legge til rette for nødvendig dialog og samhandling mellom prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter for å sikre at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved prosjektering og utførelse av bygge og anleggsarbeider.

Videre følger det av § 5 at byggherren under planleggingen og prosjekteringen skal:

 • Ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved de arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige valg som foretas.
 • Kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres.
 • Vurdere risikoen som er kartlagt etter bokstav b og utarbeide planer med tiltak for å fjerne eller redusere risikoen.
 • Dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene etter bokstav b og c.
 • Sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner.
 • Dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter bokstav e.

Risikoforhold som skal inngå i tilbudsgrunnlaget

Videre følger det av § 6 at byggherren i tilbudsgrunnlaget skal nevne de risikoforhold som er avdekket under planleggingen og prosjekteringen, og som ikke er fjernet. Han skal også i tilbudsgrunnlaget innarbeide planer med tiltak som følger av kartleggingen og risikovurderingen etter § 5 andre ledd bokstav c.

Byggherren må lage en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Etter § 7 skal byggherren før oppstart av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen sørge for at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Han skal videre sørge for at planen er lett tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen og at den oppdateres fortløpende dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Byggherren må sørge for at de aktuelle partene er kjent med planen.

Planen skal oppbevares i seks måneder ette at arbeidet er avsluttet.

Krav til planen

Planen som byggherren skal utarbeide skal beskrive hvordan risikoforholdene som følger av byggherrens og prosjekterendes valg skal håndteres.

Byggherreforskriften § 8 angir mer konkret hva som må med i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Den skal blant annet inneholde et organisasjonskart som beskriver rollefordelingen og entrepriseformen, en fremdriftsplan samt en beskrivelse av de spesifikke tiltakene som er nødvendig for å redusere fare for liv og helse. § 8 bokstav c ramser opp hvilke risikoforhold man her skal ta i betrakting.

Forebyggende tiltak

Byggherren skal sørge for at det treffes en del forebyggende tiltak i forbindelse med arbeidet på den enkelte bygge- eller anleggsplassen.

Byggherren skal etter § 9 særlig stille krav til at det treffes nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen:

 • Gode hygieniske forhold.
 • Sikker adkomst til arbeidsplassene.
 • Lagring av materialer og avfall.
 • Forsvarlige arbeidstidsordninger.
 • Osv.

Forhåndsmelding til arbeidstilsynet

Byggherren skal etter § 10 sende en forhåndsmelding på fastsatt elektronisk skjema til arbeidstilsynet om bygge- eller anleggsarbeidet dersom arbeidet vil vare utover 15 virkedager eller den forventede arbeidsmengden overstiger 250 dagsverk.

Dette må gjøres senest en uke før arbeidet igangsettes.

Hvis det er slik at byggherren er forbruker skal forhåndsmeldingen sendes inn av den virksomheten som påtar seg å utføre bygge- eller anleggsarbeidet.

I § 10 er det ramset opp hva slags opplysninger forhåndsmeldingen skal inneholde.

Dokumentasjon for fremtidige arbeider

For de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for fremtidige arbeider skal byggherren etter § 12 sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget.

Denne dokumentasjonen skal beskrive byggets konstruksjon og utforming og de byggeprodukter som er brukt.

Dokumentasjonen må overleveres til eieren av bygget eller anlegget etter at brukstillatelse er gitt.

Utpeking og oppfølging av koordinator

Byggherren kan velge å utpeke en koordinator.

Byggherren skal da gjennom en skriftlig avtale klargjøre hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. Koordinatoren må ha den nødvendige kunnskap og kompetanse om sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og arbeidsmiljølovgivningen for å kunne følge opp risikoforholdene i prosjektet.

Det er viktig å påpeke at utpeking av en koordinator ikke fritar byggherren for ansvar.

Byggherren eller koordinatoren skal følge opp og koordinere de ulike aktørene slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Videre skal de legge til rette for en dialog og samarbeid mellom de involverte aktørene. § 14 ramser opp så en rekke forhold under prosjektfasen og utførelsesfasen som omfattes av koordineringsplikten.

Oversiktsliste

Byggherren må føre en oversiktsliste over alle som skal utføre arbeid på bygge eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal inneholde en del opplysninger som følger av § 15. Dette gjelder blant annet navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen, navn på byggherren osv.

Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne

Byggherren kan skriftlig avtale en juridisk eller fysisk person skal gjennomføre angitte plikter etter byggherreforskriften på byggherrens vegne. Hvis byggherren velger å ha en slik representant fritar det likevel ikke byggherren for sitt ansvar. Byggherren må jevnlig følge opp at hans representant oppfyller sine plikter. Denne oppfølgingen må dokumenteres.

For pliktene til de prosjekterende og utførende vises det til kapittel 3 og 4 i byggherreforskriften.

Vi i Codex Advokat bistår byggherrer og entreprenører både i kontraktsfasen, under selve prosjektet, i forbindelse med sluttoppgjøret samt ved tvister for domstolene. Skulle dere derfor ha behov for juridisk bistand er det bare å ta kontakt.


Viktor Wikstrøm

Advokat

Viktor jobber som advokat tilknyttet Codex sin avdeling for eiendom og entreprise.