Hjem

Strandsonen: Endringer i plan- og bygningsloven og nye statlige planretningslinjer for strandsonen

Av: Codex Advokat

Strandsonen er særlig attraktiv for både utbyggere og allmennheten, og er det arealet i Norge som skaper mest interesse og konflikt.

Motstridende interesser kan her komme på spissen. På den ene siden står naturverninteresser og allmenhetens behov for tilgjengelighet og ferdselsrett til strandsonen, og på den andre siden står grunneiers behov for å råde over egen eiendom samt utbyggingsinteresser.

Regjeringen har nylig vedtatt endringer av betydning for utbygging i strandsonen, og vi vil i denne artikkelen redegjøre kort for dette.

Utsikt over vann, på andre siden er det et rødt hus med love og skog
Del