Hjem

Regjeringens reduksjon av adgangen til egen midlertidig ansettelse og innleie – Når kan vi vente hva?

Av: Codex Advokat

Regjeringen har foreslått flere lovendringer som reduserer fleksibilitetsmulighetene i bemanningen, spesielt på byggeplasser i Oslo-området. Dette er noe av det vi har i vente.

En mann står inni et stort rør

Fjerner den generelle adgangen til egen midlertidig ansettelse

I desember i fjor foreslo regjeringen å fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i ett år (arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) f)).

Forslaget er ennå ikke vedtatt av Stortinget, men dette vedtas ganske sikkert før sommeren.

Denne endringen vil innebære at arbeidsgiveren må begrunne alle sine midlertidige ansettelser i en annen av lovens unntaksmuligheter.

Som hovedregel skal arbeidstakerne ansettes fast, men det vil fortsatt være mulig å ansette midlertidig bl.a. vikarer for arbeid istedenfor en annen eller andre i inntil tre år eller for arbeid av midlertidig karakter i inntil fire år. Men slike midlertidige ansettelser må altså begrunnes.

Midlertidig ansettelse i inntil ett år uten noen begrunnelse vil ikke lenger være mulig etter endringen.

Forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo-regionen?

I januar i år sendte Regjeringen ut et høringsnotat, med forslag om bl.a. et forbud mot all innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Forbudet foreslås i en forskrift, som i praksis betyr at den videre prosessen om dette kan gå raskere enn en ordinær lovendring. Høringsfristen er satt til den 19. april. Innen den tid kan man uttale seg om hva man mener om et forbud, men noe forbud vil uansett ikke bli vedtatt før april. Hvis dette vedtas vil forbudet neppe bli iverksatt før sommeren, kanskje ikke før årsskiftet 2023.

Det er bare foreslått forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo-området. Altså ikke innleie av oversuddspersonell fra andre entreprenører eller fra produksjonsbedrifter, som ikke regnes som bemanningsforetak.

Forslaget omfatter heller ikke forbud mot innleie av fra bemanningsforetak til anleggsarbeid. Hvis forslaget vedtas vil det heller ikke bli forbudt å leie inn håndverkere fra et bemanningsforetak til å prefabrikkere byggematerialer på steder enn byggeplassen. Innleie fra andre entreprenører eller fra bemanningsforetak til slike fabrikker eller til anleggsarbeid vil altså fortsatt være mulig også i Oslo-området.

Slutt på adgangen til innleie fra bemanningsforetak til arbeid av midlertidig karakter?

I samme høringsnotat foreslås å oppheve dagens adgang til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter.

Hvis Stortinget vedtar endringen vil ikke lenger alle entreprenører kunne leie inn ekstra personell fra bemanningsforetak for å ta unna arbeidstopper. Innleieadgangen vil som hovedregel være begrenset til vikariater, praksisarbeid, arbeidsmarkedstiltak.

Entreprenører som er bundet av FOBen eller en annen tariffavtaler med Fellesforbundet eller en annen stor fagforening, vil imidlertid fortsatt kunne leie inn fra bemanningsforetak til arbeid av midlertidig karakter og i andre sitasjoner hvis entreprenøren inngår en avtale med sin tillitsvalgte om dette. Hvis man har slik tariffavtale og et godt forhold til sine tillitsvalgte vil mulighetene for videre innleie fra bemanningsforetak være like stor som før. Med ett unntak:

Ikke lenger mulig å leie inn fra bemanningsforetak i mer enn to år?

Etter dagens regler kan entreprenører og andre leie inn håndverkere fra bemanningsforetak i inntil 3 år hvis det dreier seg om et vikariat, eller fire år ved arbeid av midlertidig karakter. Hvis grunnlaget for innleien er en avtale med tillitsvalgte i tariffbundne bedrifter, gjelder ingen absolutt maksimaltid for innleien utover det som følger av avtalen med de tillitsvalgte.

I lovforslaget er maksimal innleietid foreslått redusert til to år, uansett om grunnlaget for innleien er vikariater for andre, en avtale med tillitsvalgte eller annet.

Etter to år må innleieren da vurdere selv å ansette flere, sette ut arbeid som underentrepriser eller løse bemanningsbehovet på annen måte.

Innstramming av grensen mellom innleie og entreprise?

Hvis man velger å sette ut deler av arbeidet til en underentreprenør fremfor å leie inn håndverkere for å gjøre arbeidet i egen regi, så må man være oppmerksom på at en lovendring også kan stramme inn grensen mellom innleie og entreprise ved å lovfeste hvilke momenter som taler for at noe er et innleieforhold.

I sitt høringsnotat uttaler departementet at dette nettopp kan medføre at flere av dagens oppdragskontrakter vil kunne klassifiseres som innleie, særlig kontrakter om tjenestekjøp. Noe som kan medføre at en kontrakt som var karakterisert som en underentreprise i realiteten viser seg å være ulovlig innleie. Med de konsekvenser dette kan få etter innleiereglene i arbeidsmiljøloven.

Codex Advokat holder deg oppdatert

I tiden som kommer vår avdeling for arbeidsrett løpende å følge de videre endringsprosessene og holde dere oppdatert om når disse og andre relevante lovendringer blir vedtatt, når de trer i kraft, og hvilke overgangsregler og unntaksmuligheter som da kan dukke opp.

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett

Alle advokater

Del