Hjem

Nye regler om innleie av arbeidskraft - hva betyr de vedtatte endringene for deg som arbeidsgiver?

Av: Codex Advokat

Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023, men med en overgangsperiode på tre måneder for inngåtte avtaler. innstrammingen i innleieregelverket vil få store konsekvenser for mange virksomheter.

To menn står på en byggeplass og ser på plantegninger. Foto

Store konsekvenser for mange virksomheter

Både bemanningsbransjen som utleier, og virksomhetene som i dag benytter innleie av arbeidskraft vil bli påvirket. Dette gjelder særlig for bedrifter som leier inn arbeidskraft når det er ekstra mye å gjøre for en begrenset periode (arbeidstopper).

Denne muligheten blir for alle praktiske formål nå stengt for virksomheter som ikke har en avtale med fagforeningen.

Tilsvarende gjelder innleie til typisk sesongarbeid.

Oversikt over Innstramming i innleiereglene

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter oppheves. Det vil si at ved midlertidige behov som i forbindelse med sesong, arbeidstopp eller prosjekt, kun vil være tillat å leie inn fra bemanningsforetak til vikariat, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter bundet av tariffavtale med en stor fagforening (fagforening med innstillingsrett).

Det er gitt to unntak der det fortsatt vil være tillatt å leie inn fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter, også utenom vikartilfellene, og uten avtale med tillitsvalgte:

  • Innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester.
  • Innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.
Det innføres forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Innen området for forbudet vil det etter 1. april ikke være noen mulighet for innleie fra bemanningsforetak. Forbudet vil fremgå av en egen forskrift.

Alle innleide får rett til fast ansettelse etter tre år, uavhengig av grunnlaget for innleie.

Det vil si at også de som har leid inn etter avtale med fagforening med innstillingsrett, vil omfattes av treårsregelen.

Grensen mellom innleie og entreprise blir lovfestet og justert.

Dette kan innebære at flere oppdragsavtaler enn i dag vil bli regnet som innleie, og ikke som tjenesteleveranse/entreprise.

For virksomheter som er avhengige av innleie ved midlertidig behov, vil innstrammingen innebære store praktiske konsekvenser. Utgangspunktet vil etter regelendringene være at det ikke er adgang til innleie ved midlertidig behov.

En naturlig konsekvens av dette vil være at virksomheten enten må øke grunnbemanningen med faste ansettelser eller/og at bedriften inngår entrepriseavtaler med oppdragsgivere.

Innleie og innleiereglene skiller seg fra det som heter entreprise, altså at virksomheten kjøper en tjeneste fra en annen aktør. Entreprise omfattes ikke av arbeidsmiljølovens regler, og det oppstilles i dag ingen nærmere regulering eller forbud knyttet til entreprise.

Tidligere ble skillet mellom innleie og entreprise avgjort basert på ulovfestede kriterier og vurderingsmomenter. For å hindre feilklassifisering mellom innleie og entreprise er det nå vedtatt at det skal inntas en egen bestemmelse i arbeidsmiljøloven som trekker grensen mellom innleie og entreprise.

Det er satt opp en rekke vurderingsmomenter i loven, blant annet om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet, som er ment å inngå i en helhetsvurdering og må ses i sammenheng.

Lovfestingen vil gjøre grensedragningen mellom innleie og entreprise lettere og mer tilgjengelig for brukerne av loven samt forenkle tilsynsmyndighetenes kontroll med innleiereglene.

Videre også om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver, og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedvirksomhet.

Se vår guide for oversikt over de mange ulike elementer som kan være relevant ved innleie av arbeidskraft, også med endringene som ble vedtatt i desember 2022 med ikrafttredelse 1. april 2023:

Innleie av arbeidskraft - Din [Guide]

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Snakk med oss

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett


Del