Hjem
icon

Forurensnings­loven

En person som stuper ut i havet.

Forurensningsloven skal hindre forurensende utslipp i naturen. Forurensningsloven gjør det forbudt for virksomheter og privatpersoner å forurense eller forsøple, med mindre man har tillatelse fra forurensningsmyndighetene. Denne artikkelen gir en innføring i de viktigste reglene etter forurensningsloven.

Dette får du vite om forurensningsloven:

Generelt om forurensningsloven

Forurensningsloven har som formål å verne miljøet og naturen mot forurensning og redusere eksisterende forurensning, samt redusere og påse korrekt avfallshåndtering. Loven retter seg mot både privatpersoner og virksomheter.

Hva er forurensning?

Etter forurensningsloven § 6, er forurensning følgende forhold som er til skade eller ulempe for miljøet:

  • Tilførsel av stoff, væske eller gass i luften, vannet eller grunnen
  • Støy og rystelser
  • Lys og annen stråling
  • Påvirkning av temperaturen

Avfall som forurensning

Forurensningsloven gjelder også vern mot avfall. Med avfall menes løse gjenstander eller stoffer som noen har kastet, har til hensikt å kaste eller er forpliktet til å kaste.

Loven opererer med et skille mellom husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall. Dette skillet danner grunnlag for fordeling av rettigheter og plikter i norsk avfallsbehandling.

Handlingsplikt til å unngå forurensning

Enhver person har en generell plikt til å unngå forurensning. I utgangspunktet er det ikke lov til å forurense eller gjøre noe som kan medføre fare for forurensning. Forurensningsloven hjemler også en handlingsplikt som medfører at unnlatelser som fører til, eller kan føre til, forurensning, også er ulovlig.

Tillatelse til tiltak som forurenser

I visse tilfeller kan en virksomhet få tillatelse til å gjennomføre forurensende tiltak som vanligvis er forbudt. En slik tillatelse gis ofte på visse vilkår, for eksempel under forutsetningen at forurensningen holdes til et akseptabelt nivå. Forurensningsmyndighetene kan etter nærmere fastsatte grunner oppheve, endre eller sette nye vilkår, eventuelt kalle tilbake tillatelsen dersom det skulle være nødvendig.

Det er søkeren som har ansvaret for å legge frem nødvendige opplysninger. Utover dette er det ingen formelle krav til søknaden. Dersom du får tillatelse til å drive forurensende virksomhet, kan du bli pålagt meldeplikt og konsekvensanalyser.

forurensning2
I visse tilfeller kan en virksomhet få tillatelse til å utføre forurensende tiltak.

Tilsyn med forurensning

Virksomheter som forurenser, eller planlegger å forurense, kan bli pålagt en opplysningsplikt. Forurensningsmyndighetene skal også ha uhindret adkomst til en eiendom der forurensning kan oppstå eller har oppstått, eller som kan utsettes for forurensning. Dette er en rett til granskning, og gjelder kun når det er nødvendig etter loven. Gransking kan skje uten forvarsel.

Forurensningsmyndighetene kan også gi pålegg om undersøkelse for en virksomhet som har, gjør eller iverksetter noe som kan føre til forurensning. Dette kan blant annet gjøres for å:

  • Fastslå hvorvidt og i hvilken grad virksomheten fører til, eller kan føre til, forurensning
  • Kartlegge årsaken eller virkningene av inntrådt forurensning
  • Kartlegge hvordan forurensningen skal motvirkes

Registrering av forurensning i eller på fast eiendom

Ved forurensing på fast eiendom kan forurensningsmyndighetene registrere opplysninger om forurensningen i matrikkelen. I matrikkelen gis det informasjon om fysiske forhold og andre viktige opplysninger som det ikke er nødvendig eller mulig å tinglyse.

Erstatning for forurensningsskade

Dersom du har medført en forurensningsskade, kan du bli pålagt å betale erstatning. Hva som ansees som en forurensningsskade tolkes vidt og skjønnsmessig, og innebærer enhver skade, ulempe eller tap som er forårsaket av forurensning. Det er uten betydning om forurensningen er lovlig eller ulovlig etter forurensningsloven. Du kan være erstatningspliktig etter loven selv om det ikke foreligger skyld.

Forurensningslovens § 55 har en hovedregel om objektivt erstatningsansvar uten hensyn til skyld.

Loven fastsetter også en tålegrense for når forurensningen kan ansees som erstatningsbetinget, samt omfanget og grensene for erstatningsansvaret.

Straff for overtredelse av forurensningsloven

Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av loven kan man bli ilagt straff. Straffen kan bestå av bøter, fengsel i inntil ett til fem år og overtredelsesgebyr avhengig av overtredelsens art og omfang.

Retten til å anmode tiltak for å forhindre forurensning

Enhver person har rett til å anmode forurensningsmyndighetene om å treffe tiltak. Myndighetene har en plikt til å vurdere anmodningen, og deres avgjørelse på grunnlag av anmodningen er et enkeltvedtak som kan påklages. Dette innebærer at dersom du anmoder et tiltak og forurensningsmyndighetene avfeier anmodningen, kan du påklage vedtaket og be om at det omgjøres eller kjennes ugyldig.

Har du spørsmål knyttet til forurensningsloven? Snakk med oss.