Hjem

Nye regler i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2024

Av: Codex Advokat

I 2023 ble det vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven. Noen av disse lovendringene gjelder blant annet nye krav til innholdet i arbeidskontrakter, kortere frister, begrensninger i prøvetidsbestemmelsene og en rett for ansatte i deltid og i midlertidig stilling til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Lovendringene foretas med hensyn til gjennomføringen av Arbeidsvilkårsdirektivet (EU) 2019/1152 i norsk rett, og får virkning fra og med 1. juli 2024.

En gruppe mennesker sitter i et møte. Foto

Snarveier:

Hvilke arbeidsavtaler berøres av endringene?

Lovendringene vil i utgangspunktet bare få virkning for arbeidsavtaler for nye arbeidsforhold, mens gjeldende arbeidsavtaler kun må oppdateres dersom arbeidstaker ber om det.

Nærmere om endringene i krav til innholdet i arbeidsavtaler

I arbeidsmiljøloven § 14-6 er det vedtatt endringer i listen over krav til hvilke opplysninger som skal med i en arbeidsavtale.

Når arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted

Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen også gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme sitt arbeidssted.

Rett til annet fravær enn ferie som er betalt av arbeidsgiver

Det skal i tillegg til ferie opplyses om eventuell rett til annet fravær som er betalt av arbeidsgiver, noe som vil omfatte alle former for fravær eller fri fra arbeidet utover ferie, herunder permisjon og sykefravær.

Fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforhold

Det skal opplyses om krav til fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet. Informasjonsplikten vil blant annet omfatte kravet til drøftingsmøte, formkrav og oppsigelsesfrister.

De ulike elementene som utgjør arbeidstakers inntekt

Lønn, tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i selve lønnen skal angis særskilt.

Varierende arbeidstider

Arbeidsavtalen skal opplyse om hvor vidt den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere.

Ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid

Innholdet er nytt og fastslår at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om ordninger for vaktendringer, samt om ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for overtid. Det må også gis informasjon om adgangen til å pålegge slikt arbeid.

Kompetanseutvikling

Det er et nytt krav om at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr. Dette kan omfatte f.eks. krav på opplæring som følger av avtale, arbeidsgiverpolicy eller lignende. Hvor omfattende opplysninger som må gis, vil variere ut fra de konkrete forholdene.

Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet

Det er et nytt krav om at arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet, samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i denne forbindelse.

Alle endringene med unntak av første punkt kan gjøres ved å henvise til lov, forskrift eller tariffavtale som regulerer spørsmålene. Er det noen av opplysningene som ikke følger av slik regulering, må opplysningen likevel inngå i arbeidsavtalen.

Nye presumpsjonsbestemmelser

Det er lovfestet to nye presumpsjonsbestemmelser om henholdsvis fast ansettelse og stillingsbrøk.

Dersom arbeidsgiver ikke har opplyst om at arbeidsforholdet er midlertidig, skal det legges til grunn at arbeidstakeren har fast ansettelse med mindre noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Dette er en endring som lovfester gjeldende rett.

Er det ikke opplyst noe om stillingens omfang skal arbeidstakers påstand om stillingsprosent legges til grunn med mindre noe annet gjøres overveiende sannsynlig.

Endringer i reglene om prøvetid

Prøvetidsperioden ved midlertidig ansettelse vil ikke kunne overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet. Hovedregelen om maksimalt seks måneders prøvetid gjelder fortsatt. Den nye regelen vil derfor bare være relevant for midlertidige ansettelser som har en varighet på 12 måneder eller kortere.

Videre innføres det en ny bestemmelse som presiserer at det ikke kan avtales ny prøvetid der arbeidstaker skal fortsette i samme stilling eller i en stilling som i det vesentlige er likeartet den arbeidstakeren har hatt i samme virksomhet. Bestemmelsen gjelder uavhengig av om arbeidstaker har vært ansatt i en midlertidig eller en fast stilling, og uavhengig av om den nye stillingen er midlertidig eller fast.

Ny prøvetid kan likevel avtales for fast ansatte dersom arbeidstakerens tidligere ansettelsestid og ny prøvetid ikke samlet overstiger seks måneder. Bestemmelsen er ment å gi adgang til å avtale ny prøvetid der arbeidstaker f.eks. har hatt en kortvarig midlertidig ansettelse og deretter får tilbud om fast ansettelse i den samme eller i en likeartet stilling.

Frister

Det er flere ulike frister som gjelder i anledning arbeidsavtaler. Lovendringene medfører både nye frister og endring av eksisterende.

Frist for når skriftlig arbeidsavtale skal foreligge

I dag er det slik at i arbeidsforhold med varighet på mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

Fra og med 1. juli 2024 må skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest innen 7 dager etter at arbeidsforholdet startet. Dvs. at arbeidsgivere kun har en uke på seg til arbeidsavtalen må være ferdig utarbeidet der arbeidsforholdet begynner 1. juli 2024.

I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det fremdeles inngås skriftlig arbeidsavtale umiddelbart.

Frist for å oppdatere eksisterende arbeidsavtaler

Det er gitt overgangsregler for løpende arbeidsforhold inngått før 1. juli 2024. Den skriftlige arbeidsavtalen må suppleres i tråd med endringene i loven dersom arbeidstaker ber om det. Fristen til arbeidsgiver for å etterkomme dette er tidligst mulig og senest to måneder etter at anmodningen er mottatt.

Frist for å oppdatere arbeidsavtalen ved endrede vilkår

Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-8 endres slik at fristen for å ta eventuelle endringer i arbeidsforholdet inn i arbeidsavtalen reduseres fra tidligst mulig eller senest én måned etter at endringen trådte i kraft, til senest den dagen endringen trer i kraft.

Kravet om å ta inn endringer gjelder ikke hvis det gjelder endringer i lover, forskrifter eller tariffavtaler.

Endringen i arbeidsmiljøloven § 14-8 innebærer ikke endringer i rekkevidden eller fastleggelsen av arbeidsgivers styringsrett og hva som krever enighet mellom partene og hva arbeidsgiver ensidig kan endre.

Frist for svar til en som ber om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsforhold

Det innføres en ny bestemmelse i § 14-8 a. Den skal gi arbeidstakere som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt, anledning til å be arbeidsgiver om en ansettelsesform som er mer forutsigbar og trygg. Arbeidsgiver må da gi et skriftlig og begrunnet svar innen en måned fra forespørselen ble mottatt.

Våre anbefalinger er at arbeidsgivere gjøre seg nærmere kjent med lovendringene og oppdaterer sine kontraktsmaler, samt forbereder seg på krav om oppdatering av allerede eksisterende arbeidskontrakter.


Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeidsrett

Ta Kontakt

Del