Hjem
icon

Forurensnings­lovens forhold til naboloven og avhendings­loven

En mann med kaffekopp ser ut av vinduet.

Forurensningsloven eksisterer ikke i et vakuum. Selv om noe er tillatt etter forurensningsloven, eller er blitt tillatt av forurensningsmyndighetene, betyr ikke dette at det automatisk er tillatt etter andre lover. Denne artikkelen gir en kort innføring i forurensningslovens forhold til naboloven og avhendingsloven.

Dette får du vite om forurensningslovens forhold til naboloven og avhendingsloven:

Hvordan er forurensningslovens forhold til naboloven?

Forurensningsloven må forholde seg til naboloven. Dersom naboen din har fått tillatelse til å utføre et forurensende tiltak, vil du likevel kunne ha et rettmessig krav mot naboen som forurenser.

Selv om naboen har fått tillatelse til å utføre et forurensende tiltak, kan vedkommende likevel bli holdt erstatningsansvarlig eller bli pålagt å betale vederlag etter naboloven, dersom tiltaket medfører skader eller ulemper. Etter forurensningsloven § 10 kan du imidlertid ikke kreve at naboen stopper tiltaket.

Hvordan er forurensningslovens forhold til avhendingsloven?

Forurensningsloven kan også være relevant i forbindelse med en eierskiftesak. Dersom du for eksempel kjøper en bolig med forurenset grunn, kan dette være en kjøpsrettslig mangel etter avhendingsloven. Selger kan da holdes ansvarlig for dette.

Ved mistanke om at grunnen er forurenset, bør både kjøper og selger kontakte myndighetene før et salg for å få rede på statusen på området. Dette bør gjøres for å forhindre at den nye grunneieren blir pålagt oppryddingstiltak av forurensningsmyndighetene for forurensning som den nye eier ikke selv har påført grunnen. Også selgeren bør foreta undersøkelser, og gi tilgjengelige opplysninger til kjøperen, for å forhindre at vedkommende blir holdt ansvarlig for en eventuell forurensning etter salget.

Dersom du skal kjøpe en eiendom, vil det være fornuftig å undersøke om det er opplyst i eiendommens matrikkel om forurensning i grunnen. I matrikkelen gis det informasjon om fysiske forhold og andre viktige opplysninger som det ikke er nødvendig eller mulig å tinglyse, slik som for eksempel forurensning. Denne inneholder altså informasjon som du bør sette deg inn i dersom du skal kjøpe eiendom.

Dersom det i matrikkelen er opplyst om forurensning i grunnen, vil ikke kjøper kunne rette et krav mot selger i ettertid. Kjøperen har en undersøkelsesplikt.

Hva kan Codex Advokat bistå deg med?

Codex Advokat kan bistå deg med en rekke ulike problemstillinger innenfor miljørett og eiendomsrett. Vi kan blant annet hjelpe deg dersom:

  • En nabo driver med forurensende virksomhet, og du lurer på hvilke rettigheter og krav du har i forbindelse med dette
  • Du nettopp har kjøpt bolig hvor det viser seg at det er forurensning i grunnen, eventuelt andre forhold som du mener at selgeren skulle opplyst om

I Codex kan vi bistå med både rettighetsinformasjon og veiledning, håndtering av klagesaker overfor forvaltningen, samt forhandlinger og tvisteløsninger for ulike rettsinstanser.

Har du spørsmål knyttet til forurensningslovens forhold til naboloven og avhendingsloven? Snakk med oss.