Hjem
icon

Byggherreforskriften: Roller og Ansvar – Gratis SHA Webinar

En dame står på et stilas. Foto

Bygge- og anleggsbransjen er en ulykkesutsatt næring. Derfor ble Byggherreforskriften innført for å forbedre sikkerheten, helse og arbeidsmiljø (heretter kalt SHA) på bygge- og anleggsplasser. Forskriften setter klare krav til samarbeidet mellom ulike aktører og deres plikter. Målet er å forebygge ulykker og skader, samt sikre forsvarlig gjennomføring av byggeprosjekter. Både planleggingen, prosjekteringen og utførelsen skal fokusere på SHA.

Byggherreforskriften fordeler plikter og ansvar for tre hovedaktører:

 1. Byggherren – inkludert byggherrens representant og koordinator hvis oppnevnt
 2. Prosjekterende
 3. Utførende

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av pliktene kan medføre straffeansvar for alle nevnte aktører, både virksomhetsstraff og personlig ansvar, og kan også innebære kontraktsbrudd.

Byggherrens rolle og ansvar

Som den som eier, initierer og finansierer prosjektet, har byggherren en sentral rolle og dermed overordnet ansvar for den risikoen som oppstår gjennom prosjektet. Byggherreforskriften pålegger derfor byggherren det overordnede ansvaret for å ivareta SHA.

Byggherren skal blant annet:

 • Sørge for at hensynet til SHA på bygge- eller anleggsplassen er ivaretatt.
 • Sikre at pliktene som er pålagt de prosjekterende og utførende blir gjennomført.
 • Sikre dialog og samhandling mellom prosjekterende og utførende for å ivareta SHA ved prosjektering og utførelse av arbeidet.
 • Ivareta SHA ved arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige valg, samt kartlegge og dokumentere risikofaktorer og tiltak.
 • Sikre tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av arbeidsoperasjoner.
 • Innta en konkret beskrivelse av risikoforhold i tilbudsgrunnlaget.
 • Utarbeide en SHA-plan før arbeidet starter, og holde denne oppdatert gjennom byggeprosjektet.

Byggherren kan utpeke en koordinator eller ha en representant (byggherrens representant) som utfører bestemte plikter etter forskriften på byggherrens vegne.

Selv om byggherren delegerer ansvar og plikter til en koordinator eller representant, vil byggherren alltid sitte igjen med et restansvar. Byggherreforskriften gir ikke byggherren avtalefrihet til å avtale bort alt ansvar. Dette gjelder uavhengig av valgt entrepriseform.

Den prosjekterendes rolle og ansvar

Prosjekterende er typisk arkitekter engasjert som rådgivende ingeniører for de enkelte fagområder og detaljprosjekterende hos entreprenøren.

Den prosjekterende skal blant annet:

 • Ivareta hensynet til SHA gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger.
 • Kartlegge SHA-risiko på bygge- eller anleggsplassen.
 • Medvirke i dialogen og samhandlingen mellom aktørene for å ivareta SHA i prosjektering og utførelse.

Den prosjekterendes rolle og ansvar er lik byggherrens på flere punkter, og viser at byggherreforskriften pålegger flere aktører de samme forpliktelsene. Forskriften forutsetter at byggherren skal treffe sine valg knyttet til det å oppnå en forsvarlig prosjektutforming og prosjektgjennomføring, ved hjelp av de prosjekterende.

Den prosjekterendes plikter gjelder også uavhengig av entrepriseform.

Den utførendes rolle og plikter

Dette er den gruppen aktører som utfører det konkrete bygge- og anleggsarbeidet.

Den utførende skal blant annet:

 • Følge SHA-plan og byggherrens anvisninger.
 • Foreta løpende risikovurderinger av identifiserte risikoområder i byggherrens SHA-plan.
 • Informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i SHA-plan.
 • Medvirke i dialogen og samhandlingen med prosjekterende og byggherre.
 • Påse at de forebyggende tiltakene som byggherren har utarbeidet, blir gjennomført.

Også her ser vi overlappende roller og ansvar mellom den utførende og byggherrens plikter, og at den utførende har en plikt til å supplere SHA-arbeidet ut fra sitt fagområde.

Det er også mulig at den utførende har plikter som går utover de som forskriften fastsetter. I totalentreprisekontrakter skal entreprenøren gjennomføre prosjekteringsoppgaver, som medfører at pliktene som er delegert den prosjekterende får anvendelse. Det kan også – uansett entrepriseform – være aktuelt for de utførende å påta seg oppgavene som koordinerende for byggherre og/eller byggherrens representant, noe som vil utvide ansvarsområdet.

Les mer om:
Gratis SHA-webinar 7. februar